Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny8. 2. 2020 07:54

Zaměstnanecké výhody v kontextu platné legislativy – díl II.:

Pracovní volno

Přilákat, získat a udržet zaměstnance je stále těžší, role benefitů stoupá. Pozor však, pravidla inflace platí. Benefit by neměl být vnímán jako něco obvyklého, co dávají všude. Tím se totiž oslabuje, respektive ztrácí, jeho stabilizační a motivační efekt. Sick day je typickým příkladem.

Jakub Morávek autor

advokát, partner Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Současně je důležité znát legislativní mantinely, protože oblast benefitů má samozřejmě svá pravidla a za jejich porušení jsou stanoveny i poměrně přísné sankce. Dnes se podívejme na různé režimy pracovního volna. Sem patří dovolená, respektive pracovní volno, kam spadají i již zmíněné sick days.

 

Dovolená

Někteří zaměstnavatelé v rámci informace o dovolené za kalendářní rok stále uvádějí, zpravidla v pracovních smlouvách, počet dní dovolené za kalendářní rok. Zákonná úprava přitom zakládá nárok v týdnech, přičemž – zjednodušeně řečeno – počet dní dovolené za kalendářní rok odpovídá počtu týdnů vynásobených průměrným počtem směn za týden.

Pokud konečný počet dní dovolené za kalendářní rok odpovídá podané informaci, v podstatě je podaná informace správná. Problém nastává v momentě, kdy se průměrný počet směn za týden u jednotlivých zaměstnanců různí, přičemž u některých je menší než pět, u některých naopak větší.

V tu chvíli se nabízí otázka po povaze příslušné části pracovní smlouvy. Jde o informační ustanovení, které podává nesprávnou informaci, a zaměstnavatel tudíž nesprávně plní informační povinnosti vůči zaměstnanci? Nebo jde o ujednání odchylující se od zákonné úpravy dovolené? Pokud by se mělo jednat o druhou (horší) možnost, může být výsledek dvojí: buďto jde o navýšení zákonného nároku, což je sice možné, ale pokud bude nárok jednotlivých zaměstnanců nedůvodně odlišný, jedná se o nerovné zacházení, a tedy přestupek/správní delikt, nebo jde o ponížení zákonného nároku, což je nepřípustné. Ujednání ponižující zákonný nárok je absolutně neplatné. Pokud by zaměstnavatel současně poskytoval dovolenou v rozsahu odpovídající neplatné dohodě, tedy v nižším rozsahu, než odpovídá zákonnému minimu, jednalo by se o přestupek.

Z uvedeného, i s přihlédnutím k opakovaně připravované novele zákoníku práce, jejímž cílem je změna právní úpravy dovolené, vyplývá, že ke splnění informační povinnosti je vhodnější volit jiný nosič, než je pracovní smlouva. Informaci lze nejlépe podat jako kombinaci informace o počtu týdnů dovolené spolu s informací o způsobu kalkulace počtu dní dovolené. Má-li být zaměstnanci přiznána dovolená nad zákonné minimum jako benefit, zpravidla se jedná o týden dovolené navíc, ze shora uvedených důvodů je vhodným prostředkem k založení práva na takový benefit vnitřní předpis.

Při zachování zásady rovného zacházení lze specifikovat dílčí podmínky vzniku nároku – například právo na týden dovolené navíc vzniká za předpokladu, že v kalendářním roce trval pracovní poměr alespoň 6 měsíců. Zákonná pravidla o výpočtu dovolené, čerpání dovolené, včetně převodu do následujícího kalendářního roku a ostatních, však jednostranně ani ve vztahu k dovolené přiznané nad zákonné minimum měnit nelze.

 

Pracovní volno

Z uvedeného důvodu se zdá vhodnější, má-li být zaměstnanci poskytnuto dodatečné pracovní volno, volit jinou formu pracovního volna, kterou zákon nezná, a zaměstnavatel při zachování zásady rovného zacházení má relativně volné pole působnosti při vytváření pravidel pro přiznávání práva na pracovní volno.

Rozšířenou praxí jsou sick days, tedy dny placeného volna (omluvené nepřítomnosti v práci), které se poskytují zpravidla v momentě, kdy zaměstnanec cítí počínající zdravotní indispozici s tím, že den pracovního volna mu dává možnost odvrátit dočasnou pracovní neschopnost. Počet poskytovaných sick days i podmínky pro poskytnutí se u zaměstnavatelů různí.

Vedle toho někteří zaměstnavatelé poskytují jako benefit i takzvané placené pracovní volno. Jde o dny omluvené nepřítomnosti v práci (počet a podmínky se různí) zpravidla určené k zařízení si občanských záležitostí, jako je vydání nového řidičského průkazu, občanského průkazu, schůzka v bance a podobně.

Při formulaci jednoho i druhého benefitu je krom jiného třeba zvažovat (v obou případech jde o placené volno), jak se vypořádat s peněžitým plněním za dobu volna. Zaměstnavatelé mnohdy nerozlišují mezi formulací „po dobu pracovního volna bude poskytována náhrada ve výši průměrného výdělku“ a „po dobu pracovního volna se mzda nekrátí“. Často se ke své škodě přitom kloní k prvé formulaci. Druhá varianta je přitom administrativně méně náročná a finančně pro zaměstnavatele výhodnější – zaměstnanci se vyplatí základní mzda, není třeba určovat průměrný výdělek dle § 351 ZP, který bývá vyšší než základní mzda.

V případě pracovního volna i sick days je vhodné vznik práva na neúčast v zaměstnání vázat na schválení či rozhodnutí zaměstnavatele. Kvůli prokazatelnosti a potenciálním budoucím sporům je namístě popsat proces, kterým se o volno žádá a jímž se volno schvaluje.

 

Nejnovější články

Názory
Geopolitika opět v centru pozornosti

Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do...

A právě podpora Ukrajiny ze strany Spojených států...

Pohled z praxe
O krok blíž k výrobě zelené ropy

Pokud by totiž výklad zákona o odpadech a...

V Green Future se nám podařilo jako prvním...

Abych ukázal absurditu, která u nás legislativně panovala,...

To samozřejmě není jediný zádrhel, na který jsme...

To Česko překvapivě staví do úplně jiného světla...

Dělat v současné době nějaké závěry, jak přetahování...

Expertní pohled
Pět největších trendů v oblasti SASE pro rok 2024

Vedle toho se IT bezpečnostní týmy musí vypořádat...

Mít produkty od více dodavatelů téměř vždy vede...

SASE umožňuje přijetí zero-trust technologie. Princip zero-trust spočívá...

„Integrovaná řešení SASE musí být vybavena umělou inteligencí...

Dá se očekávat, že SASE bude plně flexibilní...

Monitorování digitálních zkušeností (DEM) je dnes často považováno...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Pět největších trendů v oblasti SASE pro rok 2024

Vedle toho se IT bezpečnostní týmy musí vypořádat...

Mít produkty od více dodavatelů téměř vždy vede...

SASE umožňuje přijetí zero-trust technologie. Princip zero-trust spočívá...

„Integrovaná řešení SASE musí být vybavena umělou inteligencí...

Dá se očekávat, že SASE bude plně flexibilní...

Monitorování digitálních zkušeností (DEM) je dnes často považováno...

Expertní pohled
Může ropa dosáhnout 130 USD za barel?

Írán tvrdí, že sobotní bombardování Izraele je odpověď...

Výhled pro současný trh s ropou je tedy...

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...