Úterý 3. října 2023
ikona hodiny4. 4. 2020 11:55

Problém jménem benefit

Zaměstnanecké výhody v kontextu platné legislativy – díl III.: Home office

Dnes si v posledním dílu našeho seriálu o benefitech všimneme práce z domova. Za další svého druhu benefit lze totiž označit právě výkon práce v některé pracovní dny mimo pracoviště zaměstnavatele, obecně označovaný jako home office.

Jakub Morávek autor

advokát, partner Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.

Zaměstnavatelé, nikoli výjimečně, pomíjejí rozdíl mezi výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele podle dohodnutých nebo stanovených podmínek v pracovní době, kterou rozvrhuje zaměstnavatel, a mezi výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele podle dohodnutých podmínek v pracovní době, kterou si zaměstnanec rozvrhuje sám. Ustanovení § 317 ZP (výjimky z některých překážek v práci, povinnost rozvrhnout směny pro případ dočasné pracovní neschopnosti a další) se přitom uplatní jen k druhému režimu.

Pozor na náhrady

Pro jeden i druhý případ však platí, že je třeba určit nebo alespoň omezit místo, kde bude práce vykonávána (nemusí se jednat jen o bydliště) a zaobírat se otázkou místa výkonu práce ve vztahu k místu, kde bude práce konána. Dále je vhodné určit vlastní pracovní prostředky, které může zaměstnanec k práci využívat, je totiž třeba určit a platit náhradu za jejich využívání (náhrady se zaměstnanec nemůže vzdát a není možné ji zahrnout do mzdy), nastavit mechanismus pro zrušení povoleného režimu, založit povinnost dostupnosti prostřednictvím komunikačních kanálů, řešit možnost kontroly vhodnosti pracovního prostředí, respektive založit povinnost ukončit práci v momentě, kdy by pokračování v práci mohlo vést ke vzniku rizika pro život nebo zdraví zaměstnance nebo třetích osob, založit povinnost zajištění bezpečnosti dat i osobních údajů a podobně. Dále zde platí obdobně co bylo uvedeno u sick days ohledně procesu povolování.

Zásady BOZP platí i doma

Trvalým problémem výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele obecně je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ať již jde o jeden, nebo o druhý režim, zaměstnavatel nemá žádnou úlevu v zajišťování zákonem předvídaných podmínek bezpečného pracovního prostředí. Nanejvýše lze nastavit kanály, kterými zaměstnanec bude oznamovat hmotnou a nehmotnou újmu, ke které došlo během výkonu práce v zaměstnavatelem předepsaných lhůtách s tím, že pokud zaměstnanec oznámení ve lhůtě neprovede, aniž by mu v tom bránil závažný důvod, má se za to, že újma nevznikla při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi, a zaměstnavatel za újmu tudíž neodpovídá; odpovědnost zaměstnavatele sice takto vyloučit nelze, alespoň dílčím způsobem však lze zlepšit jeho důkazní pozici.

Nezajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nezajištění ochrany osobních údajů, ale i neposkytnutí náhrady za užití vlastních pracovních prostředků zaměstnance může vést k založení veřejnoprávní odpovědnosti zaměstnavatele za přestupek/správní delikt podle příslušných právních předpisů (zejména InsP a předpisů o ochraně osobních údajů).

Závěrečné poznámky

Ve třech dílech seriálu jsme se zaměřili jen na několik problematických momentů spojených se zaváděním a poskytováním benefitů. Bylo by možné pokračovat dlouhou řadou pravidel, institutů a benefitů a s nimi souvisejících přehmatů, kterých se zaměstnavatelé dopouští. Jako příklad lze uvést pravidla pro odění zaměstnanců na pracovišti a pro úpravu jejich zevnějšku, pravidla pro užívání služebního vozidla pro soukromé účely či organizaci aktivit, které lze podřadit pod team building, ve spojení s odpovědností zaměstnavatele za hmotnou a nehmotnou újmu.

S ohledem na rozmanitost benefitů a souvisejících problematických aspektů lze těžko formulovat zobecňující závěr. Všeobecné doporučení by v této souvislosti mohlo znít, že při formulaci benefitů stejně jako jiných pravidel prostřednictvím zejména vnitřních předpisů je třeba jednak zachovávat pojmovou přesnost a důslednost zákonem zavedených figur a institutů a jednak ve všech případech dbát na obecné pravidlo rovného zacházení a zákazu diskriminace a konečně brát v potaz a vždy důsledně zkoumat veřejnoprávní odvodové povinnosti.

Nejnovější články

Trendy
Na vlně esportu: Český startup upevňuje pozice v zahraničí

V bettingu zaznamenává Oddin.gg především stále větší význam...

Sledování esportových zápasů je stále silnějším rivalem sledování...

Oddin.gg je českou firmou s globálním týmem, který...

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Nejnovější Expertní pohled

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Expertní pohled
10 fíčůr bezpečného chování v onlinu

Ministerstvo vnitra vydává brožuru s deseti pravidly, jak by...

Proto, aby se brožura dostala co nejblíže dětem,...

Říjen, Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, koordinuje Agentura Evropské...

Expertní pohled
Uvolnit podnikatelům ruce

Pane ministře, jak Ministerstvo zdravotnictví pomáhá podnikatelům? Naší...