Středa 29. května 2024
ikona hodiny10. 6. 2020 16:38

Tax Alert:

Bez souvisejících sankcí nelze po 1. 7. 2020 podávat u poplatníků spadajících pod specializovaný finanční úřad daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob.

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 vydalo Ministerstvo financí nové rozhodnutí, které částečně navazuje na již vydaná rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně.

Roman Ženatý autor

Deloitte

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Rozhodnutí se nicméně v oblasti daně z příjmů právnických osob překvapivě nevztahuje na poplatníky spadající pod Specializovaný finanční úřad, kteří nadále musí podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v řádném termínu.  Níže jsme proto shrnuli základní informace uvedené v tomto rozhodnutí.

Daň z příjmů právnických osob

Rozhodnutí prodlužuje období pro plošné prominutí příslušenství spojeného s pozdním podáním daňového přiznání a úhrady daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 18. 8. 2020.

Nicméně toto prominutí se nevztahuje na poplatníky, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad.

Tyto subjekty mohou v případě, že naplní podmínky pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání dle daňového řádu, žádat správce daně standardním způsobem o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Nicméně dle naší zkušenosti je nutné podotknout, že v mnoha případech specializovaný finanční úřad žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání s odůvodněním dopadů nákazy viru SARS-CoV-2 zamítá.

Dále upozorňujeme, že stejně jako v předešlém rozhodnutí Ministryně financí se promíjení týká pouze poplatníků, jejichž zdaňovací období je kalendářní rok (tj. zdaňovací období 2019) a na poplatníky s hospodářským rokem tedy nedopadá.

Daň z příjmů fyzických osob

Rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, stejně tak k prominutí úroku z prodlení z pozdní úhrady daňové povinnosti za rok 2019 za předpokladu, že k podání přiznání a k úhradě daně dojde nejpozději do 18. 8. 2020. Nově rozhodnutí pamatuje i na případnou pokutu za neoznámení příjmů osvobozených od daně přesahujících 5.000.000 Kč obdržených v roce 2019, kdy tato pokuta je prominuta, pokud dojde k tomuto oznámení nejpozději do 18. 8. 2020 (rovněž dochází k prominutí souvisejících sankcí spojených s pozdním podáním dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2018).

Prominuta bude i pokuta za opožděné vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybíraná srážkou formou záloh odváděná plátcem daně, a to za podmínky, že k podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne 31. 5. 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V souvislosti s plánovaným zrušením zákonného opatření k dani z nabytí nemovitých věcí, které je momentálně projednáváno v Poslanecké sněmovně ČR, je pak rozhodnuto o prodloužení doby pro prominutí úroku z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z posečkané částky.

Prominutí uvedených sankcí by se tak mělo vztahovat v otázce daně z nabytí na daňová přiznání, jejichž lhůta k podání uplyne v období od 31. 3. 2020 a nově do 30. 11. 2020. Pokud by ke zrušení daně z nabytí nakonec nedošlo, promíjeno bude pouze za podmínky, že tato daňová přiznání budou podána a související daň zaplacena nejpozději do 31. 12. 2020.

Daň z přidané hodnoty

Současně se tímto rozhodnutím promíjí DPH z bezúplatných dodání vybraných druhů zboží (darování roušek, ochranných rukavic, testovacích sad COVID-19, ventilátorů, teploměrů a podobně, včetně darování materiálu potřebného na výrobu vyjmenovaného zboží). Rozhodnutí v principu kopíruje starší rozhodnutí o prominutí DPH, které bylo účinné do 17. 5. 2020, fakticky tak jen prodloužilo možnost nadále neaplikovat DPH, a to na období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Prominutí správních poplatků

Rozhodnutí dále prodlužuje období pro prominutí správních poplatků níže uvedených, a to za předpokladu, že žádost o prominutí bude podána do 31. 12. 2020. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.

  • Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky
  • Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně
  • Správní poplatek za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku
  • Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti

Dojde také k prodloužení doby pro prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to do 31. 12. 2020 za předpokladu, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Prominutí příslušenství u subjektů, kterým bylo povoleno posečkání úhrady daně a rozložení úhrady daně na splátky

Plošně se promíjí také úrok z prodlení a úrok z posečkané částky v případech, kdy bylo v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominutí bude časově omezeno (od vyhlášení nouzového stavu do 31. 12. 2020) a bude dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...