Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny31. 3. 2021 14:06

Prospěšná novela zákona zahálí ve Sněmovně

Již v závěru roku 2019 začalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravovat takzvanou technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.  V první polovině loňského roku proběhlo intenzivní meziresortní řízení a po projednání Legislativní radou vlády a schválení vládou byl návrh novely 30. listopadu 2020 předložen k projednání Poslanecké sněmovně.  Od té doby, tedy již bezmála čtyři měsíce, návrh novely leží ve Sněmovně a ostudně čeká na projednání.

Natálie Polášková autor

Asociace pro veřejné zakázky

Foto: Shutterstock.com Novela zákona o veřejných zakázkách zahálí ve Sněmovně Foto: Shutterstock.com

S postupujícím časem a blížícím se termínem voleb klesá naděje na její projedná, což jak zadavatelská, tak i dodavatelská obec nemůže nechat bez povšimnutí. Návrhy zákonů, které Poslanecká sněmovna nestihne do konce svého volebního období projednat a postoupit Senátu, pak totiž padají pod stůl a celá dosavadní snaha pak přijde zcela vniveč. Buď takové návrhy zcela zmizí v propadlišti dějin, anebo čekají na svou příležitost, až je někdo opráší, aby prošly znova od začátku celým přípravným a schvalovacím legislativním kolečkem.

Reálně tak hrozí, že přijde nazmar spousta energie, kterou do návrhu novely vložilo jak MMR, Expertní skupina při MMR pro oblast veřejných zakázek, další orgány a instituce, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nevyjímaje, v rámci meziresortního řízení, tak i Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), která se na přípravě a projednání návrhu novely aktivně podílela.

Užitečné a potřebné změny

Zadavatelé veřejných zakázek, ale i orgány dohlížející nad zadáváním veřejných zakázek, přitom netrpělivě očekávají přijetí předmětné novely, neboť přináší celou řadu zjednodušení a zpřesnění, které mohou celý proces zadávání veřejných zakázek zefektivnit a v konečném výsledku tak i přispět k rychlejšímu nastartování ekonomiky. Nelze ani odhlédnout od faktu, že prvotním důvodem k novelizaci byly výhrady Evropské komise k transpozici zadávací směrnice do českého právního řádu, které ČR oficiálně obdržela v listopadu 2019 a na základě kterých měla co nejdříve uvést právní úpravu do souladu s evropskou legislativou.

Zásadní váhu změn zakotvených v novele však zadavatelé spatřují v ustanoveních, jejichž cílem je modulace zadávacích pravidel ve prospěch aplikační praxe a výkladových zpřesnění.  Odstranit se mají některé nefunkčnosti či nejasnosti vyplývající ze současného znění zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde například  o úpravy institutu jistoty a zadávací lhůty, jejichž využití v současné podobě je neefektivní a působí více komplikací než užitku; jasnější a jednodušší má být prokazování kvalifikace vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy; uzákonění možného postupu zadavatele jak vyloučit nabídku ze zadávacího řízení, pokud má důvodné podezření, že je nabídka připravována v koordinaci, respektive ve vzájemné shodě; vyjmutí nákupu cenných papírů, závodu a obchodního podílu z definice pojmu „dodávka“, a tudíž z povinnosti tento nákup pořizovat formou zadávacího řízení; zrušení souhrnného limitu 50 % pro hodnotu veškerých změn smlouvy na plnění veřejné zakázky spočívajících v dodatečných či nepředvídatelných stavebních pracích, službách nebo dodávkách.

Uvedený výčet je jen namátkový, užitečných a potřebných úprav, které mají přispět ke zjednodušení zadávací praxe, je v novele celá řada.

Asociace vyzývá sněmovnu k činnosti

„Bylo by tristní, pokud by úsilí vynaložené na dlouho očekávanou novelizaci přišlo vniveč jenom díky tomu, že se v Poslanecké sněmovně půl roku před volbami dostávají do popředí témata politická na úkor jiným potřebným tématům a úkolům“, dodává Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ.

Apelujeme proto na Poslaneckou sněmovnu, aby co nejdříve zahájila projednání novely zákona o zadávání veřejných zakázek a plně podporujeme veškeré snahy v tomto směru. Prostřednictvím veřejných zakázek je vynakládáno – dle výroční zprávy MMR o stavu veřejných zakázek z r. 2019 – cca 666 mld. Kč, tzn. asi 12 % HDP ČR. Ze zdrojů veřejných rozpočtů a státních fondů je financováno na 49 % veřejných zakázek, veřejných zakázek financovaných převážně z fondů EU je cca 28 %. Ve všech těchto případech je základním právním předpisem, kterým je nutno se řídit a který musí být bez výhrad dodržen, zákon o zadávání veřejných zakázek. Mít férová a efektivní zadávací pravidla, která budou v souladu s evropskou legislativou a jejichž dodržení bude zárukou správného, jasnějšího a rychlejšího zadávání veřejných zakázek v ČR, je základním předpokladem pro další rozvoj české ekonomiky.

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Největší logistický kongres v ČR se blíží

Logistika a doprava patří mezi nejdůležitější pracovní úkony mezi...

Všechny zmíněné faktory představují příležitost pro spojení s loajální...

Velký kongres EASTLOG, který se bude konat 30....

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...