Identifikace a rozvíjení kompetencí v kontextu trendů Průmyslu 4.0

Rychlé změny na trhu práce a nesoulad nabídky a poptávky kvalifikací nastolují potřebu identifikace a definování nových kompetencí. V opačném případě může mít absence potřebných dovedností z hlediska ekonomického rozvoje a zaměstnanosti řadu nepříznivých sociálně-ekonomických dopadů. 

Helena Úlovcová ikona hodiny1. 4. 2021 13:31
Foto: Shutterstock.com Kompetence pro Průmysl 4.0 Foto: Shutterstock.com

Nový program dovedností Evropské komise pro Evropu vyzývá členské státy, sociální partnery, průmysl a další zúčastněné strany ke spolupráci na identifikaci dovedností, zlepšení kvality a relevance jejich tvorby i rozvoje.

Pochopení současné a budoucí poptávky na trhu práce pomáhá formulovat strategii rozvoje kompetencí, oborové zaměření rekvalifikací stávající pracovní síly i cíle a obsah počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Relevantní informace o trhu práce, současných a budoucích potřebách, podporují jak individuální rozhodování o vzdělávací a profesní dráze, tak i služby kariérového ​​poradenství.

Hospodářská komora ČR přispívá k adaptaci trhu práce na změny související se zaváděním Průmyslu 4.0. Společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a firmou Trexima realizuje veřejnou zakázku zaměřenou na mapování budoucích kompetencí v rámci projektu z OP Zaměstnanost KOMPETENCE 4.0.  Cílem našich aktivit je vytvoření nástroje pro mapování budoucích kompetencí a aktualizace Centrální databáze kompetencí Národní soustavy povolání, ze které čerpá i Národní soustava kvalifikací.

HK ČR proto realizovala analýzu zahraničních studií a trendů na trhu práce a zpracovala příklady dobré praxe z Rakouska, Německa a Dánska, které jsou využitelné i v našem prostředí.

Taxonomie digitální intenzity odvětví

Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce se zaměřila na dopady Průmyslu 4.0 na strukturu zaměstnanosti v jednotlivých sektorech, připravenost sektorů na digitální transformaci (Taxonomie digitální intenzity odvětví, OECD) a v neposlední řadě charakterizuje globální megatrendy spojené s Průmyslem 4.0, které se týkají změn procesů, technologií, forem a organizace práce.

Dopady digitální transformace se podle OECD (Zdroj: 2019) liší napříč i v rámci odvětví s ohledem na příležitosti, míru zavádění a využívání digitálních technologií, na potenciál pro inovace a změny ve stávajících modelech v průmyslu, který nabízejí specifické oblasti technologického rozvoje (např. umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT), virtuální realita, 3D tisk), rozsah možných aplikací, typ dat a informací pro inovace potřebných. Tempo šíření digitálních technologií je ovlivněno průměrnou velikostí podniku, podmínkami pro přístup k příslušné infrastruktuře a složitostí dodavatelských řetězců.

Na základě vybraných ukazatelů (investice do SW, ICT investice hmotné i nehmotné povahy, zprostředkující ICT služby, použití robotů, tržby z online prodeje a ICT specialisté), pro které byly vypočteny průměrné hodnoty za jednotlivé sektory ve vybraných 12 zemích, vznikla v OECD taxonomie digitální intenzity odvětví. Nejvyšší digitální intenzity dosahují sektory IT služby (investice do SW, ICT hmotné a nehmotné investice), počítače a elektronika (především zprostředkující ICT služby, použití robotů a ICT specialisté), chemie (ICT specialisté, tržby z online prodeje), guma, plast a minerály (použití robotů), strojírenství (investice do SW, ICT hmotné investice, zprostředkující IT služby, použití robotů, tržby z online prodeje), maloobchod a velkoobchod (především investice do SW, ICT hmotné investice), kreativní průmysl/umění a zábava (ICT hmotné a nehmotné investice a zprostředkující ICT služby), potravinářský průmysl (tržby z online prodeje a použití robotů). Taxonomie digitální intenzity odvětví podle vybraných ukazatelů byla jedním z hlavních kritérií pro výběr sektorů.

Pyramidy kompetencí

Výsledky analýzy zahraničních trendů trhu práce, rozhovorů s lídry Průmyslu 4.0 se staly oporu pro výběr sektorů, kde budou nastávající změny kompetencí mapovány. Pro 10 sektorů (Elektromobilita, Logistika, Chemie, Stavebnictví, Mechatronika, Moderní průmyslová/strojírenská výroba, ICT činnosti (zaměření na kybernetickou bezpečnost), Kreativní průmysl (se zaměřením na herní průmysl), Velkoobchod, maloobchod a e-commerce a Potravinářství) byly vytvořeny pracovní skupiny sestávající ze zástupců firemní, výzkumné, vývojové, inovační a vzdělávací sféry. Za poslední čtyři jmenované sektory odpovídá HK ČR.

Pracovní skupiny se budou vedle identifikace kompetencí podílet na tvorbě kompetenčních pyramid. Využití kompetenčních pyramid v počátečním odborném vzdělávání může vést k inovaci soustavy oborů a modernizaci obsahu vzdělávání od učebních oborů přes maturitní až k profesně zaměřeným oborům na terciární úrovni vzdělávání. V dalším vzdělávání se nabízí využití při tvorbě rekvalifikačních vzdělávacích programů a programů pro re skilling a up skilling v souladu s evropskou politikou zaměstnanosti. Jak u počátečního, tak i dalšího vzdělávání jde především o zvýšení relevance vzdělávacích programů měnícím se kvalifikačním požadavkům trhu práce.

Součástí studie jsou i návrhy doporučení pro veřejné politiky – politiku zaměstnanosti a vzdělávací politiku České republiky.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace

Metodika očkování proti onemocnění covid-19 se týká zaměstnavatelů...

Aktuality
MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

„V programu COVID 2021 kompenzujeme 500 korun na...

Aktuality
Češi se mohou těšit na cestování supermoderními osobními vozy

„Vážíme si faktu, že se budeme podílet na...

Uzavřená rámcová smlouva umožňuje odebrat celkem 182 vozů,...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace

Metodika očkování proti onemocnění covid-19 se týká zaměstnavatelů...

Aktivity HK ČR
Česká chuť potřebuje podporu, ne kvóty

Zdražení potravin, snížení jejich výběru, dostupnosti a kvality,...

Aktivity HK ČR
Asistenční centrum Impuls rozšiřuje aktivity

Jihočeská hospodářská komora v rámci Asistenčního centra Impuls pro...

Ačkoliv většina pedagogů již umí pracovat s moderními technologiemi,...