Sobota 22. června 2024
ikona hodiny17. 4. 2021 08:53

Tiká ve vaší firmě časovaná bomba?

Compliance je všeobecný výraz pro soulad s pravidly. V souvislosti s podnikáním a firemní sférou slovo compliance zahrnuje především soulad jednání společnosti a jejích zaměstnanců s právními předpisy a dodržováním firemních pravidel a etických zásad.

Helena Šulcová autor

PP Business Services

Foto: Shutterstock.com Tiká ve vaší firmě časovaná bomba? Foto: Shutterstock.com

Pro mnoho menších podnikatelů může být slovo compliance synonymem zbytečné byrokracie. Ve velkých korporacích mohou lidé, kteří dělají „reálný business“, vnímat přemíru interních procedur, pro velké korporace tolik pověstnou, jako něco, co je brzdí v jejich práci.

Ať už je Váš názor na compliance jakýkoli a v organizační struktuře společnosti stojíte na kterékoli straně „barikády“, je třeba si uvědomit, že zavedení funkčního compliance programu je nezbytné ke snížení následujících rizik, kterým čelí každá společnost.

Rizika, jímž se můžete vyhnout

  • vznik trestní odpovědnosti
  • poškození dobrého jména společnosti
  • vznik majetkových škod a únik finančních prostředků
  • sankce ze strany státních orgánů
  • nevýhodné právní postavení

Dne 1. ledna 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který umožňuje postihovat za trestné činy společnosti jako takové, nejen konkrétní fyzické osoby v ní působící. Pokud tedy dojde na „lámání chleba“, společnost musí být schopná během soudního procesu prokázat, že má s ohledem na svou velikost nastaven účinný a fungující compliance program, a že provinění, ze kterého je obviněna, je tudíž selháním jednotlivce, a ne společnosti a jejího kontrolního systému.

Porozumění procesům a kontrolám implementovaným uvnitř společnosti patří k povinným procedurám, které my auditoři děláme ve stádiu plánování auditu a občas od svých klientů slyším: „my jsme malá, takřka rodinná firma, my si tady všichni věříme a podobně“. Je bezesporu záviděníhodné, pokud majitel nebo top management firmy mohou upřímně tato slova o své firmě říct.

Je třeba si ovšem uvědomit, že právě takové prostředí může být náchylné ke vzniku podvodu, zpronevěry, krádeže či jiného činu, který v tom lepším případě bude představovat jen interní problém, tedy škodu pro danou společnost. V horším případě společnost tímto činem poškodí třetí subjekt a tím pádem může dojít jednak ke ztrátě obchodního partnera, případně i k soudnímu sporu nebo také k riziku poškození dobrého jména společnosti, budovaného řadu let. A znovuobnovení poškozené reputace pak může společnosti trvat hodně dlouho. Přitom k podvodu uvnitř společnosti nemusí dojít jen záměrným chováním ze strany zaměstnance, ale i nedbalostí pramenící z neinformovanosti nebo právě neexistujícího kontrolního mechanismu.

Zákon o veřejných rejstřících zpřísňuje sankce

Do značné míry nahrává vzniku možného podvodu ve společnosti i současná ekonomická situace. I ten sebedůvěryhodnější a sebeloajálnější zaměstnanec se může v době pandemie dostat do tak složité rodinné nebo finanční situace, že pro něj bude jediným východiskem zpronevěra finančních prostředků nebo krádež dobře prodejných zásob.

Řada společností se také zbytečně vystavuje riziku postihu ze strany státních orgánů kvůli nezveřejňování povinných informací. §66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob stanoví výčet dokumentů, které by měly společnosti zveřejňovat ve Sbírce listin. Mezi základní informace, které by měly být zveřejňovány, patří účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy společností. Letmý pohled do Sbírky listin ovšem ukazuje, že ne každá společnost si s povinností zveřejňování účetních závěrek dělá těžkou hlavu, a to i přesto, že dle §37 zákona o účetnictví je nezveřejnění závěrek přestupkem, za který hrozí pokuta až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv společnosti. Pravda, za svou dvacetiletou praxi jsem se ještě nesetkala s případem, že by tak vysoká pokuta byla někomu udělena, každopádně tady ještě máme výše zmíněný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, na základě kterého má rejstříkový soud možnost vyzvat společnost k doplnění nezveřejněných dokumentů a v případě neuposlechnutí ji uložit pokutu do výše 100 tis. Kč. A právě s výzvami rejstříkového soudu jsem se u svých klientů v minulosti již setkala. Nezapomínejte, že Sbírka listin je na webových stránkách www.justice.cz dostupná všem, takže podnět rejstříkovému soudu může poslat kdokoli, například konkurenční firma nebo nespokojený obchodní partner.

Od 1.1.2021 navíc nabývá účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, která zpřísňuje sankce za nezveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin. Při nepředložení účetní závěrky za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období a neuposlechnutí výzvy soudu k nápravě ve lhůtě 1 měsíce může dojít k zahájení řízení o zrušení korporace.

Nepodceňujte kontrolní echanismy

V neposlední řadě mohou nedostatečné kontrolní mechanismy ve společnosti vést k uzavření nevýhodných smluv ať už s dodavateli nebo odběrateli. Pokud bude například obchodní oddělení finančně motivováno k získávání nových zakázek a hodnoceno dle tržeb, ale zároveň nebude hodnoceno na základě stavu pohledávek po splatnosti, může dojít k situaci, že společnost bude uzavírat smlouvy s nebonitními zákazníky. Ti budou odebírat zboží, společnost bude účetně generovat tržby, ze kterých bude odvádět DPH, obchodníci dostanou bonusy, a přitom společnost bude mít spoustu nedobytných pohledávek a mít problémy s cash flow. Na straně dodavatelské se může společnost bez řádné revize smluv dostat do situace, že uzavře na první pohled velmi výhodnou smlouvu, ale v momentě, kdy dojde ke změně ekonomické situace, společnost zjistí, že se zavázala k určitému minimálnímu objemu, případně že vypovězení smlouvy je pro společnost značně finančně nevýhodná.

Foto: Shutterstock.com Tiká ve vaší firmě časovaná bomba? Foto: Shutterstock.com

Na závěr bych se ještě v souvislosti s nutností compliance programu ve společnosti chtěla zmínit o posílení odpovědnosti statutárních orgánů společnosti po novelizaci zákona o obchodních korporacích účinné od 1. ledna 2021, která nabývá ještě většího významu právě v současné pandemické době. Tato novela posiluje odpovědnost statutárních orgánů v případě insolvence firmy. Kromě postihu vydání prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce (finančního i nefinančního), za období až 2 let zpětně před zahájením insolvenčního řízení, přináší novela hrozbu dalšího postihu, a to dorovnání rozdílu mezi majetkem společnosti a dluhy v konkurzu. Členové statutárních orgánů by tak měli být při svých rozhodnutích ve společnostech mnohem více obezřetní.

Nutno poznamenat, že §69, odst. 2 zákona o obchodních korporacích říká, že se tato nová hrozba nevztahuje jen na současné statutární orgány společnosti, ale rovněž na bývalé členy statutárních orgánů, na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu a na každou další osobu, která se fakticky v takovém postavení nachází, přestože není členem orgánu, tj. např. generální ředitel nebo finanční ředitel.

Máte pokryta veškerá rizika, která jsem zmínila? Pokud v některých oblastech cítíte slabiny, je načase s tím něco začít dělat.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...