Sobota 15. června 2024
ikona hodiny16. 9. 2023 16:03

Prevence znamená lepší život

Co může zdravotní pojišťovna udělat pro správné chápání péče o zdraví ve firmách a jak lze postupně měnit celospolečenské povědomí o této významné hodnotě? I na toto téma jsme hovořili s generálním ředitelem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR MUDr. Davidem Kostkou.

Karel Křivan autor

Foto: David Kraus MUDr. David Kostka, generální ředitel ZPMV ČR Foto: David Kraus

Proč se osobně tak zasazujete o spolupráci s firmami na péči o zdraví? Není to spíše osobní odpovědnost každého z nás?

Samozřejmě že péče o zdraví je především věcí odpovědnosti a přístupu každého z nás. Nežijeme ale dva oddělené životy, pracovní a osobní. Naše pracovní činnost má vliv na naše zdraví. Manažeři si začali více uvědomovat, že péče o zdraví zaměstnanců patří ke klíčovým faktorům, které rozhodují o úspěchu firmy. Zjednodušeně řečeno, postupně jim dochází, že peníze investované do prevence se jim násobně vrátí.

Myslíte, že si u nás uvědomujeme, že zdraví je ta nejdůležitější hodnota, ale musíme o ni opravdu pečovat, starat se?

S obecným povědomím o zdraví jako o jedné z nejvyšších lidských hodnot je to v naší společnosti nejednoznačné. Slovně se na tom všichni shodneme. Mnohem složitější je to s osobním přístupem k vlastnímu životnímu stylu, k prevenci a vůbec se znalostmi o vlastním zdraví. Zdá se, že jsme si všichni ještě neuvědomili, jak nákladná je zdravotní péče, kterou považujeme za samozřejmost. Naše zdravotnictví je stále pod obrovským tlakem na odbornost a inovace, které vyžadují velké investice ze strany státu a poskytovatelů zdravotní péče, a na druhé straně pacienti logicky požadují dostupnost zdravotní péče a zcela samozřejmě vyžadují nejmodernější, často velmi nákladnou léčbu. Naše zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni i v rámci zemí Evropské unie. To ne vždy doceňujeme a chápeme kroky, které se musí činit, abychom tento stav udrželi.

Vy hodně hovoříte o významu prevence. Je to opravdu tak zásadní věc?

Jsme ještě velmi pozadu v budování povědomí o tom, že nejlevnější zdravotní péče je především prevence. Tento fakt zaznívá i v analýze zdravotní sekce NERVu (Národní ekonomické rady vlády), která doslova zmiňuje toto, cituji: „Zdravotní stav obyvatel ČR je ve srovnání s většinou zemí západní Evropy významně horší. Střední očekávaná délka života Čechů sice dlouhodobě roste, ale délka života prožitá ve zdraví zaostává o 10 až 12 let (10 let u mužů, 12 let u žen). Češi tak vinou dopadu nemocí na kvalitu života ztratí ekvivalent jedné dekády života (Institute for Health Metrics and Evaluation).“ Dále se tam uvádí: „Dle OECD lze téměř polovinu všech úmrtí v Česku připsat rizikovému chování – hlavně špatné stravě (23 procent všech úmrtí), kouření (20 procent) a konzumaci alkoholu (6 procent). Míra obezity se za posledních 15 let neustále zvyšovala a nyní se pohybuje kolem 20 procent u dospělých, což přispívá k vysokému výskytu diabetu a dalších nemocí. Je jednou z nejvyšších v mezinárodních srovnáních a s vysokým výskytem u malých dětí (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020). Šetření z roku 2020 ukazuje v ČR jednu z nejnižších úrovní zdravotní gramotnosti.“ Prevenci tedy musíme chápat jako činnost, jednání, které by pro každého z nás mělo být běžnou součástí života. My příliš spoléháme na lékaře, kteří dokážou s moderními metodami až zázraky, a málo myslíme na to, že mnoha nepříjemnostem v životě bychom mohli předejít, kdybychom jinak přemýšleli a jednali. To platí i o firmách.

Co může takový manažer dělat pro zlepšení prevence?

Zaměstnavatelé u nás mají obrovský potenciál ovlivnit celkové zdraví zaměstnanců. V tomto smyslu jsme již před mnoha lety nasměrovali pozornost na podnikatelskou sféru, kde chceme dosáhnout zakomponování primární prevence a péče o zdraví zaměstnanců přímo do firemních strategií a hodnot. Mnohé firmy si totiž začaly uvědomovat při dnešním nedostatku kvalitních pracovních sil, že udržet kvalifikovaného zaměstnance již nelze pouze mzdou a ekonomickými benefity nebo pobídkami z oblasti sportu a kultury. Správná personální strategie firmy by měla zcela jistě zahrnovat i oblast komplexní péče o zdraví zaměstnanců.

Co konkrétně se má ve firmách změnit?

Priority firem v oblasti zdraví se posouvají od obtěžujících povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví přes velmi nákladná opatření, která jsme museli všichni realizovat v pandemii, do moderní formy personalizované prevence, která šetří čas zaměstnavatelům, prokazatelně snižuje náklady na nahrazování nemocných pracovníků a zároveň zaměstnancům umožní přímo ve firmě absolvovat preventivní očkování, vybrané úkony laboratorní diagnostiky nebo měření ukazatelů chronických nemocí. Dnes je možné pomocí mobilních pracovišť vykonat řadu preventivních zdravotnických úkonů na profesionální úrovni se zabezpečením hygienických a bezpečnostních standardů přímo na pracovišti. Minimalizují se tím ztráty pracovního času, omezuje se nepohodlí spojené s dojížděním za lékařskou péčí mimo podnik. Navíc zde funguje faktor týmové spolupráce, kdy se zaměstnanci mezi sebou pobízejí k absolvování prevence. V rámci podniku je možné také využít zapojení neformálních místních personálních autorit, kterými jsou často pracovníci nižšího managementu, vedoucí směn, dílenští mistři.

MUDr. DAVID KOSTKA, MBA

Generální ředitel největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Dříve v ZP MV ČR působil ve funkci ředitele odboru strategie a byl statutárním zástupcem generálního ředitele. Je doktorem medicíny, atestovaným chirurgem. Tuto profesi vykonával jedenáct let. V roce 1997 vstoupil do oblasti zdravotního pojištění. Shodou okolností začínal právě v ZP MV ČR jako ředitel odboru zdravotní politiky. Postupně působil na manažerských pozicích v dalších zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Jak by měl management při zavádění změn postupovat?

Pokud se podnik rozhoduje pro změnu v oblasti svého přístupu ke zdraví zaměstnanců, je potřeba, aby pokud možno vyhledal odborné vedení, kterým můžou být různí poskytovatelé zdravotních služeb, ale nejlépe zdravotní pojišťovny disponující týmem odborníků s dostatečným přehledem o poskytovatelích zdravotní péče.

Takže stačí mít jedno telefonní číslo na zdravotní pojišťovnu, kam může manažer zavolat, a vy mu poradíte a pomůžete?

V tomto směru je jistě nejvhodnější strategií přímo zahrnout péči o zdraví do firemních vizí a dlouhodobé strategie. Nesmírně důležité je, aby nejvyšší management vnímal ekonomickou návratnost dlouhodobých preventivních programů. V tomto aspektu může velmi pomoci manifest firemní zdravotní odpovědnosti, což je nová filozofie holistické a komplexní péče o zdraví ze strany zaměstnavatelů, kterou v současnosti u zaměstnavatelů velmi podporujeme.

Jak se z vašeho pohledu chová a jedná zdravotně odpovědná firma?

Shrnu to do několika bodů. Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti zdraví a ochrany své bezpečnosti, vnímá důležitost role zaměstnavatele při zlepšování zdraví svých zaměstnanců, vnímá zdraví jako součást firemní kultury, vystupuje jako pečující a podpůrný zaměstnavatel, tedy nenaplňuje pouze zákonné požadavky v oblasti ochrany zdraví při práci. Zaměstnancům systematicky nabízí podporu v oblasti prevence nemocí dřív, než vznikne potřeba pracovní neschopnosti a léčby. Přebírá vědomou spoluzodpovědnost za celkovou prosperitu a zdraví každého zaměstnance. Aby firma uspěla v době vysoce konkurenčního trhu, uznává koncept, podle něhož jsou jejím nejdůležitějším aktivem investice do celkového zdraví zaměstnanců. Dlouhodobě usiluje o snížení nepřítomnosti v nemoci. Jejím ziskem jsou zaměstnanci s maximální fyzickou a duševní schopností, což vytváří nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji.

Můžete uvést konkrétní příklady spolupráce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR s firmami?

Uvedu čtyři příklady, čtyři společnosti lišící se velikostí či typem. K tomu chci dodat, že velcí zaměstnavatelé již před pandemií měřili a vyčíslovali na základě ukazatelů nemocnosti při sezonních respiračních onemocněních ekonomický dopad nemocnosti na provozní hospodářské výsledky své firmy. Proto již mnozí využívali alespoň pasivní formy spolupráce se zdravotní pojišťovnou, například příspěvky na rekondiční pobyty, vitaminovou prevenci, někteří i organizovali dny zdraví.

Dobře, uveďte tedy prosím ty příklady.

Naším dlouholetým klientem, se kterým máme velmi dobrou spolupráci, je velký zaměstnavatel – síť prodejen Albert. U tohoto zaměstnavatele jsme zaznamenali značný posun. Společnost inkorporovala přímo do korporátní strategie trvalou a komplexní péči o zdraví svých zaměstnanců. Vytvořila mobilní zaměstnaneckou aplikaci Zdravý Albert, intranetovou komunikaci rozšířila o odborné články v oblasti zdraví, každý čtvrtek v měsíci se můžou zaměstnanci účastnit medicínského webináře s různými celostátními odborníky. Dny zdraví jsou organizovány nejen na centrále, ale i na logistických centrech a vybraných pobočkách společnosti. Každý rok je věnovaný jinému aspektu zdraví. Společně už jsme řešili například podporu imunity, prevenci civilizačních onemocnění, problematiku únavy na pracovišti nebo při směnném provozu a nyní se věnujeme managementu mobility a prevenci bolestí zad a kloubů. Lze jednoznačně říct, že zde je péče o zdraví přímo součástí firemní DNA, jejího poslání a vize.

To bychom měli první příklad. Co máme dál?

Jiným příkladem je společnost Kordárna, nyní se už jmenuje Indorama Ventures Mobility Moravia, která je součástí nadnárodní skupiny Indorama Ventures. Specializuje se na výrobu technických tkanin, které se používají jako výztuha k výrobě pneumatik a dopravníkových pásů. Podnik má vysoký podíl pojištěnců naší zdravotní pojišťovny, proto je přirozené, že o ně dlouhodobě pečují odborníci z naší divize Morava. Po mnohaleté spolupráci na organizování dnů zdraví zaměřených na primární prevenci jsme na jaře tohoto roku s managementem prodiskutovali rozšíření prevence o edukaci pracovníků v dílenských provozech. Spolupracujeme na tom s jejich bezpečnostními techniky. Společnost má již dlouhodobě nastavený systém edukace v oblasti první pomoci, prevence úrazů, ale doposud nedokázala účinně kompenzovat zvýšenou zátěž při manipulaci s technikou a při obsluze strojů.

Prevence zde cílí tedy na kompenzaci zátěže a účinnou relaxaci po práci, aby nedocházelo k nárůstu a řetězení zdravotních potíží, které pak vedou k dlouhodobé nemocnosti pracovníků.

A ty další dva konkrétní příklady?

K úplně jiné formě spolupráce v oblasti zdravotní edukace a prevence nás navedla poptávka IT společnosti Seyfor. Majoritu zaměstnanců tvoří mladí pracovníci a u těch se apriori nepředpokládají zdravotní potíže. Jejich poptávka však směřovala více k edukaci a prevenci. V rámci spolupráce jsme vytvořili vzdělávací platformu s atraktivním obsahem, zábavným kvízem, bodováním a medailí za vystudování online kurzu. Takto vytvořená edukační platforma bude do budoucna jistě využitelná i jinými firmami. Na tento edukační program jsme navázali preventivní aktivitou přímo na pracovišti. Odborník, ve většině případů lékař nebo fyziatr, na místě konzultuje konkrétní zdravotní potíže zaměstnanců. Do této doby jsme již úspěšně realizovali prevenci alergií, přípravu organismu, a především kůže na léto. Velký ohlas má i problematika ochrany zraku a zrakových relaxačních cvičení. Do budoucna chystáme zvládání únavy a pochopitelně i prevenci potíží spojených se sedavým zaměstnáním. A to nejlepší nakonec – to celé od prvotního kontaktu přes vytvoření kompletního programu až k jeho implementaci jsme zvládli za pouhé dva měsíce.

Zbývá poslední přiklad.

osledním příkladem jsou sociální služby. Je to perspektivní a velmi dynamický sektor s významným počtem zaměstnavatelů. Sociální služby jsou v každém městě nebo obci České republiky. Začali jsme tento sektor vnímat jako zaměstnavatele, který by se měl nutně zabývat komplexní a dlouhodobou péčí o zaměstnance, protože v sociálních službách, zejména pokud jde o péči o seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany, je práce velmi fyzicky i duševně náročná. Pracovníci často vypadávají z pracovního procesu kvůli bolestem zad a přetížení velkých kloubů. Důvodem je nesnadná manipulace s klienty a nedostatečná kompenzace této zátěže. Kromě toho práce v sociálních službách přináší velkou zátěž pro duševní zdraví, nejčastěji se zaměstnanci potýkají se syndromem vyhoření, chronickou únavou nebo vyčerpáním. V tomto segmentu již spolupracujeme s vícero většími domovy seniorů, pořádáme pro zaměstnance dny zdraví.

Jsem tedy manažer firmy a chci změnit svůj přístup k péči o zdraví u svých spolupracovníků, zaměstnanců. Jak mám začít?

Ozvěte se nám a my vám pomůžeme celý proces vytvořit a nastavit. Pro firmy neexistuje univerzální návod, jak začlenit zdravotní prevenci a péči o zdraví zaměstnanců do firemní politiky. Můžeme ale doporučit těchto pár důležitých kroků: Za prvé. Každá nová myšlenka musí vzejít jako iniciativa přímo ve firmě. Inspirujte se jinými podniky a společnostmi ve svém podnikatelském prostředí. V odborném tisku najdete mnoho českých i zahraničních firem, které již pořádají různé preventivní a edukační aktivity pro zaměstnance. Hledejte ty firmy, které se již účastní mnoha kampaní nejen společenského charakteru, ale především zdravotního charakteru. Za druhé. Na počátku může stát jednoduchá poptávka po konzultaci. V naší zdravotní pojišťovně těmto poptávkám věnujeme patřičnou pozornost. I firmy, které mají pouze část pojištěnců v naší zdravotní pojišťovně, můžou hodně získat, pokud se domluví na strategické konzultaci s našimi odborníky. Při tomto jednání většinou již na počátku získáme přehled o dosavadních aktivitách a na ně navážeme prvotními jednoduchými formami komunikace na téma zdravotní prevence, výzvy k dárcovství krve, k účasti na screeningových aktivitách. Firmě pak na míru nastavujeme další programy vhodné pro konkrétní typ podnikání a strukturu pracovišť. Za třetí. Zdá se to úsměvné, ale žijeme v době, kdy se snadno nadchneme pro nějaký módní hit často podporovaný sociálními sítěmi. Jenomže to, co je módní, často není efektivní, nebo to jenom stojí velké investice. Nadhled odborníků je proto v tomto doslovném slova smyslu k nezaplacení, protože umožní firmě hledět roky dopředu bez zbytečných a neefektivních nákladů na zdravotní péči. Za čtvrté. Každý program prevence a zdravotní edukace s sebou nese mnoho organizačních úkonů. Proto vřele doporučujeme pověřit úkolem některého pracovníka nižšího managementu, personalistu, reward manažera nebo v menších firmách klidně i pracovníka v administrativě, aby měl přímo kompetenci k úkonům souvisejícím s těmito programy. Nadšený pracovník pak vykoná firmě lepší službu než celý tým manažerů, který kvůli mnoha jiným povinnostem neudrží tuto problematiku v pozornosti. Za páté. Velmi vhodné je nastavit si vnitřní měřicí ukazatele k prokázání účelnosti nákladů vynaložených na tuto oblast. A za poslední. Dobře se pochválit za implementovanou novou filozofii péče patří k významným motivátorům a ukazatelům udržitelnosti programu. Nebojte se v oboru, na svém intranetu mezi zaměstnanci i navenek mezi jinými podnikateli chlubit propracovaným programem péče o zdraví zaměstnanců. Do budoucna bude tato péče významným personálním benefitem, díky kterému si vás můžou jiní odborní a kvalifikovaní pracovníci vybírat jako perspektivního zaměstnavatele.

O zdraví ve firmách zde spolu nehovoříme poprvé. Vidíte tedy za těch několik let určitý pokrok?

Rozhodně. Nezažíváme jednoduchou dobu a v takových chvílích se většinou lidé soustředí na to podstatné. A zdraví tím nepochybně je. Naším úkolem jako zdravotní pojišťovny je poskytovat našim klientům nejvyšší možnou dostupnou zdravotní péči. Současně ale musíme stále vysvětlovat, že správný přístup k prevenci šetří peníze, a především mnoho případných zdravotních potíží. Prevence znamená lepší život. To si myslím uvědomuje stále více firem i jednotlivců.

Nejnovější články

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Expertní pohled
Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí...

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí...