Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny7. 6. 2024 07:06

Udržitelnost se už dostává do DNA firem

Zásady týkající se udržitelnosti a environmentálních, sociálních a správních faktorů známých pod zkratkou ESG již čím dál více firem nevnímá jen jako další povinnost, ale stávají se pevnou součástí jejich strategie a obchodního plánu.

Andrea Bartoňová autor

BDO

Foto: Shutterstock.com Udržitelnost se už dostává do DNA firem Foto: Shutterstock.com

Společnost BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri Urval realizovala průzkum, ve kterém oslovila přibližně 150 společností ve 13 evropských zemích, aby získala přehled o postojích firem k problematice ESG a také se dozvěděla o překážkách, se kterými se společnosti potýkají, a důvodech, proč pro ně bariéru představují. Zajímavé je zjištění, že velká většina dotazovaných společností (75 %) již dnes vnímá ESG jako prostředek tvorby hodnoty, nikoliv jako pouhé zaškrtnutí políčka pro splnění požadavků, což svědčí o tom, že si firmy čím dál více uvědomují skutečnost, že udržitelné obchodní postupy mohou být hnací silou inovací a růstu.

Proč společnosti vyrážejí na cestu udržitelnosti

  • Tlak ze strany zainteresovaných stran: vyšší očekávání různých zainteresovaných stran, jako jsou klienti, vlády a zaměstnanci, nutí společnosti, aby urychlily své úsilí v oblasti udržitelnosti.
  • Politiky a legislativa: nové legislativní požadavky, jako jsou politiky obsažené v EU Green Deal a ve směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, tlačí organizace k udržitelnějším postupům.
  • Hrozby a příležitosti: Udržitelnost může minimalizovat rizika i vytvářet nové příležitosti, protože negativní společenské nebo environmentální dopady mohou způsobit poškození pověsti a finanční ztráty, zatímco udržitelné výrobky a služby mohou zvýšit atraktivitu nabídky společnosti a vést k vyšším maržím.
  • Přístup ke kapitálu: Společnosti s lepšími výsledky v oblasti ESG mají snazší přístup k financování. Investoři začínají upřednostňovat udržitelné organizace, od nichž díky jejich přístupu očekávají lepší výsledky a vyšší zhodnocení. Jsou ochotni jim poskytovat i lepší podmínky díky výhodnějším úrokovým sazbám.

 

Udržitelnost mění obchodní model

Téměř všechny dotázané společnosti (97 %) věří, že udržitelnost změní jejich obchodní model a ovlivní jejich obchodní aktivity, což podtrhuje naléhavost věnovat problematice ESG dostatečnou pozornost. „Podle výsledků průzkumu se 97 % respondentů domnívá, že udržitelnost změní jejich obchodní model a činnosti, z toho 22 % uvedlo, že zcela změní jejich společnost. Kromě toho se očekává, že přechod na udržitelnost bude mít největší dopad na činnost společností v období kratším než 5 let (podle 64 % respondentů). Hlavními hnacími silami přechodu na udržitelnost jsou zainteresované strany (pro 42 % respondentů), nové politiky a legislativa (30 %), hrozby a příležitosti (23 %) a přístup ke kapitálu (1 %). Můžeme tedy konstatovat, že udržitelnost je více než jen trend nebo módní slovo. Jedná se o dlouhodobou revoluci, která postupně mění podobu podniků ve všech odvětvích,“ je přesvědčen Stanislav Klika, ředitel oddělení Risk Advisory Services v poradenské společnosti BDO Czech Republic. Aby se společnosti v oblasti udržitelnosti posunuly vpřed, měly by nastartovat komplexní proces postupného zlepšování. „Společnosti by měly v oblasti klíčových témat udržitelnosti budovat všeobecné povědomí, zvyšovat odborné znalosti a kvalifikaci svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Důležité je zpracovat ESG strategii, vytyčit si priority a pojmenovat konkrétní cíle, kterých chce společnost dosáhnout. Aby bylo možné ověřit, že je strategie správná a že jsou cíle v očekávaném časovém horizontu splněné, je třeba měřit a zveřejňovat informace o vybraných ukazatelích ESG. Nezbytné je průběžně revidovat zvolenou strategii a zlepšovat postupy v oblasti udržitelnosti tak, aby bylo možné splňovat vyvíjející se očekávání zainteresovaných stran a regulační požadavky,“ dodává Klika. Zohlednění aspektů ESG ve všech dimenzích podnikání může podpořit konkurenceschopnost a růst, vytvořit nové příležitosti a zajistit, aby byla společnost stabilní a odolná v budoucnosti. Udržitelný přístup pomáhá vytvářet hodnotu jak pro společnost, tak pro její zúčastněné strany. Celkově lze říci, že přijetí principů ESG umožní společnostem využít nové tržní příležitosti, zajistit si zdroje a podmínky pro své podnikání, v neposlední řadě pak zlepšit svou pověst.

Co průzkum také zjistil

  • Mezi hlavní překážky, které společnostem brání v jejich cestě za ESG, patří omezení nákladů a zdrojů (26 %), složité dodavatelské řetězce (16 %), překážky související s kulturou a chováním (15 %) a pak i nedostatek povědomí a porozumění (12 %).
  • Zveřejňování informací o ESG také nabývá na významu. Informace o svých aktivitách v oblasti ESG již zveřejňuje 60 % respondentů, 20 % respondentů v současné době připravuje svou první zprávu a 18 % respondentů to plánuje v blízké budoucnosti.
  • Interní sledování klíčových ukazatelů výkonnosti související s ESG zůstává pro mnohé firmy významnou výzvou, jak ukazuje skutečnost, že přibližně 28 % nekótovaných velkých společností a 38 % malých a středních podniků dosud nepřevedlo svou strategii udržitelnosti do operativních cílů.
  • Očekávání zainteresovaných stran roste. Většina společností (78 %) již například obdržela konkrétní dotazy týkající se udržitelnosti od svých klientů. Přístup společnosti k problematice udržitelnosti zajímá i stávající či potenciální zaměstnance, investory či orgány veřejné správy.
  • Mezi zainteresované strany, které nejvíce tlačí na společnosti, aby byly udržitelnější, jsou zákazníci (67 %), veřejné orgány/vlády (50 %) a stávající či potenciální zaměstnanci (51 %). Toto zjištění potvrzuje i skutečnost, že respondenty již tyto skupiny oslovují s konkrétními dotazy týkajícími se přístupu k problematice udržitelnosti.
  • U B2C firem se spotřebitelé stále více zajímají o udržitelnost výrobků, které kupují. B2B firmy pak zvyšují očekávání od svých obchodních partnerů, protože musí zajistit, aby jejich dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé dodržovali legislativou dané vysoké standardy v oblasti ESG.

Tahouny musejí být vedoucí pracovníci

Začlenění aspektů ESG do obchodní strategie a výběr správných priorit umožňuje společnostem identifikovat a řídit rizika, využívat příležitosti a vytvářet dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Značný počet společností již definoval strategii udržitelnosti nebo ji právě vytváří. Je však důležité poznamenat, že je nezbytné vždy převést strategii ESG do provozních klíčových ukazatelů výkonnosti a ty systematicky měřit. K definování strategie je podstatné zapojit vedoucí pracovníky společnosti. Jedině ti jsou schopni předvídat a reagovat na vyvíjející se výzvy v oblasti udržitelnosti a jejich rozhodnutí a vliv mají zásadní význam pro integraci udržitelnosti do všech aspektů podnikání. Aby byli schopni dobře plnit svou roli a dokázali také inspirovat a motivovat zaměstnance, je třeba, aby měli dostatek znalostí a informací o ESG.

Jak na ještě větší motivaci

Podle průzkumu nejsou ve značném počtu společností výsledky v oblasti ESG propojeny s motivačním systémem. Pro zajištění systematické implementace doporučujeme propojit výsledky společnosti v oblasti ESG s finanční odměnou manažerů a zaměstnanců a dalšími motivátory. Co se týče volby nejvýznamnějších témat ESG, není možné učinit obecný předpoklad. Vše závisí na kontextu a oboru podnikání. Proto je zásadní dobře provedené posouzení dvojí významnosti. Toto posouzení vychází ze dvou hledisek: z dopadu, který má společnost na lidi a životní prostředí (dopadová materialita), a z finančního dopadu, který mají ESG (environmentální, sociální a správní) záležitosti na výkonnost společnosti (finanční materialita). Posouzení dvojí významnosti nejenže určuje rozsah vykazování udržitelnosti organizace, ale také poskytuje cenné poznatky pro formování strategie společnosti. Na základě stanovení parametrů, které jsou pro podnik a jeho zúčastněné strany nejdůležitější, mohou společnosti vypracovat strategie, které jsou v souladu s jejich cíli udržitelnosti a vytvářejí dlouhodobou hodnotu. Více o studii The ESG Imperative: Business Trends Among European Companies se dozvíte na stránkách společnosti BDO.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Hackeři stále častěji napadají provozní technologie

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Kyberútoky, které kompromitují OT systémy, jsou na vzestupu....

Zpráva nabízí organizacím konkrétní kroky pro posílení jejich...

Studie společnosti Fortinet 2024 State of Operational Technology...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...