Úterý 16. července 2024
ikona hodiny5. 3. 2021 13:34

Jak vytvořit a rozvíjet vzdělávací program praxí na míru?

Brněnská Integrovaná střední škola automobilní je školou specializovanou na výuku automobilních oborů, která nabízí i šest stipendijních programů ve spolupráci se  zaměstnavateli, jimiž jsou například Scania, Agrotec, Mercedes-Benz, Dopravní podnik města Brna, Louda Auto.  Jaké jsou jejich zkušenosti s programy praxí?

Daniela Kramulová autor

publicistka projektu P-KAP, Národní pedagogický institut ČR

Foto: Shutterstock.com Modulární výuka v programu praxí Foto: Shutterstock.com

Od školního roku 2017/2018 nabízí Integrovaná střední škola automobilní v Brně (ISŠA) ve spolupráci s partnerskou firmou Scania ČR absolventům základních škol z celé ČR stipendium v rámci školního vzdělávacího programu Mechanik nákladních vozidel a autobusů Scania v tříletém oboru zakončeném výučním listem (kód oboru 23-68-H/01). Žáky velmi motivuje i to, že s nimi na pracovištích zacházejí jako s profesionály, vyžaduje se od nich maximální nasazení a spolehlivost. Od druhého ročníku docházejí do servisů na praxi. Pracují na běžných zakázkách, ne na cvičných autech, učí se tedy přesně to, co budou dělat při reálném zaměstnání. Cení se hrdost na značku a historii mateřské švédské firmy.

O podrobnostech této v Česku ne zcela standardní spolupráce školy se zaměstnavatelem hovoříme s ředitelem Integrované střední školy automobilní Brno Ing. Milanem Chylíkem.

Pane řediteli, patří výuka oborů těsně provázaných s konkrétními firemními partnery do strategie vaší školy?

Ano, příprava a realizace konkrétně zaměřených školních vzdělávacích programů některých oborů vzdělání je opravdu jedním z hlavních cílů naší školy. Většinou se jedná o ojedinělá zaměření v ČR, například na konkrétní druhy vozidel a vždy jsou to samostatné třídy v každém ročníku. Již ve školním roce 2003/2004 jsme zavedli vzdělávací program zaměřený na motocykly, ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili výuku ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů a hned v následujícím roce ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů Scania. Od září 2018 vzděláváme žáky ve spolupráci se společností Agrotec ve stipendijním programu Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky, který má taktéž celorepublikovou působnost. Postupným zavaděním specializací se také vyprofiloval ŠVP Automechanik se zaměřením na osobní automobily.

Jsem přesvědčen, že díky intenzivnímu rozvoji technologií a alternativních pohonů v automobilovém průmyslu nelze efektivně vzdělávat žáky v jednom univerzálním oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Inspirací je nám také zahraničí, kde se většinou jedná o samostatné obory vzdělání, ale také Národní soustava kvalifikací, která má v oblasti autooborů podobnou strukturu.

Díky těmto zaměřením již nemáme problémy s nízkým zájmem žáků o učební obory, ale naopak spíše s nedostatečnou kapacitou školy a dílen. Do budoucna plánujeme a již připravujeme zaměření dalších oborů vzdělání.

V posledních letech se velmi často hovoří o nutnosti posílení obecné výuky žáků v odborném vzdělávání tak, aby byli připraveni na vývoj technologií v budoucnu. Já jsem naopak přesvědčen, že u učebních oborů zaměření výuky na konkrétní druh nebo dokonce značku vozidel zajištuje nenahraditelnou motivaci žáků nejen ke studiu, ale také při jejich uplatnění po absolvování. Úspěšnost programu Mladí profesionálové Scania a jeho absolventů je pro toto tvrzení jasným argumentem.

V čem spatřujete benefity této spolupráce?

Naše obory patří do kategorie služeb. Jsem přesvědčen, že bez spolupráce se sociálními partnery je vyučovat nelze. Máme velké množství partnerů zejména kvůli zajištění odborných praxí žáků. Ale většina z těchto cca 150 firem má pouze jednotky či desítky zaměstnanců. Proto si velice vážím spolupráce s významnými zaměstnavateli, jako je zmíněná Scania ČR nebo Agrotec Group, ale také například Škoda Auto, Porsche ČR, Bosch, Dopravní podnik města Brna atd.

Tito partneři nám pomáhají s náborem žáků a jejich motivací při studiu, poskytují nám učební pomůcky, vzdělávají odborné pedagogy, zajišťují odborné praxe žáků, ale také část výuky odborné teorie, nabízejí uplatnění našim absolventům i brigády pro žáky, spolupracují na organizaci celostátní soutěže Autoopravář junior atd. A s některými také společně realizujeme stipendijní programy.

Ovšem žáci, pokud nejsou vázáni smlouvou, do konkrétní firmy nastoupit nemusí…

Při přípravě stipendijních programů se snažíme vyhnout povinnosti žáka nastoupit po absolvování do „zasmluvněné“ firmy. Pro obě strany je mnohem přínosnější, když si žák zaměstnavatele vybere dobrovolně na základě vlastní zkušenosti a chuti pro danou firmu pracovat. A stejně tak je tomu i z pohledu budoucího zaměstnavatele. V rámci programu Mladí profesionálové Scania žáci nevracejí stipendium, když do firmy nenastoupí.

Jak náročné je takovou spolupráci navázat, udržovat a rozvíjet?

Příprava nového vzdělávacího programu je vždy velmi náročná jak pro školu, tak pro partnery. V oblasti „velkých“ vozidel jsme se na začátku potýkali s nezájmem žáků o tuto těžkou a odborně velmi náročnou práci, takže jsme před zahájením výuky stipendijního programu vytvořili pracoviště pod vedením našeho učitele odborného výcviku v brněnském servisu Scania. Žáci celého prvního ročníku si tak mohli vyzkoušet, že opravárenství nákladních vozidel a autobusů má i své kouzlo.

Náročná je rovněž realizace takového samostatného vzdělávacího programu.  Je třeba vytvořit a průběžně aktualizovat ŠVP, organizovat odborné praxe a nábor žáků na území celé ČR, zajistit společné hodnocení vzdělávacích modulů po každém čtvrtletí, připravit všechny části závěrečné zkoušky atd. S tím souvisí také každodenní komunikace třídních učitelů, odborných pedagogů, koordinátora praxí a vedení školy se zástupci společnosti Scania ČR.

Zmínil jste modulární výuku. Můžeme nám ji blíže představit?

Již od roku 2006 realizujeme v rámci oboru Mechanik opravář motorových vozidel ve všech zaměřeních vzdělávací programy formou modulů, které zastřešují celou teoretickou i praktickou odbornou výuku. Cílem zavedení vzdělávacích modulů je zejména propojení výuky teorie a praxe v daném období. U ŠVP Mechanik nákladních vozidel a autobusů Scania probíhá praktická výuka ve 2. a 3. ročníku na pracovištích společnosti Scania ČR. Moduly nám tak pomáhají zajistit návaznost teoretické a praktické výuky i přes to, že místa výuky jsou mnohdy vzdálena i stovky kilometrů.

Po každém čtvrtletí, kdy dochází ke střídání modulů, navíc probíhá hodnocení jednotlivých žáků ve spolupráci učitele odborné teorie a instruktorů z jednotlivých pracovišť, při kterém účastníci diskutují také o obsahu a případné aktualizaci odborných modulů. Současná situace nám pomohla zavést online formu těchto schůzek. Se všemi instruktory se setkáváme také při každoročním prezenčním školení, které naše škola organizuje.

Stejným způsobem postupujeme i u všech ostatních školních vzdělávacích programech v rámci oboru Mechanik opravář motorových vozidel. I přes počáteční nesouhlas některých sociálních partnerů tento systém dnes všichni hodnotí velmi pozitivně.

Jak se vám podařilo program, o němž mluvíme, nastartovat?

Tyto aktivity by nemohly vzniknout bez úzkých a mnohdy osobních vazeb a zapálení zaměstnanců společnosti Scania ČR, čímž bych chtěl poděkovat Janu Jetmarovi, který stál u zrodu této skvělé spolupráce. Nejvíce si cením pozitivního přístupu kolegů a zástupců společnosti Scania ČR. Jsem přesvědčen, že právě komunikace a skvělá spolupráce zapojených osob je klíčem k úspěšné realizace stipendijního vzdělávacího programu. Rád bych toho využil a poděkoval tímto svým kolegům i Radku Kindlovi za opravdu skvělou spolupráci, velmi si toho vážím. Nicméně největší radost máme ze zájmu žáků o studium, z jejich studijních výsledků a následného uplatnění. Bohužel, od března 2020 se potýkáme s pandemií covid 19, která změnila školní výuku z prezenční na distanční a velmi citelně zasáhla praktickou část odborného vzdělávání zrušením možnosti odborného vyučování ve škole i na reálných pracovištích.

Foto: Shutterstock.com Modulární výuka v programu praxí Foto: Shutterstock.com

Svou zkušeností přispěl k tématu i Radek Kindl, garant stipendijního programu Mladí profesionálové Scania.

Má firma Scania propracovanou strategii pro celou Evropu jednotně? Jak probíhá její spolupráce s odbornými školami v ČR?

V České republice spolupracujeme pouze s jednou školou, a tou je ISŠA Brno. Firma si spolupráci nastavuje v každém regionu samostatně podle podmínek v dané oblasti. My obsluhujeme ČR, SR a Maďarsko. Myšlenka stipendijního programu Mladí profesionálové Scania vznikla po vzoru, který se úspěšně uplatňuje ve Spojeném království, kde má Scania svoji specializovanou střední školu, a potom podle podnikového učňovského školství v ČR z minulých dob. Těm nejlepším žákům můžeme po absolvování oboru podle aktuální potřeby naší servisní sítě nabídnout zaměstnání u společnosti Scania. Všem absolventům ale zároveň necháváme možnost svobodně se rozhodnout, co a kde chtějí po ukončení studia dělat.

Jaký je váš pohled na modulární výuku?

Z našeho pohledu je modulární výuka výsadou ISŠA Brno. Výuka v tomto nastavení běží již nějakou dobu a vše se vyvíjí – věci, které dnes nejsou třeba učit a naši absolventi se s nimi v praxi nesetkají, z výuky vypadnou a nahradí je aktuální. Chystáme proto úpravy modulární výuky na ISŠA, protože chceme být těmi, kdo jdou stále s dobou a připraví svoje studenty, budoucí mechaniky na aktuální stav v našich servisech. Scania je lídrem v zavádění nových technologií, takže se i my soustředíme na výuku aktuálních trendů – elektrotechniku, alternativní pohony, diagnostiku atd. Chceme-li připravit žáky na jejich budoucí uplatnění, musíme být stále náročnější jak v teoretické, tak praktické části výuky.

Uvažujeme dokonce o překlopení modulární výuky do výuky kompetenční, kde by se vše řídilo potřebou naší firmy a studenti by během výuky plnili jednotlivé kompetence tak, aby po vyučení byli vědomostně nastaveni stejně jako naši již pracující mechanici. Jako důležité hodnoty ve firmě Scania vnímáme hrdost na značku, loajalitu ke značce a firmě, respekt k jednotlivci, mechanickou zručnost a teoretické vědomosti. Dále systematičnost, smysl pro organizaci a potřeba se dále vzdělat a učit.

Firma Scania ČR vlastní 12 servisů v republice. Studenti absolvují teoretickou výuku ve škole v Brně, další týden se vrací domů, odkud dojíždějí na praktickou výuku do servisu Scania, který je nejblíže jejich bydlišti. Servisy si je vychovávají během celého jejich studia vlastně sami pro sebe. Tento systém nám 100% vyhovuje. Preferujeme, aby se studenti cítili u nás ve firmě jako doma, a naopak aby servisy měly pocit, že si své nové mechaniky připravují od začátku dle svého.

Jak instruktory k vedení žáků vybíráte? Jsou nějakým způsobem proškolování, aby jejich práce plnila vzdělávací i výchovné cíle?

Jsou to nejzkušenější mechanici se smyslem pro výuku a předávání zkušenosti. Na každém pracovišti máme jednoho či více těchto proškolených mentorů, kteří za žáky zodpovídají a věnují se jim. Školení pro mentory pravidelně pořádá ISŠA Brno. Učitelé praktické výuky konají v servisech pravidelnou inspekční činnost a dohled. Mentoři jsou navázání na pracovníky školy, s nimiž operativně napřímo mohou řešit případné vzniklé problémy. Myslím, že jsme schopni pružně reagovat na vzniklé potřeby vzdělávání. Když například není v servisech práce, která bezprostředně koresponduje s probíhající výukou učňů, nahrazují ji mentoři souvisejícími e-learningy a ukázkami na odstavených vozidlech, která jsou v areálu servisu k dispozici. Nad celým projektem držím patronát já a k ruce mám specializovaného Head Mentora v Brně, který mě a kolegům s praktickou výukou pomáhá.

Spolupracuje také v oblasti teoretické výuky odborných předmětů?

Jak naši Scania odborníci – techničtí trenéři přicházejí do školy a podílejí se na výuce studentů, tak kantoři ISŠA jsou zváni do naší firmy na školení, která se věnují nejnovějším technickým trendům. Zde nám spolupráce opravdu kvete. Jedná se mimo jiné o školení v oblastech diagnostiky vozidel a také samozřejmě alternativní pohony – od současného využití LNG/CNG až po hybridní nebo bateriová elektrická vozidla, která nás čekají v nejbližší budoucnosti.

Nabízíte žákům také možnosti individuálních praxí a brigád?

Ano, nabízíme: Po celý školní rok i po čas prázdnin mohou studenti absolvovat po dohodě s vedoucími servisů brigády, kde si jednak vydělají peníze a za druhé se technicky a pracovně zdokonalují. Pro nejlepší čtyři studenty z 3. ročníku je připravená týdenní pracovní a studijní stáž ve Švédsku. Navštíví mimo jiné i výrobní závod Scania, muzea Scania a Scania Demo–Centra. Ve Švédsku máme nyní rovněž dvě spřátelené školy…

Z vašeho programu vyšli úspěšně první absolventi. Nastoupili do zaměstnání, nebo dali přednost dalšímu vzdělávání? Umožníte jim se dál profesně rozvíjet?

Nastoupili pouze dva, ostatní, o které jsme měli zájem, chtějí dále studovat a získat maturitní vzdělání – a naše firma je v tom podporuje. Buď jim umožníme studovat při zaměstnání, nebo je programem Scania Graduated udržujeme v kontaktu s naší firmou, poskytujeme jim nadále aktuální informace a dvakrát do roka se s nimi potkáme na  tréninkovém setkání, kde chceme rozvíjet i jejich měkké dovednosti tak, aby byli schopni v budoucnu vykonávat nejen povolání mechanika, ale i servisního poradce.

Výučním listem ani Scania certifikátem, který absolventi dostávají k výučnímu listu, vzdělávání ve Scanii nekončí. Ti, co přišli do Scanie jako mechanici, se časem mohou stát třeba i manažery pro oblast střední Evropy. S ISŠA jsme se domluvili, že po úspěšném ukončení programu budou moci studovat nástavbové studium.

Jak vnímáte polední rok z pozice zaměstnavatele?

Je to tragická doba, která s sebou nese významná omezení vyučovat jak teoretickou část, tak hlavně praktickou výuku. Máme skutečně obavy, že studenti nebudou dostatečně připraveni, někteří rodiče tyto obavy sdílí s námi a množí se dotazy na dobrovolné opakování celých studijních ročníků.

Na situaci jsme zareagovali po stránce teorie – zavedli jsme distanční výuku ve spolupráci se školou a jejími technickými učiteli, otevřeli jsme knihovnu materiálů Scania pro technický trénink našich již zaměstnaných mechaniků. Pořádáme specializované videomeetingy, na kterých tuto problematiku řešíme v návaznosti na aktuální učivo studentů.

Po stránce praktické výuky nelze nic dělat, pouze doufat, že se nám tato forma výuky opět otevře. Jsme připraveni ji zintenzivnit tak, aby učni tento skluz dohnali, například formou soustředění, nasazením více mentorů, vozidel a prostorem pro centralizovanou praktickou výuku.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...