Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny23. 5. 2024 13:48

Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor na stavbách je nedílnou součástí stavebního procesu a jako nezbytný a přínosný ho vnímá 98 % dotázaných projekčních kanceláří. O aktuální legislativě a stavu provádění stavebního dozoru v praxi se diskutovalo na Konferenci dozorových firem a investorů ve stavebnictví, kterou pořádala společnost CEEC Research na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Helena Grofová Helena Grofová autor

Foto: Shutterstock.com Nezávislý technický dozor investora jako prostředek k úspoře financí Foto: Shutterstock.com

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací, technickými normami a předpisy, ale zaměřuje se také na životnost stavby a zajištění bezpečnosti a kvality.

Stavební zákon ho vyžaduje u všech staveb, které jsou financovány z veřejných prostředků. Privátní sektor využívá služeb technického dozoru investora (TID) z racionálních a pragmatických důvodů, aniž by ho k tomu nutila legislativa.

Externí vykonavatelé stavebního dozoru jsou často preferováni, především kvůli jejich specializovaným znalostem, kvůli nezávislosti a schopnosti poskytovat objektivní hodnocení. Tento přístup přináší řadu výhod, včetně vyšší kvality a efektivity realizace projektu. Na druhé straně, interní vykonavatelé rozumí specifickým potřebám a procesům své organizace, což může zlepšit koordinaci a komunikaci v rámci týmu. Ideální je kombinace obou přístupů, kdy externí odborníci přinášejí nezávislý pohled a interní pracovníci zajišťují plynulý přenos informací a kontinuitu projektu.

„Veřejná správa by měla externí dozory vnímat nejen jako nutnou součást kontrolního mechanismu, ale také jako investici do dlouhodobé udržitelnosti a funkčnosti infrastruktury či stavby. Stavební projekty financované z veřejných zdrojů mají obrovský dopad na ekonomiku a společnost, a proto je nepřijatelné, aby byly realizovány bez důkladného a odborného dohledu. Aktuálně čelíme v ČR situaci, kde nedostatek nezávislých dozorů vede k opakovaným případům, kdy musí být krátce po dokončení projektů prováděny nákladné opravy. Zavedení povinných externích technických dozorů by mělo být vnímáno jako prioritní krok ke zlepšení transparentnosti a efektivity ve veřejném sektoru. Tento přístup by umožnil nejen předcházet zbytečným chybám a zvýšeným nákladům v budoucnosti, ale také posílit důvěru v proces veřejných zakázek,“ říká k současnému stavu využívání stavebních dozorů ředitel CEEC Research Michal Vacek.

Z průzkumu vyplývá, že celé dvě třetiny firem využívají externího technického dozoru.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

V České republice často dochází k problémům s dodržováním standardů na stavbách a následným vysokým nákladům na opravy. Podle studií Transparency International dochází v ČR k vyšší míře korupce ve veřejných zakázkách ve srovnání s některými západními zeměmi. To je částečně způsobeno nedostatečným externím dozorem. Příklady jako rekonstrukce Národního muzea nebo výstavba dálnic, kde byly po dokončení zjištěny závady, jsou důkazem nutnosti předcházet takovým situacím. Nezávislý dozor je určitou zárukou, že nedochází k neetickým praktikám, jako jsou úplatky nebo manipulace s výběrovými řízeními.

„Přínos a přidaná hodnota výkonu technického dozoru spočívá v nezávislé a odborné kontrole, a to jak po technické, tak i po finanční stránce. Při veřejných zakázkách se má spoléhat na tržní mechanismus nejen u projektových prací a samotné realizaci díla, ale také u nezávislé kontrolní a dohledové činnosti,“ říká Petr Suchánek, technický ředitel společnosti INFRAM.

Podle dotázaných projektových společností hlavní výhody využívání externího technického dozoru spočívají právě v kvalitě realizace, v zastupování zájmů investora, což úzce souvisí s kontrolou nákladů, dále v transparentnosti a dodržování předpisů.

Jaké výhody plynou z využití externích TDI?

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty jsou pod neustálým dohledem nezávislých externích supervizorů. Náklady na nezávislý dozor vnímají jako investicí, která se dlouhodobě vyplácí tím, že zajišťuje vyšší kvalitu a efektivitu výstavby. Například v USA, Kanadě, Austrálii, a mnoha zemích EU jsou externí dozory standardní praxí u větších veřejných staveb.

Statistiky ukazují, že státy, které investují do nezávislého dozoru, mají dlouhodobě nižší náklady na údržbu a opravy infrastruktury. Například, podle Světové banky, mohou preventivní opatření v podobě kvalitního dozoru ušetřit až 20-30 % nákladů spojených s následnou údržbou a opravami.

Podle výsledků průzkumu společnosti CEEC Research by největší přínos v oblasti technických dozorů přinesly také následující legislativní změny: V první řadě digitalizace procesů. Digitalizace představuje klíčový krok k modernizaci a zefektivnění technických dozorů. Zavedení digitálních nástrojů by umožnilo lepší sledování dokumentace všech fází stavebního procesu, což by vedlo k větší transparentnosti a celkově ke snadnějšímu přístupu k informacím. Navíc by digitalizace usnadnila komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami a umožnila by rychlejší a přesnější rozhodování.

Průzkum také ukázal, že firmy by uvítaly zpřísnění zodpovědnosti, tedy že technické dozory by měly být více odpovědné za kvalitu a bezpečnost stavebních projektů. To by mohlo zahrnovat přísnější sankce za nedodržení předpisů a standardů, což by motivovalo stavební dozory k pečlivější práci a zvýšení celkové kvality staveb.

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické dozory budou mít odpovídající odborné znalosti a zkušenosti. To by mohlo zahrnovat povinné certifikace a pravidelná školení, která by zajišťovala, že technické dozory jsou vždy obeznámeni s nejnovějšími technologiemi a postupy v oboru.

Zavedení nezávislého dozoru na veřejných stavebních projektech v České republice by mohlo vést k významnému snížení celkových nákladů, zlepšení kvality a větší transparentnosti ve veřejných zakázkách.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak prakticky využít potenciál AI ve výrobní firmě

Je potřeba si ale narovinu říct, kolik z...

Představme si, že máme výrobní firmu a rádi...

Pro zdárné fungování AI je nutné si uvědomit,...

Druhým praktickým příkladem využití AI je situace, ve...

Chcete-li automatizaci a umělou inteligenci ve výrobní firmě...

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...