Sobota 2. prosince 2023
ikona hodiny14. 10. 2023 05:21

Věda a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie

Rozvoj výzkumné činnosti v oblasti lázeňství a balneologie v Čechách a na Moravě začal na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo k rychlému rozvoji balneologie jako vědního oboru. V roce 1903 byl v Mariánských Lázních založen Městský hygienický a balneologický ústav (v letech 1919–1929 měl sídlo ve Františkových Lázních), kde se prováděly analýzy minerálních vod a peloidů, biochemická, klinická a mikrobiologická vyšetření.

Alina Huseynli autor

Institut lázeňství a balneologie, www.ilab.cz

Foto: VR Medical Testování virtuální reality v lázních Foto: VR Medical

Vědecká činnost byla soustředěna především na výzkum farmakologických účinků Glauberových pramenů, slatin, radonových koupelí, vlivu minerálních vod na uhlovodanový metabolismus a léčbu zánětu ledvin. V roce 1946 byl Městský hygienický a balneologický ústav nahrazen Státním balneologickým ústavem, který disponoval 30 lůžky, balneologickým oddělením a laboratořemi. Byl to první klinicky vedený lázeňský ústav s vlastním přívodem minerální vody a celoročním provozem. V roce 1952 byl přejmenován na Léčebný ústav profesora Pelnáře a k 1. lednu 1955 připojen k Výzkumnému ústavu lázeňskému, který byl zřízen v roce 1952. V roce 1961 vznikla pobočka pro Slovensko v Bratislavě, která se v roce 1964 osamostatnila. Ústav v Mariánských Lázních byl v roce 1967 přejmenován na Výzkumný ústav balneologický a potom včleněn jako účelová organizace oboru do hospodářské jednotky českých lázní a zřídel v Praze. Cílem ústavu bylo provádění výzkumu v oboru lázeňství a klimatologie a prohloubení lázeňské péče o pracující. (Wasková, E. (2007) Výzkumný ústav balneologický, Mariánské Lázně. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni.)

V 70. letech řešil Výzkumný ústav ročně 20 až 40 dílčích úkolů, přibližně dvakrát víc klinických než přírodovědeckých. V roce 1981 byly zřízeny centrální laboratoře a v roce 1983 bylo vybudováno výpočetní středisko. V roce 1982 Výzkumný ústav měl 1 486 publikovaných vědeckých sdělení v monografických a časopiseckých studiích, 327 obhájených závěrečných zpráv a 25 disertačních prací, 205 přednášek na odborných kongresech v zahraničí. Za dalších 10 let bylo publikováno 465 časopiseckých článků a monografií, obhájeno přes 50 závěrečných výzkumných zpráv a předneseno kolem 70 přednášek. (Balneologické listy 1985: výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně, 1985.)

Ústav v Mariánských Lázních byl v roce 1967 přejmenován na Výzkumný ústav balneologický a potom včleněn jako účelová organizace oboru do hospodářské jednotky českých lázní a zřídel v Praze. Cílem ústavu bylo provádění výzkumu v oboru lázeňství a klimatologie a prohloubení lázeňské péče o pracující.

Bez výzkumu chyběli odborníci

Zrušením Výzkumného ústavu balneologického v roce 1993 se výzkumná činnost v oblasti lázeňství a balneologie pozastavila, což vedlo ke stagnaci českého lázeňství v rámci rezortu zdravotnictví. Chybějící balneologický výzkum měl za důsledek nejen nedostatek vědecky podložených účinků lázeňské léčby na lidský organismus, ale i prohloubení ztráty vědomostní a generační výměny odborníků. Na základě iniciativy Magistrátu města Karlovy Vary byl v roce 2013 založen Balneologický institut, o. p. s. Začalo se s vytvářením databáze doposud vydané balneologické a geologické literatury z oblasti Karlových Varů a s vyhodnocováním hydrogeologických a lékařských posudků. Hlavní činností byla organizace školicích seminářů v oblasti lázeňství a edukačních programů pro lázeňské a odborné lékaře karlovarského regionu.

Činnost Balneologického institutu byla posléze ukončena a pokračovatelem se stal Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., zřízený v roce 2019 Karlovarským krajem. Institut lázeňství a balneologie je veřejnou výzkumnou institucí, která by měla navázat na dlouhou tradici a úspěšnou vědeckou činnost Výzkumného ústavu balneologického. Výzkumné projekty Institutu se zaměřují zejména na zkoumání objektivních účinků lázeňské léčby na lidský organismus, výzkum přírodních léčivých zdrojů, kulturně historické a socioekonomické aspekty lázeňství. Kromě základního výzkumu se Institut zabývá i vývojem nových léčebných programů nebo zaváděním nových prvků a technologií do tradiční lázeňské léčby.

Mezi současné výzkumné aktivity Institutu lázeňství a balneologie patří například:

  • ověření vhodnosti a účinnosti použití aplikace virtuální reality v rámci třítýdenního komplexního lázeňského pobytu
  • objektivizace lázeňské léčby steatózy jaterní
  • výzkum změny životního stylu a zvýšené pohybové aktivity na prognózu onkologických nemocných
  • objektivizace lázeňské léčby po kardiochirurgických výkonech
  • sledování astmatických dětí v léčebných lázních Lázně Kynžvart.

Ocenění a projekty

Přestože Institut existuje teprve několik let, výzkumným pracovníkům se podařilo získat významné ocenění ESPA (European Spas Association) Innovation Award 2022 za vysokou kvalitu výzkumných projektů a inovativnost přístupů. Mezi nejdůležitější plánované výzkumné projekty Institutu lázeňství a balneologie bezesporu patří strategický projekt Karlovarského kraje Centrum lázeňského výzkumu, který instituce připravuje do Operačního programu Spravedlivá transformace. Cílem tohoto velkého projektu je realizace dílčích výzkumných úkolů z oblasti věd lékařských (objektivizace účinků lázeňské péče) a environmentálních (výzkum a ochrana přírodních léčivých zdrojů).

Zvláštní pozornost v projektu je věnována kulturnímu a historickému aspektu lázeňských měst Karlovarského kraje, které se vyznačují zcela specifickým charakterem urbanismu a architektury lázeňské zóny velkého rozsahu s rozlehlou okolní terapeutickou krajinou, se sítí vycházkových cest a řadou solitérních staveb. Úkolem výzkumných projektů v této oblasti je na základě znalosti historie regionu a kulturního dědictví vytvořit inspirativní prostředí pro další rozvoj cestovního ruchu.

Významná část výše uvedeného strategického projektu je zaměřena i na posílení významu inovací v lázeňství a využívání špičkových technologií vyvinutých výzkumnými pracovníky jako zdroje konkurenceschopnosti a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst regionu. Podpora inovačního ekosystému povede ke zvýšení počtu spin‑off společností a posílí komercializaci výsledků výzkumu v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj v současné době vynakládá nejnižší výdaje na výzkumně‑vývojové aktivity v ČR, vedle Institutu lázeňství a balneologie zde není další výzkumně‑vývojové pracoviště, ve srovnání s ostatními kraji zde pracuje nejmenší počet výzkumných pracovníků, a to i při zohlednění velikosti regionu.

Kde je budoucnost lázeňství?

Pro budoucí rozvoj lázeňství, které je nosným prvkem ekonomiky Karlovarského kraje, má klíčový význam efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje (VaV) z výzkumné sféry do aplikační oblasti a jejich následné využití. Proto Institut lázeňství a balneologie plánuje vybudovat společné vědecko‑výzkumné pracoviště v oblasti digitálních technologií v lázeňství, které umožní realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem.

Hlavním cílem je nastavení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Založení společného výzkumného pracoviště s poskytovateli lázeňských služeb představuje mimo jiné efektivní způsob, jak transformovat VaV výsledky do podoby konzistentní, kvalifikované a nákladově efektivní služby založené na vzájemné synergii mezi jednotlivými aktéry.

Dosavadní výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie představí pilotní ročník konference Moderní technologie v lázeňství, která se bude konat dne 27. 4. 2023 v Karlových Varech. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová. Konference, jejímž cílem je prezentovat aktuální trendy ve využití moderních technologií v lázeňství, založí novou tradici – každoroční setkání, na němž zástupci výzkumných organizací a podnikové sféry, vysokých škol a inovačních firem budou prezentovat veřejnosti své nejnovější poznatky, moderní technologie a inovace. Transfer výzkumných výsledků povede k zintenzivnění spolupráce Institutu lázeňství a balneologie se subjekty aplikační sféry, ke zvýšení schopnosti uplatnění výzkumných výsledků v praxi a k rozvoji krajského inovačního ekosystému.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Výjimečné zážitky, které vás spojí!

Od firemních setkání přes teambuildingy až po spektakulární...

Všestranné konferenční prostory: Ať už pořádáte konferenci, uvedení...

Relaxace a odpočinek: Po dlouhém dni plném jednání...

Zkušený eventový tým: Tým specialistů hotelu Aquapalace se...

Nespokojte se s průměrností, když můžete být výjimeční!...

Aktuality
Smartwings otevřou pravidelnou linku Praha – Atény  

Let QS1140 bude odlétat z Letiště Václava Havla...

Kromě Atén nabídne letecká společnost Smartwings v letním...

Aktuality
Raketový týden pro české FTMO

„V Londýně jsme se hlavně chtěli setkat se...

Vedle úspěchu v Londýně si FTMO odneslo také...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Pravidla kyberbezpečnosti zpřísní, Česko není připraveno

NIS2 dopadne v různé míře na téměř všechna...

Aliance vznikla s cílem zvýšit povědomí o závažnosti NIS2...

Policie a NÚKIB loni evidovaly téměř dvojnásobný nárůst...

Expertní pohled
Stát nesmyslně omezuje podnikatele

Podle Hospodářské komory možná dobře míněná regulace logistiky...

Za nepřiměřené označuje také Hospodářská komora i to,...

Hospodářská komora doporučila poslancům, aby přijali takové pozměňovací...

Expertní pohled
Když je bezpečí neviditelné

Útoky na školách jsou ve světě bohužel téměř dennodenní...

Podzemní kryt je už složitější projekt, neboť se...

Podzemní kryty jsou pro mnoho uživatelů také výhodnou...