Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny26. 2. 2024 12:33

Cestovní ruch pro všechny

Ve dnech 15. – 16. 2. 2024 se na půdě Panevropské univerzity v Praze uskutečnila mezinárodní konference Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries, věnovaná problematice cestovního ruchu pro všechny, cestovnímu ruchu osob se specifickými potřebami. Konference vycházela z mezinárodního výzkumného projektu se stejnojmenným názvem podpořeného z Visegrad Fund, v rámci, něhož česká, slovenská a polská strana zkoumají možnosti účasti tohoto segmentu v cestovním ruchu a hledají možnosti, jak zpřístupnit konkrétní regiony pro všechny cestovatele.

Iveta Hamarneh autor

členka organizačního týmu konference, Katedra cestovního ruchu, FVŠO, Panevropská univerzita

Monika Klímová spoluautor

Panevropská univerzita

Petra Chaloupková Košlíková spoluautor

Panevropská univerzita

Foto: PEUNI Ve dnech 15. – 16. 2. 2024 se na půdě Panevropské univerzity v Praze uskutečnila mezinárodní konference Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries Foto: PEUNI

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (děkanka FVŠO Panevropské univerzity) zdůraznila, že „na Panevropské univerzitě se tématu inkluzivního, přístupného a bezbariérového cestovního ruchu věnujeme již delší dobu, jsme na to náležitě pyšní a svými aktivitami přispíváme i k tomu, aby toto téma nebylo opomíjeno, jak tomu bylo v minulosti, a aby se nejednalo o téma okrajové, ale právě naopak. Konference je inkluzivní nejen svým rozsahem, ale zejména svým obsahem.“

Záštitu nad konferencí převzala starostka Městské části Praha 1 Mgr. Terezie Radoměřská, která ve svém úvodním vystoupení podtrhla, že „akce je pro ni zcela mimořádná, a to nejen z pohledu cestovního ruchu, ale především díky propojení cestovního ruchu a lidí, kteří mají nějaký handicap. Jde především o přesah konference z oblasti cestovního ruch do veřejného života obecně, Konference může přispět k tomu, aby se změnil náhled nás všech na život v jednotlivých městských částech v návaznosti na osoby se specifickými potřebami“.

„CzechTourism také k tomuto tématu přispívá velmi aktivně. Největší bariéra je v nás všech. Zavíráme oči před některými věcmi – jsem rád, že jsou mezi námi tací, kteří nám oči otevírají a připomínají nám, že máme být ohleduplní vůči všem“ doplnil doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D., vedoucí Institutu turismu, CzechTourism, který konferenci vyjádřil podporu. Na jeho slova navázala Ing. Eva Šetková, která se s účastníky konference mj. zamyslela nad tím proč je dobré se přístupností zabývat, jaké problémy v oblasti cestovního ruchu můžeme vysledovat a jaké konkrétní aktivity CzechTourism v přístupném turismu realizuje.

Mgr. Tereza Vogeltanzová z Prague City Tourism zdůraznila, stejně jako i ostatní řečníci, kde spatřuje prostor pro zlepšení. „Jde zejména o proškolování zaměstnanců v cestovním ruchu, aby byli schopni s lidmi se specifickými potřebami komunikovat a umožnit jim tím začlenění nejen do cestovního ruchu, ale do každodenních činností“.

Členové řešitelského týmu projektu „Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries“ hodnotili současný stav uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v České republice, na Slovensku a v Polsku. V úvodu svých vystoupení představili řešené regiony – Liberecký kraj v České republice, Małopolsko v Polsku a Banskobystrický kraj na Slovensku, ukázaly příklady dobré praxe a uvedly hlavní závěry z realizovaných šetření. Mezi hlavní závěry patří zejm. to, že na jedné straně sice přizpůsobování atraktivit cestovního ruchu potřebám lidí se specifickými potřebami naráží na mnoho prostorových, architektonických, informačních, komunikačních, organizačních, sociálních či finančních/ekonomických bariér, ale na straně druhé existuje řada atraktivit (např. muzea, historické památky či sportovní zařízení), která jsou kvalitně vybavena (či se o zpřístupnění snaží) a zajišťují komfort lidem s pohybovým, zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Ing. Hana Lhotová z Panevropské univerzity a Bc. Lukáš Müller, student navazujícího magisterského studia Panevropské univerzity zhodnotili přístupnost v Jablonci nad Nisou.

Členové řešitelského týmu projektu Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries

  • Panevropská univerzita, a.s., Česko – Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D., Mgr. Monika Klímová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Chaloupková Košlíková, Ph.D.
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko – doc. Ing. Radka Marčeková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD., Ing. Izabela Lazurová
  • University School of Physical Education, Kraków, Polsko – prof. dr. Zygmunt Kruczek, PhD Katarzyna Gmyrek, dr. Danuta Ziżka

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že „dimenze bezbariérovosti má vysoký vliv na kvalitu pro klienty se zdravotním znevýhodněním, pro klienty s dětmi a klienty nad 65 let věku má střední vliv na kvalitu“. Ema Rónová (předsedkyně Komise pro bezbariérovou Prahu 1 a zakladatelka iniciativy Nejen Toalety pro všechny) ve svém vystoupení představila příklady bariérových staveb (Penta – Masarykovo nádraží či Smetanovo nábřeží) a problematiku „bezbariérových“ toalet. Pavel Carbol z Opavskem bez bariér, z.s. představil projekt Integrační hřiště. Myšlenku integrovat na dětská hřiště prvky pro děti s tělesným postižením rozvinul spolu se svojí ženou. Nechtějí oddělovat svět zdravých a handicapovaných dětí. Ing. Hana Lhotová a Bc. Zuzana Polášková, studentka navazujícího magisterského studia Panevropské univerzity představily pořad Klíč z 21.září 2022, který byl zaměřen na hodnocení přístupnosti hlavních atraktivit v Berouně i na příběh Ing. Hany Lhotové. Studenti Panevropské univerzity v Praze se aktivně do tohoto mapování přístupnosti zapojili, analyzovali území a přišli i se zajímavými návrhy na zlepšení dostupnosti. Ing. Josef Vacl, CSc. (PORT spol. s r.o.) upozornil na možné synergie umělé inteligence a inkluze jako lidské činnosti v cestovním ruchu. Andrea Škovierová Dragošeková (Občanske združenie Meli Beli) společně se svým manželem ve svém vystoupení odpověděli na otázku: „Čo nám bráni vytiahnuť päty z domu?“. O důležitosti darování krve i to, zda jsme možnými dárci pohovořil Bc. Pavel Stránský, student navazujícího magisterského studia Panevropské univerzity. doc. PhDr. Eva Křížová, PhD. z Panevropské univerzity se zaměřila na proměny Prahy 1 v důsledku (over)turismu.

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace o projektu VozejkMap (VozejkMap – Česká asociace paraplegiků – CZEPA), který představila Alena Jančíková, ředitelka CZEPA. V současné době zde najdeme 15 062 bezbariérových míst v 18 kategoriích. Díky PhDr. Jitce Vařekové, Ph.D., MBA a Mgr. Iloně Pavlové, MBA z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy si účastníci konference mohli zahrát petanque či si zastřílet z luku a dozvěděli se o tzv. APA = Aplikované pohybové aktivity (Adapted Physical Activity), což je „multidisciplinární obor, který se zabývá realizací a výzkumem pohybových programů pro osoby se speciálními potřebami, například z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku či sociálního znevýhodnění.“ Zástupkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (Mgr. Šárka Prokopiusová – prezidentka, Mgr. Helena Čápová, MgA. Monika Goldefusová, Radka Klinderová, Monika Boháčková – tlumočnice českého znakového jazyka) upozornily na různé možnosti komunikace (písemná forma, odezírání, lépe artikulovat, využití technologií) s osobami neslyšícími a nedoslýchavými i na skutečnost, že „český znakový jazyk“ nemá nic společného s českým jazykem.“ MgA. Monika Goldefusová byla ve svém vystoupení inspirací pro nás všechny, neboť pohovořila o svém 9ti měsíčním cestování v jižní Americe. Mgr. Nikol Fryčová ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky představila konkrétní příklady možných prvků, které pozitivně mohou ovlivnit cestovatelské zážitky nevidomých a slabozrakých osob – „vodící linie, hmatné prvky v Braillově písmu, akustické prvky, vodící psi či haptické modely památek.“

Konference se stala platformou pro sdílení výzkumných výsledků, diskuzi o aktuálních tématech a praktických aspektech cestovního ruchu pro všechny, a vzhledem k tomu, že se uskutečnila hybridní formou a on-line byli připojeni další představitelé městských samospráv, studenti i další odborníci z praxe, lze předpokládat, že konference přispěla významným dílem k rozšíření povědomí o sledovaném segmentu osob se specifickými potřebami a  jejich možné inkluzi jako lidské činnosti v cestovním ruchu, což přináší nové perspektivy pro zlepšení služeb.

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Cestovní ruch

Cestovní ruch
Z Prahy do pouště Gobi poprvé přímo

„V Česku žije přibližně 12 000 Mongolců, což...

Mongolsko již dávno nejsou jen tradiční jurty. V...

Cestovní ruch
Hrdinové cestovního ruchu 2024: Hlasujte pro své favority!

Ocenění Hrdinové cestovního ruchu získávají osobnosti a projekty,...

Lidé mohou poslat hlas svému favoritovi on-line prostřednictvím...

„V kontextu s nominacemi na Hrdiny cestovního ruchu...

Výsledky letošního ročníku vyhlásí CzechTourism na networkingovém večeru...

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...