Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny3. 12. 2021 20:31

Inovace jsou nedílnou součástí rozvoje ČEPS

S rozvojem nových technologií a celoevropským směřováním k dekarbonizaci energetiky se mění struktura zdrojů i chování zákazníků. Dochází k redefinici rolí a odpovědností subjektů na trhu s elektrickou energií. Roste tlak na provozovatele přenosových a distribučních soustav, aby i v měnících se podmínkách zajistili vysokou kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Inovace jsou také jedním z pilířů budoucího rozvoje národního provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS.

Svatopluk Vnouček autor

místopředseda představenstva ČEPS, a. s.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Principiální změny energetického sektoru s sebou pro provozovatele přenosové soustavy přinášejí nové možnosti i výzvy. Inovační strategie ČEPS do roku 2030 definuje čtyři prioritní oblasti, kterými jsou Dispečerské řízení; Provoz, údržba a obnova zařízení přenosové soustavy; Rozvoj přenosové soustavy a Trhy a flexibilita.  Každá oblast je pak provázena konkrétními inovačními projekty, které ČEPS již realizuje, nebo jejich realizaci plánuje. Takto nastavený koncept umožňuje provozovateli PS aktivně zajišťovat integraci inovačních řešení do elektroenergetických sítí.

Infografika: ČEPS Infografika: ČEPS
Infografika: ČEPS Infografika: ČEPS
Infografika: ČEPS Infografika: ČEPS

Inovační projekty s vazbou na NAP SG

BAART

Projekt BAART testoval v rámci spolupráce ČEPS a ČEZ baterii o instalovaném výkonu 4 MW v elektrárně Tušimice při poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR).

Eflex

Eflex umožní otestovat využívání „volné kapacity“ bateriových systémů pro podpůrné služby. Volnou kapacitou se rozumí přebytečná kapacita, která je k dispozici i po splnění primární funkce baterie (dobíjení aut, snížení vysokého výkonového odběru odběrného místa či akumulace energie pro další využití). Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou ČR (TA ČR).

Inovace ČEPS do roku 2030

Dispečerské řízení v ČEPS již dnes využívá řadu nástrojů, které dokáží reagovat na změny v soustavě související s měnícím se zdrojovým mixem a chováním uživatelů sítě. Do budoucna se očekává zkracování času pro rozhodování dispečera a zároveň zvýšené množství subjektů připojených do sítě, které bude třeba monitorovat a řídit. Z toho vyplývá nutnost automatizace některých procesů, filtrace a předzpracování dat a jejich prezentování dispečerovi spolu s návrhy opatření (vycházející z machine learning a umělé inteligence). Do roku 2030 se plánuje zajištění dalších kroků pro zvyšování kyberbezpečnosti a připravenosti na změny v energetice prostřednictvím digitalizace provozu, schopnosti efektivně modelovat systém v souvislosti s rozvojem decentrálních zdrojů či expertních nástrojů pro filtraci a předávání informací dispečerovi založených na využívání umělé inteligence (podpora rozhodování).

Provoz, údržba a obnova zařízení PS je v ČEPS již dnes na vysoké úrovni a společnost má k dispozici několik nástrojů, které průběžně aktualizuje a doplňuje o nová data nebo funkcionality. Do roku 2030 plánuje tyto nástroje dále rozvíjet, aby umožnila automatizaci vybraných činností a řízení životnosti zařízení (prodloužení doby, po kterou je možné zařízení bezpečně využívat jeho vhodným provozováním, údržbou a opravami).

V oblasti Rozvoje PS je do roku 2030 plánován upgrade stávajících nástrojů pro technickou správu a dokumentaci zařízení PS, usnadnění vyhodnocení dat a tvorby modelů pro výpočty rozvoje PS a zajišťování nových dat potřebných pro provoz, údržbu i dispečerské řízení. Dále se počítá s využíváním nových materiálů a zvyšováním kybernetické bezpečnosti. V rámci spolupráce s dalšími subjekty a odvětvími očekáváme zefektivnění výměny dat s provozovateli distribučních soustav a zintenzivnění spolupráce s ostatními hráči.

Partneři projektu

  • dobíjení elektromobilů (Škoda Auto),
  • dobíjení elektromobilů a stabilizace napětí (PREdistribuce),
  • vyrovnání odchylky uplatňované v distribuční síti (E.ON),
  • obchodní využití (load-shifting u fotovoltaických elektráren – Solar Global Service).

Trhy a flexibilita – oblast směřuje k připravenosti ČEPS na změny v sektoru energetiky, zejména v souvislosti s končící životností řady velkých konvenčních uhelných elektráren. Pro udržení vybalancované soustavy je nutné nalézt nové zdroje a technologie, které budou schopné pomáhat při řízení elektrizační soustavy (poskytováním služeb výkonové rovnováhy – SVR) při udržení standardů kvality elektřiny. Pro zapojení co nejširšího portfolia vhodných řešení je klíčová detailní znalost flexibility u jednotlivých technologií (DECE, akumulace, odezvy na straně poptávky), rozvoj IT nástrojů pro automatizaci využívání flexibility a v neposlední řadě mezinárodní spolupráce s partnery.

Na těchto instalacích bude ČEPS moci testovat dodatečné možné využití „volné kapacity“ pro účely zajištění služeb pro ČEPS

Dflex

Projekt cílí na ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy. Do projektu jsou zapojeny různé typy spotřebitelů, jako např. továrny, hotely, obchodní centra, zimní stadiony či školy. I tento projekt je financován z dotačního programu TA ČR. Na výzkumu se dále podílejí ČVUT CIIRC, PRE a Digital Energy Services (dceřiná firma společnosti Nano Energies). Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem hlavní město Praha.

SecureFlex

Projekt SecureFlex je zaměřen na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje, které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí k vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy.

Mezinárodní inovační projekty s účastí ČEPS

V posledních letech se ČEPS aktivně zapojila do významných mezinárodních inovačních projektů, spolufinancovaných Evropskou komisí (programy FP6, FP7 a HORIZON2020). Jedná se o projekty eHighway2050, UMBRELLA, GARPUR, AFTER, MIGRATE a EU SySFlex.

V současnosti je ČEPS součástí konsorcia plánovaného mezinárodního projektu OneNet (schváleného Evropskou komisí) zaměřeného na užší spolupráci přenosové a distribučních soustav, což je do budoucna jedna z nutných podmínek bezpečného a spolehlivého provozování celé elektrizační soustavy. V rámci projektu se uskuteční České národní demo, jehož výsledkem bude návrh společné platformy pro využívání nefrekvenčních služeb pro provozovatele přenosové i distribučních sítí.

Společnost ČEPS je aktivním inovátorem i v rámci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E), kde má své zástupce v RDIC (Research, Development and Innovation Committee). Na této platformě se diskutují priority národních provozovatelů PS a jejich potřeby pro výzkumné činnosti. Zde se také tvoří rámce mezinárodních inovačních projektů.

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.

Místopředseda představenstva ČEPS, a. s., vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Národní projekty a aktivity ČEPS

ČEPS spolupracuje od roku 2015 s partnery (distribuční operátoři, OTE, ERU a další) na národním programu pro chytré sítě (NAP SG). Jedná se o soubor úkolů, které uložila Vláda ČR Ministerstvu průmyslu a obchodu. Úspěšným plněním těchto úkolů má být zajištěna transformace odvětví elektroenergetiky do nových podmínek, které jsou vymezeny třemi vrcholovými cíli Evropské komise (Decentralizace, Dekarbonizace, Digitalizace). Druhá fáze NAP SG, již schválila Vláda ČR 16. září 2019, má testovací a implementační charakter. Práce jsou zaměřeny na realizaci pilotních projektů, které mají prověřit a otestovat teoretické poznatky ze studií a analýz NAP SG z let 2015 až 2019.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...