Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny21. 3. 2022 12:01

Umíme jednat s ukrajinskými partnery?

Ukrajina je svojí rozlohou 603 700 kilometrů čtverečních druhou největší evropskou zemí s 50,48 miliony obyvatel.  Již tato fakta staví Ukrajinu – jednu ze zemí bývalých sovětských republik – do dobré pozice pro případný budoucí příliv zahraničního kapitálu a do možné role velkého obchodního partnera pro řadu zemí.  Přesto, že geograficky je Ukrajina velice blízko západní Evropě, je pro většinu Evropanů, včetně Čechů, oblastí velice málo známou. Mnoho obchodních příležitostí zůstává nevyužito právě z neznalosti tohoto teritoria a z nedostatku informací o daném regionu.

Soňa Gullová autor

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Foto: Shutterstock.com Jste připraveni obchodovat s Ukrajinou? Příležitostí nabídne v budoucnu nespočet! Foto: Shutterstock.com

Přesto je možno považovat Ukrajinu za zemi velkých možností, kde lze nalézt mnoho oblastí či vhodných příležitostí pro rozvoj mezinárodního obchodu. Při vstupu na tento trh je nutná značná dávka opatrnosti. Musíme se však naučit také s nimi komunikovat, jednat i vyjednávat.

Jazyk a komunikace

Úředním jazykem je ukrajinština. Verbální a neverbální komunikace Ukrajinců se od českých zvyklostí příliš neliší. Specifika i zde přirozeně existují. V důsledku historických okolností však většina obyvatelstva ovládá výborně ruský jazyk a obchodní jednání tedy probíhají v ruštině a v ukrajinštině. Velkou roli v rozhodování, zda vést jednání v ruštině či jiném jazyce sehrává také to, zda jednáme s partnerem ze západní či východní oblasti. S partnerem ze západní oblasti je výjimečně někdy vhodnější vzhledem k většímu národnímu cítění a často až nenávisti vůči ruskému jazyku použít k jednání i angličtinu, případně jazyk země zahraničního partnera. Naopak na východě hovoří rusky téměř každý a použití ruštiny je přirozené. Třetina obyvatel Ukrajiny dokonce uvádí ruštinu jako svůj rodný jazyk. I přesto je však jediným úředním jazykem ukrajinština, a především u starší generace v oblasti západní Ukrajiny se můžeme setkat s tím, že nebude možno použít jiný než ukrajinský jazyk. Někdy také může vhodně uplatněná základní znalost ukrajinského jazyka pomoci navodit přátelštější atmosféru při rozhovoru. Pokud je naše znalost ukrajinštiny pouze povrchová, je třeba si dát pozor na to, aby partner pochopil znalost základů ukrajinštiny pouze jako zdvořilost, nikoli jako podnět k vedení jednání v ukrajinštině. Na rozdíl od jiných zemí je na Ukrajině prakticky 100% gramotnost (všichni obyvatelé Ukrajiny umí číst a psát).

Obecně lze říci, že ukrajinský jazyk je určitou směsicí slov převzatých z ruštiny, češtiny, slovenštiny či polštiny a doplněný o vlastní slova. Největší podobnost lze vysledovat s ruštinou. V psaném projevu se používá, stejně jako v ruštině, azbuka, i když s některými zvláštnostmi. Mezi zásadní rozdíly patří například, že ruský znak pro měkké „i“ má v ukrajinštině funkci tvrdého „y“, zatímco měkké „i“ se píše stejně jako v latince (i). Druhým rozdílem je, že pro písmeno „j“ se nepoužívá znaku stejného jako v ruštině, ale znaku stejného jako pro měkké „i“ se dvěma tečkami nad ním. Mezi další charakteristické znaky ukrajinštiny patří, že v mnoha slovech pocházejících z ruštiny se na místo „e“ v ruském slově, objevuje v ukrajinském slově „i“. Např. ruský chléb – chleb se ukrajinštině objeví jako chlib, pondělí – ponedelnik se v ukrajinštině objevuje jako ponedilok, měsíc – mesjac jako misjac atd. Dalším znakem ukrajinštiny je, že oproti ruskému jazyku se psané „g“ nečte tak jako v ruštině „g“, ale vyslovuje se „h“. Např. prosinec – psaný jako grudeň se čte hrudeň , huť – guta se čte jako huta atd. Z nejvíce používaných slov se od ruštiny a češtiny velmi liší názvy měsíců a je tedy vhodné vyvarovat se dle možnosti nedorozuměním. Například náš květen je velmi podobný ukrajinskému kviteň, kde však znamená duben. Není tedy žádná záruka, že podobné slovo musí mít i podobný význam. V průběhu posledních asi 10 let se rozšířila na Ukrajině neformální znaková řeč tzv. razpalcovka. Původně tajnou řeč kriminálníků dnes ovládají zejména tzv. drsní hoši (krutye parni), kteří nemusí být přímo zločinci, ale pro ránu nejdou nikdy daleko.

Důležité obecné informace

 • Zhruba 73% populace se hlásí k ukrajinské národnosti, 22 % k ruské a zbytek je tvořen různými minoritami. Největší menšinou je menšina židovská (asi 1,5 % populace), následována běloruskou, moldavskou, polskou, arménskou atd. Pouze 64 % populace žije ve městech. Po příjezdu do ČR jsou na bazální úrovni schopni komunikovat prakticky okamžitě.
 • Ukrajinci brzy nalézají v české kultuře i zápory. Nelíbí se jim smrkání na veřejnosti, rodiny nedrží pospolu, neplatí slovo staršího, líbí se jim dostupná kultura a zábava (bazény). Těžko si zvykají na českou kuchyni – knedlíky, omáčky. Chybí obchody s ukrajinskými produkty. Přestávají postupně dodržovat ukrajinské tradice, začínají se etablovat na nové tradice – setkávání se mezi krajany. Většinou přijíždějí do Česka s vidinou dočasného pobytu – často později tento postoj mění, zůstávají natrvalo, s příbuznými na Ukrajině ale udržují kontakt. Doma mluví většinou ukrajinsky, na veřejnosti se snaží mluvit česky.
 • Cestovním dokladem potřebným pro vstup občanů České republiky na území Ukrajiny je platný cestovní pas. Od roku 2005 pro krátké cesty není nutné vízum.
 • Na Ukrajině je i nadále v platnosti přihlašovací povinnost. Pokud je cestující ubytován v hotelu, provede hotelové zařízení přihlášení automaticky.
 • Pro služební cesty na Ukrajinu se doporučuje používat letecké dopravy, která je relativně levná a spolehlivá. Ubytování v hotelu je vzhledem k nízké kvalitě služeb dost drahé (průměrně od 80 do 300 USD za noc).
 • Při vjezdu (platí i pro výjezd) na Ukrajinu autem nutno dodnes počítat s dlouhými čekacími lhůtami na hranicích (v některých případech i několik dní). Frontám je možné předejít za určité „spropitné“. Samotné odbavování je proces velmi zdlouhavý a nezřídka dochází k důkladné prohlídce zavazadel. Při cestě autobusem platí jiný, ještě složitější odbavovací režim (nutno počítat s „dárkem“ pro policistu i celníky). Je nutno brát v úvahu, že západní cizinec (tedy i občan ČR) je v podstatě ihned na hranicích vítaným zdrojem vedlejších příjmů pro místní obyvatelstvo, státní úředníky nevyjímaje. Proto je nutno počítat vždy a za všech okolností s možností vymáhání peněžních částek pod různými, často smyšlenými záminkami (např. fiktivní ekologické a jiné poplatky, pokuty apod.). V některých případech je možno se setkat s naprosto bezostyšnými žádostmi (např. dopravní policisté) o „finanční výpomoc“ ve výši 10-30 USD s odůvodněním, že dotyčný žadatel má nízký plat. Cizinci v těchto případech nezbývá nic jiného než platit, případně naturálně odměnit konkrétního žadatele (cigarety, pivo, alkohol, čokolády). V opačném případě je vystaven psychickému nátlaku spojenému se značnou ztrátou času. Jakékoliv stížnosti na takovýto postup státních orgánů jsou naprosto neúčinné, jelikož „cizinec nemá nikdy pravdu“. Dále je nutno poukázat na značný zájem o cestovní pasy České republiky, které jsou „výhodným obchodním artiklem“ a tudíž velmi často předmětem krádeže. I vykrádání či krádeže zahraničních aut jsou časté. Ukrajinci jsou také velmi výbušní a nemají daleko ke rvačkám.
 • Podnebí na Ukrajině je podobné jako v oblastech pěstování pšenice v Kanadě. Je charakteristické vydatnými srážkami a zamračenou oblohou (zejména na podzim a v zimě). Průměrná teploty v létě se pohybuje okolo 19°Celsia, v zimě okolo -6°Celsia. Přestože léto je krátké, mohou se teploty vyšplhat poměrně vysoko, což způsobuje problémy zejména ve městech, neboť naprostá většina domů nemá klimatizaci. Zimy jsou dlouhé a velmi studené.
 • Běžný pracovní den se skládá z 8 pracovních hodin od pondělí do pátku. Přestávka na oběd bývá většinou od 13–14 hodin. Většina bank je otevřena bez přestávky od pondělí do pátku od 9,00 hod. ráno do 13,00 hodin odpoledne.
 • V kancelářských budovách je dnes často vstupní hala považována za přízemí. V obytných budovách je však první nadzemní podlaží, tj. přízemí označováno již jako první patro.
 • Stav kriminality se za posledních 20 let rapidně zhoršil. Ke snížení rizika se doporučuje dodržovat určitá pravidla jako např. být vždy nenápadný, tj. vyhnout se nápadnému a výstřednímu chování, dle možnosti neukázat, že jsem cizinec, nechodit nikdy nikam sám, nemít u sebe větší obnos peněz, kamery, fotoaparáty atd.
 • Úroveň lékařské péče na Ukrajině je velmi nízká, naráží na absolutní nedostatek finančních prostředků, technické vybavení nemocnic je zastaralé, vybavení lékařskými potřebami a léky zcela minimální. Pacienti si sami musí shánět a hradit léky, které lze volně koupit v lékárnách, ale nejsou k dispozici v nemocnicích. Stravování v lékařských zařízeních je absolutně nevyhovující. V žádném případě nelze doporučit léčbu v ukrajinských státních zdravotních zařízeních, přípustné je pouze nutné ošetření ve vážných případech s následným neprodleným transportem do lékařských zařízení na území ČR. V letních měsících se pravidelně vyskytuje cholera (omezený počet případů), záškrt, TBC, černý kašel, žloutenka apod. Zvláště v teplých měsících je nezbytné dodržovat přísná hygienická opatření, vyvarovat se konzumaci mléka, mléčných výrobků, uzenin i masa zakoupených na tržištích. V posledních létech se také značně šíří AIDS. Problémem zůstává i Covid a jeho mutace.

Obchodní jednání

S ukrajinským partnerem je možno hovořit prakticky na libovolné pro obě strany zajímavé téma. Nedoporučuje se však klást příliš osobní otázky či komentovat vnitřní či zahraniční politiku, v současné době válku. Mezi nejhodnější náměty hovoru patří novinky kultury, sportu – zejména fotbalu, historie, umění, zvyky a obyčeje, výchovy dětí, příroda, rybaření apod. Projevem národního znaku ukrajinského obchodníka a podnikatele je také možné uplatnění humoru během obchodního jednání, ale pouze v první orientační fázi či na závěr jednání. Vtipy, žerty, pořekadla, rčení či přísloví však do samotných jednání dle jejich názoru nepatří. Během nezávazné společenské konverzace či v soukromém životě používají Ukrajinci různé formy humoru od inteligentního, přes sarkastický až po humor na účet druhé osoby. Ukrajinský obchodník je natolik smělý, že si dokáže udělat legraci i sám ze sebe, ale činí tak pouze v případě, když je přesvědčen, že bude správně pochopen. V rozhovoru nutno brát ohled i na to, že Ukrajinci mají velmi silné národní cítění. Ocení, když zahraniční návštěvník pochválí např. jejich národní písně a pověsti.

Způsob oblékání závisí jednak na úrovni obchodníka a podnikatele, jednak na úrovni probíhajících jednání. Ukrajinští obchodníci se většinou oblékají formálně. Muži nosí oblek, bílou nebo světlou košili a kravatu. Pro ženu existují méně konzervativní pravidla. Zpravidla nosí jednobarevné kostýmy či šaty. Muži i ženy upřednostňují drahé značkové a efektní oblečení. V zimních měsících je v oblibě dávat najevo své dobré postavení nošením drahých kožichů a kožešinových doplňků. V oblibě je také hojné používání silných parfémů. Častější je také doplnění oděvů zlatými šperky, hodinkami.

Kontakt s ukrajinským partnerem je nejhodnější navázat telefonicky, emailem, ZOOMem nebo prostřednictvím třetí osoby. Mobilní telefony se běžně používají a pokrytí je velmi dobré. Písemná domluva stačí, avšak z psychologického hlediska někdy není na škodu den či dva před plánovanou schůzkou telefonicky setkání upřesnit či připomenout. Pokud dojednáváme schůzku s doposud neznámým partnerem, je vhodné nabídnout její konání v hotelové hale. V žádném případě není vhodné neznámého partnera vodit do hotelového pokoje, nebo si dávat schůzku na nějakém odlehlém, neznámém místě.

Samotné jednání začíná podáním ruky, které je pro ukrajinské obchodníky charakteristické. Ruce se podávají i několikrát za den, a to všem, se kterými se zná. Nikdy se však nepodávají ruce přes stůl nebo tzv. „přes práh“ tj. ve dveřích. Ženy může muž během pozdravu ignorovat. Při formálnějších příležitostech ukrajinští obchodníci líbají ruku ženě. Většinou se jedná o jimi osobně dobře známou a váženou ženu např. lékařku, učitelku, obchodní partnerku, zahraniční odběratelku atd. Pro podání i líbání ruky platí pravidla běžná v civilizovaném světě. V rámci rodiny např. při oslavách – narozeniny, návštěvy, svatby – je možné i líbání na tváře, a to i mezi ženami. Ukrajinská společnost je výrazně maskulinní, muži si potrpí na projevy úcty vůči své osobě, dávají najevo svoji důstojnost. I v pracovních týmech, které mají své autority, hierarchii si každý hlídá své postavení ve skupině, očekává se, že osoby přibližně se stejným statusem se chovají k sobě jako rovný s rovným, příliš se nepovyšují. Je-li však sociální status velmi rozdílný, chová se nadřízený výrazně ke svým podřízeným výrazně nadřazeně. Obecně můžeme říci, že v ukrajinských firmách vládne silná hierarchie. Vedoucí si drží moc a rozhodovací pravomoci.

Při podání ruky se často pronášejí zdvořilostní fráze a při prvním setkání dochází k představování. Při představování obyčejně představitelé ukrajinských firem uvedou své příjmení, jméno i jméno po otci a funkci, kterou zastávají. Při prvním setkání dochází na začátku i k výměně vizitek. Většinou bývají tištěny v ukrajinštině či ruštině nebo v angličtině. Často se používají i vizitky oboustranné, dvojjazyčné – v ukrajinštině či ruštině na jedné a v angličtině či jiném jazyce na druhé straně. Uvádí se na nich název firmy či podniku, příjmení, jméno i jméno po otci, funkce, adresa, služební telefonní a adresa elektronické pošty.  Na vizitkách nebo při prvním kontaktu se sdělují i čestné hodnosti a v poslední době stále více především v hlavním městě i akademické tituly. Na Ukrajině je běžné oslovení funkční hodností. V poslední době se však při styku se zahraničním partnerem a mezi krajany stále častěji používá oslovení pan – „gospodin“. V ukrajinských podnicích a institucích se spolupracovníci oslovují většinou křestním jménem a jménem po otci. Tykání je běžné mezi příbuznými a dobrými známými. Součástí národní tradice a kultury je zvyklost, že staří lidé tykají mladším.

Vlastnímu jednání předchází většinou krátká seznamovací fráze, během které se hovoří na různá společenská témata. Téma závisí především na lidských a intelektuálních vlastnostech přítomných účastníků. Jednání vedou týmy (výjimečně i jednotlivci), což závisí především na charakteru jednání a možných následcích. Jednání vedou i ženy, jestliže mají potřebné postavení a znalosti. Dochvilnost není silnou stránkou ukrajinských partnerů. Nebuďte překvapení, když se partner dostaví na schůzku i hodně později – příchod partnera jen o několik minut později je skvělý výsledek. Vždy si nechte termín setkání 1 den předem potvrdit. Termín schůzky může být i tak na poslední chvíli zrušen nebo přeložen na jinou dobu či jiný den. Nedávejte setkání na brzo ráno, lépe nabídněte termín odpoledne.

Ukrajinští partneři jsou většinou na jednání připraveni, i když si vyhrazují právo na improvizaci. Při seriózních jednáních se mohou posílat podkladové materiály jako je technická dokumentace, obchodní plán, expertízy či projektová dokumentace předem. Ukrajinci se snaží vždy poukázat na výhody svých výrobků, a to především cenové. Jsou však jen těžce přístupni, byť i rozumným kompromisům.

Příklady ukrajinských ekvivalentů českých slov (psáno foneticky a latinkou)

ano = tak

ne = ni

dobře = dobri

špatně = pohano

děkuji = dˇjakuju

prosím = prošu

omluvte mě = pereprošuju

 

vítám = vitaju

na shledanou = do pobačeňja

 

dobré ráno = dobryj ranok

dobrý den = dobryj děň

dobrý večer = dobryj večir

dobrou noc = dobranič

dnes = sohodni

včera = včera

zítra = zavtra

narozeniny = deň urodyn

den = deň

týden = týžděň

měsíc = misjac

rok = rik

 

leden = sičeň

únor = ljutyj

březen = berezeň

duben = kviteň

květen = traveň

červen = červeň

červenec = lypeň

srpen = serpeň

září = vereseň

říjen = žovteň

listopad = lystopad

prosinec = hrudeň

 

Jak se jmenujete? = Jak vy nazyvajetěsja?

Rád Vás poznávám, = Pryemno z vamy zapiznatysja.

Jak se máte? = Jak majetes?

Nerozumím, = Ja ně rozumiju.

Kolik je hodin? = Kotra hodyna?

Psychologie jednání

Ukrajinci stejně jako Rusové byli léta zvyklí na totalitu. Jejich sebevědomí ve skutečnosti není proto příliš velké, i když to jen velmi neradi přiznávají. Dá se proto očekávat, že budou jednat v duchu soupeření, tj. „vítězství-prohra“, než v duchu spolupráce tj. „vítězství-vítězství“. Velice těžko snáší ztrátu vlastní prestiže (ale těší je ztráta partnerovi prestiže). Je tedy lépe, neuvádět je do situací, ze kterých by se bez ztráty prestiže nemohli dostat. Při jednání s ukrajinskými partnery není také vhodné uchylovat se k taktice „buď-anebo“. Nenaléhejte příliš okatě. Chcete-li, aby ustoupili v nějaké otázce a zachovali si vlastní tvář, situaci jim usnadněte. Je rozhodně lépe, když tento „malý“ ústupek činí jen ze své vrozené velkorysosti a ne proto, že mu nic jiného nezbývá. Podezříváte-li je, že Vás podvádí nebo že lžou, nedávejte jim fakt, že si myslíte, že jsou podvodníci přímo najevo. V takové situaci je lépe se chovat diplomaticky, příliš celou věc nerozvádět, poskytovat minimálně informací, spíše se vyptávat a jednání co možná nejdříve ukončit. Při jednáních nutno počítat s tím, že Ukrajinci nedůvěřují české státní správě, ani nevládním organizacím, lékařům apod.

Ve svém jednání jsou neúprosní, a nikdy nepospíchají s ústupky. Jsou si vědomi toho, že hodnota ústupků roste s postupujícím časem. Vědí také, že čím déle bude protivník usilovat o nějaký ústupek, tím více si jej bude vážit a tím vyšší bude jeho ochota jej něčím oplatit. Nepřisuzují času takovou hodnotu, jako lidé ze západní Evropy a USA. Na jednání se však vždy dostaví včas a totéž očekávají i od svých partnerů. Velmi rádi a dlouze telefonují.

Nechávají si značný prostor mezi svou úvodní pozicí a svým cílem. Je to pro ně samozřejmá součást hry, chtějí mít místo pro manévrování a smlouvání.  Mají také vždy připraveny tzv. „quasi“ ústupky, tj. ústupky, které je vůbec nebolí. Ukrajinští partneři očekávají, že jejich zahraniční partner v rámci přípravy učiní totéž a bude tedy v průběhu jednání postupovat stejně. Je tedy nutno pamatovat vždy na to, že o jejich úvodní nabídce nebo úvodním požadavku se dá rozsáhle vyjednávat. Při předkládání nabídek ukrajinský kupec téměř automaticky počítá s tím, že v případě jeho zájmu o naše zboží, dojde v průběhu jednání či lépe řečeno až nepříjemného vyjednávání a smlouvání, k výrazné úpravě ceny. V průběhu jednání ukrajinští partneři často zdůrazňují malou kupní sílu obyvatel země a požadují až nemožné slevy. Jednají velmi tvrdě, často nadřazeně a velmi sebevědomě. Mají velmi malé zkušenosti s technikou zahraničního obchodu.  Často u nás hledají „arabský bazar“ se všemi aspekty, které tento bazar poskytuje. Snaží se srovnávat naše výrobky s výrobky asijskými, které jsou levnější, ale horší kvality. V posledních létech lze vysledovat určitou tendenci ke zkvalitnění obchodních přístupů ukrajinských partnerů s tím, jak se postupně učí mezinárodně obchodovat. Ubývá snad také různých spekulantů, méně často dochází například k setkání s partnerem, který odmítá sdělit své jméno, natož pak adresu svojí firmy.

Mají tendenci jednat v týmu, málokdy vyjednává samostatný zástupce. Někdy je možné mít pocit, že se setkáte s týmem lidí vždy, ačkoli záležitost, o které máte jednat, více než jednoho člověka na každé straně jednacího stolu vůbec nevyžaduje. Vyjednávací tým často nemá právo posledního rozhodnutí a je velmi obtížné zjistit, kdo vlastně toto právo má. Přesto je vhodné se snažit již v průběhu představování tuto otázku vyjasnit. Jednání mohou probíhat jak na výstavách, tak v kancelářích partnera či v zahraničí. Ukrajinci poměrně rádi cestují, k cestám vyžadují zaslání pozvání, rádi se nechávají hostit, pohostinnost však na Ukrajině vždy oplatí.

Ukrajinští obchodníci jsou velmi trpěliví, dávají přednost dlouhým jednáním – čím jsou jednání delší, tím vyšší je pravděpodobnost, že protivník začne být netrpělivý. Potrpí si na dlouhé úvodní projevy a „skutečné“ jednání začíná velmi pomalu. Při jednáních se tváří velmi sebevědomě, vážně, chladně a rezervovaně, netouží a také nechtějí nikoho prosit, ale také nechtějí nikomu vyhovět, nikoho pochopit. Přísně sledují pouze své zájmy. Zejména mladší generace obchodníků se snaží vystupovat až velmi asertivně. Snadno a rychle se rozzlobí, zvyšují hlas. Rádi říkají „ne“. Jsou spíše byrokraté, smlouvy jsou velmi obsáhlé. Pokud se vůbec někdy něčím řídí, pak pouze tím, co je ve smlouvě. Nemají problém vyjednávat na hraně zákona či zákon porušit. Často žádají podepsání několika smluv – tj. podepsání obchodu na různých podmínkách. Ústní dohoda nemá velkou váhu. Tendence k podvodům jsou časté. Celkový čas potřebný k uzavření kontraktu či objednávky se liší a může se pohybovat od několika dní u velmi progresivně pracujícího partnera do několika měsíců.

Kladou důraz na konfliktní situace. Konflikty jim nevadí, naopak často je vyhledávají a vytváří oblasti konfliktů i tam, kde by vůbec nemusely vzniknout, což je známou součástí jejich vyjednávací taktiky. Ustupují vždy pomalu a velmi zdráhavě. Mají malou mezinárodní zkušenost a většinou kromě ruštiny nehovoří cizími jazyky. V zemi je rozšířena obrovská korupce. Mezi největší překážky obchodu lze zařadit dlouhé a složité schvalovací procedury, týkající se hygienického povolení a celní průtahy spojené se certifikacemi zboží, které se někdy nedají vyřešit jinak než úplatky. Ukrajinští partneři nezřídka neskrývají emoce.  Není to slabost, ale prostředek nátlaku.

Další významné rysy

V důsledku ekonomických a finančních problémů současné etapy rozvoje se vyskytují případy, kdy podnikatelé z Ukrajiny ne vždy mohou, či chtějí, dostát svým závazkům. Případy, kdy dochází k nezaplacení či pozdnímu zaplacení za dodané zboží jsou dodnes časté. Často se dodané zboží v průběhu transportu nebo i na místě dodaní prostě někde ztratí. Vzhledem ke špatným zkušenostem se zboží prodává téměř vždy při podmínce platby předem nebo při předání zboží. Fakturační měnou je USD především proto, že všechny země bývalého SSSR jsou zvyklé s touto měnou pracovat a přepočty do domácích měn jim nečiní potíže.

Podnikání na Ukrajině lze hodnotit jako velmi rizikové, Ukrajinci přemýšlejí v krátkodobém horizontu a chtějí  zbohatnout rychle. Pokud však najdete ty správné partnery, může být velmi ziskové. Pro úspěch na Ukrajině je ovšem klíčové najít spolehlivého, prověřeného místního partnera, který zná místní poměry.

Pohostinnost a společenské setkávání

Pohostinnost je národním rysem Ukrajinců. V některých případech se při jednáních podávají i alkoholické nápoje, ale zpravidla k tomu dochází až v závěrečné fázi jednání. Nabízené druhy alkoholu závisí zejména od místa konání obchodního jednání a zvyklostech obchodních partnerů. Většinou se však podává vodka nebo šampaňské. Na Ukrajině je zvykem požívat alkohol při různých setkáních, oslavách nebo i bez zvláštní příležitosti ve větší míře než u nás a to i během dne. Ve městě se konzumuje vodka, na venkově převládá podomácku vyrobený alkohol z různých plodů tzv. samogon. Množství se na rozdíl od západních zvyklostí měří na gramy místo na decilitry. Nejobvyklejší „dávkou“ bývá 150 gramů. Pokud je nám nabídnut přípitek, považuje se za velmi nezdvořilé ho odmítnout. Vzhledem k tomu, že úvodním přípitkem pití alkoholu většinou nekončí a Ukrajinci jsou zvyklí konzumovat na naše poměry velmi velké množství alkoholu, je lepší po úvodním přípitku pochválit kvalitu pití a zároveň se pod nějakou záminkou vymluvit a dále již alkohol nekonzumovat. Pracovní snídaně, obědy či večeře nejsou pravidlem. Mohou se odehrávat na různých místech: v restauraci, závodní jídelně, baru, kavárně, hotelu nebo dokonce i na pikniku za městem. Na pikniku připravují jehněčí maso na rožni tzv. šašlik. Nehovoří se výhradně o obchodních záležitostech, popíjí se i alkohol (velmi často spojeno s dlouhými přípitky) a pravidlem je, že platí či hostí ten, kdo pozval. Pozvání je samozřejmě vhodné opětovat.

K pozvání do rodiny dochází zřídka, když jsou vytvořeny kromě čistě obchodních i přátelské vztahy. U starší generace, narozené před válkou (dnes asi 70 letí) bývalo pozvání do rodiny vždy výrazem úcty a důvěry. Po takovém pozvání bylo možno se spolehnout na velkou solidnost v jednání a zřídka by pak mohlo dojít ze strany hostitele k nějakému závažnějšímu podvodu. Mladší generace, narozená po válce, již na pozvání do rodiny neklade takovou vážnost, i když pozvání tohoto druhu po vytvoření přátelských vztahů mezi partnery je možné, nevytváří již žádné dlouhodobější pevné závazky či svazky. Pozvání do rodiny bývá nejčastěji po jednání na večeři, která začíná mezi 19 a 20 hod. a může trvat několik hodin. V závislosti od délky známosti, zájmů stran, materiálních možností a vztahů mezi obchodníky je samozřejmostí přinést i vhodné dárky. Pro muže to může být láhev dobrého šampaňského či koňaku apod., pro ženy je vhodným dárkem parfém, bonboniéra, květiny, ale i drobné módní doplňky či oblečení. Velmi vhodné je také přinést nějaké sladkosti či hračky pro děti. Pohoštění ve městě a na vesnici se diametrálně liší. V případě návštěvy ve městě je možné očekávat pohoštění na úrovni srovnatelné s evropskou, možná s tím rozdílem, že ke všem jídlům se vždy nabízí i chléb. Většina lidí ve městech nakupuje potraviny včetně masa na různých tržištích, kde často nejsou zaručeny všechny hygienické podmínky. Naopak na vesnici je zaručena čerstvost potravin, avšak nezřídka je jídlo připravováno na peci v černých kuchyních ze dřeva stojících vedle domu. K jídlu na vesnicích se konzumuje domácí chléb a podomácky vyrobený alkohol. Pohoštění je velmi vydatné. Ukrajinci vždy nabídnou svým hostům maximum, host je téměř posvátný a je mu nabídnuto to nejlepší. Nelze zapomenout pochválit ústně kuchařské umění „paní domu“. Na rozdíl od jiných kultur projevujeme chválu kuchařce i tím, že pokrmy dojídáme. Jestliže se nám ale nepodaří sníst vše na talíři, nebude to považováno za nedostatečné ocenění kulinářských schopností hostitelky. Na konci večera je vhodné za pohoštění poděkovat.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...