Neděle 14. července 2024
ikona hodiny22. 11. 2021 17:27

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm bilancuje rok 2021

Kvalita bezpečnostních služeb roste

Uplynulé období bylo velmi komplikované a probíhající pandemie byla náročná po fyzické i psychické stránce. Všichni hledali cesty, jak žít a pracovat ve zcela nových podmínkách. Také činnost naší Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm se tomu musela přizpůsobit. Počínaje distančním zasedáním prezidia, které touto formou jednalo v nejexponovanějších obdobích, přes aktuální informace členům k jednotlivým krokům státních orgánů, až po úpravu činnosti sekretariátu.

Václav Nepraš autor

prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, člen představenstva HK ČR a předseda Bezpečnostní sekce HK ČR)

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hlavním úkolem zůstala propagace kvalitního zařízení a služeb a v neposlední řadě prosazování našich odborně zdatných členů.

Členské firmy s ověřenou právní a odbornou způsobilostí a schopností zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení do provozu a zajištění kvalitního servisu dostávají Osvědčení o kvalitě a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na https://www.gremiumalarm.cz/clenstvi/firmy-s-osvedcenim-kvality/. Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR.

Důležitá je správná volba techniky. Nabídka na trhu je velká a pro laika nepřehledná. Iniciovali jsme, a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR zpracovali, dokument Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem. Dokument přehledně uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé objekty: od domů a kanceláří až po výrobní prostory. K nahlédnutí na https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/, nebo www.mvcr.

Pro dosažení požadavků, které od bezpečnostních systémů očekáváme je správné zadání zakázky. Asociace Grémium Alarm v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR proto zpracovala Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Hlavním cílem zpracování metodiky bylo ukázat a doporučit postup, jak lze zadat zakázku a také vybrat dodavatele podle kvalitativních kritérií a ne, jen podle ceny. Metodiku lze využít i při zadávání běžných komerčních zakázek, mimo režim veřejných zakázek. Metodický pokyn je uveden v plném znění na: https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/, www.mmr.cz a https://prevencekriminality.cz/metodicky-pokyn-pro-zadavani-verejnych-zakazek-na-dodavku-bezpecnostnich-technologii/.

Na systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě firem navázalo Osvědčování kvality a registraci firem odborně způsobilých dodávat služby v souladu s ČSN EN 16763 Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy. V naší republice není doposud naplňována tato evropská technická norma, která je v platnosti již několik let. Naše Asociace, která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, proto systém registrace podle zmiňované evropské normy v r. 2021 zavedla.

Spolupráce napříč obory se osvědčuje

Pokračovala činnost našeho Centra technické normalizace pro bezpečnostní služby (CTN). Jeho hlavní náplní je zabezpečovat překlady evropských norem a jejich zavádění do systému ČSN, a to pro celý rozsah bezpečnostních služeb. V roce 2021 bylo zpracováno 16 normalizačních úkolů. Při překladu norem CTN úzce spolupracuje s předními odborníky v jednotlivých oblastech. Tato činnost AGA je i významný prvek odborné pomoci členům, kteří jsou aktuálně informováni o přípravách či revizích technických norem oboru. Seznam platných norem pro jednotlivé oblasti bezpečnostních technologií je uveden v neveřejné členské části webových stránek AGA.

I v komplikovaném roce 2021 pokračovala dlouholetá příprava Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který může významně ovlivnit podnikatelské prostředí našeho oboru. AGA od začátku aktivně spolupracovala na návrhu zákona s ostatními profesními sdruženími oboru, s odbornou veřejností, s příslušnými útvary MV, včetně jednání v Parlamentu ČR. Cílem našeho působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně represivním nástrojem státu, ale aby řešil i současné problémy podnikání v tomto oboru a oddělil profesionální a eticky „naladěné“ firmy, od těch druhých.  A to se v posledním návrhu, alespoň zčásti, podařilo. Zákon se však nedostal na program současné Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Možná tomu napomohlo, že ne všichni v politickém spektru se na přijetí zákona dívají pozitivně. Navíc i z řad některých subjektů bezpečnostních služeb, kterým pravděpodobně současný stav vyhovuje, se ozývají negativní hlasy. Jestliže však chceme být něco jiného než běžné řemeslo, nebo jakákoliv jiná služba, pak musíme počítat i s určitou regulací a zvýšením zátěže pro podnikatele i stát. Pro novou vládu jsme připravili návrh do programového prohlášení.

AGA se v roce 2021 zapojila i do přípravy prováděcí vyhlášky, která by měla navazovat na nový Stavební zákon. Prosazujeme, aby se do požadavků na stavby dostala i problematika Security.

Aktivní i v rámci Evropy

Pro potřeby oboru technických bezpečnostních služeb v ČR i našich členů jsme i v tomto roce využívali našeho členství v prestižní evropské organizace EURALARM, která sdružuje evropské výrobce a instalační firmy požárních a zabezpečovacích systémů. Asociace Gremium Alarm je v Euralarmu již 19 let zastoupena v sekci Security a nově v sekci Services. Naše aktivní účast v organizaci Euralarm umožňuje přímo se podílet na tvorbě prostředí a podmínek v tomto dynamicky se měnícím oboru. Sdílení informací a komunikace s našimi členy, profesními organizacemi i odbornou sférou představuje vysokou hodnotu členství v asociaci.

V roce 2021 pokračoval vzdělávací projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Navzdory nouzovému stavu, s nímž se všichni potýkáme, se realizace našeho vzdělávacího projektu nezastavila. Dodavatel vzdělávání PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. velmi pružně zareagoval na výjimku Ministerstva práce a sociálních věcí a začal školit i online – tedy elektronicky. Nabídka kurzů je doplněna o zajímavá aktuální témata. Určitá část kapacity našeho projektu je ještě pro členy volná.

Významná je pro naši asociaci odborná činnost. Je to nejen výše uvedená práce na technických normách, ale i řada dalších činností, které vyplývají z našich stanov, přijaté strategie i úkolů, kterými reagujeme na aktuální stav a vývoj oboru, technické úrovně i legislativy. Pro jednotlivé bezpečnostní technologie má AGA jmenovány své odborné garanty. Ti zastupují AGA v odborných otázkách, připravují stanoviska, zpracovávají odborné materiály, případně připravují odpovědi na otázky apod.

Pro odbornou spolupráci při řešení aktuálních bezpečnostních rizik nabízíme investorům nezávislý Inspekční orgán AGA. Špičkoví odborníci zajistí především audit současného stavu zabezpečení, posouzení rizik, návrh řešení, využití technických norem, odbornou účast ve výběrovém řízení i při technickém dozoru realizace. Činnost našeho Inspekčního orgánu není zatížena firemními zájmy nebo lokálním lobbingem, se kterými se často setkáváme.

Jsme tu i pro veřejnost

V roce 2021 jsme přistoupili k aktualizaci webových stránek a nastartování komunikace na sociálních sítích. Webové stránky jako klíčová forma externí i interní komunikace poskytují služby veřejnosti a také v oddělené sekci členům. Na webovou prezentaci navazují sociální sítě, kde byly zvoleny hlavní používané platformy (Twitter, Facebook a LinkedIn).

I přes omezené možnosti, využíváme k oslovení odborné i laické veřejnosti veletrhy, semináře a konference. AGA se stala generální partnerem pro konferenci Bezpečná škola, která proběhla 21. září 2021. Dále jsme naší asociaci prezentovali i na několika dalších lokálních konferencích, výstavách a seminářích a na Mezinárodním veletrhu ISET – PYROS – IDET 2021, kterému jsme udělili odbornou záštitu a svojí účastí na veletrhu jsme propagovali naše členské firmy.

V roce 2021 pokračovala spolupráce s ministerstvy a státními institucemi, která je důležitá k prosazování oprávněných zájmů oboru i členských firem zejména v legislativní oblasti. Dlouholeté aktivní působení AGA v bezpečnostních službách a v oblasti prevence je chápáno ze strany státních orgánů jako výrazná odborná spolupráce a preventivní činnost pro spoluobčany. Vztahy jsou trvale korektní. Týká se zejména MV ČR a MPO ČR, ale ostatních ministerstev, Policie ČR, ÚOOÚ, NBÚ i dalších. Máme zastoupení v Poradním sboru MV ČR pro prevenci kriminality a v Radě programu pro bezpečnostní výzkum MV ČR. Předsedáme Sektorové radě pro bezpečnostní služby v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

AGA je respektovaným partnerem ostatních živnostenských společenstev, profesních sdružení i Hospodářské komory ČR. Vyplývá to nejen z délky a stability našeho působení, ale i z velikosti členské základny a rozsahu činností, které pro členy i celý obor děláme. AGA je autorizovaná Hospodářskou komorou ČR pro obor technických bezpečnostních služeb, má zastoupení v Představenstvu Hospodářské komory ČR. Jsme v čele Bezpečnostní sekce HK ČR.

Osvědčila se úzká spolupráce s Českou asociací výrobců zámků a stavebního kování MEZA, Cechem EPS, Asociací zámkových a klíčových služeb. Nová je obdobná smlouva o spolupráci a kolektivním členství s Českým klubem bezpečnostních služeb, který je autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR za obor Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. To vše vede k výměně názorů, vytváření společných pohledů na obor a reprezentaci bezpečnostních služeb směrem k odborné i laické veřejnosti, ale především ke státním orgánům a institucím.

Přes komplikované období v roce 2021 naše Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm nadále významně ovlivňuje profesní růst oboru.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Využití umělé inteligence ve vaší firmě

Dnes se podíváme na to, jak můžete ve...

Možnosti využití generativní AI ve firmách jsou široké,...

Psaní newsletterů: Automatizace tvorby obsahu pro pravidelné zpravodaje...

Je důležité si uvědomit, že generativní AI má...

Na trhu je několik nástrojů generativní AI, které...

Copilot od Microsoftu je nástroj navržený jako pomocník...

Gemini od Google je nástroj, který kombinuje textovou...

Generativní AI vám šetří čas a zvyšuje produktivitu....

Nezařazené
Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u...

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy...

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....