Úterý 25. června 2024
ikona hodiny5. 12. 2023 11:26

Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Vytvořit relevantní výukové materiály o nízkouhlíkovém cestovním ruchu a podnikání v něm, a to s využitím moderních technologií, jako jsou rozšířená a virtuální realita. To je cílem mezinárodního projektu Vinci, který je součástí programu Erasmus+. Kromě zahraničních organizací z Malty, Chorvatska, Řecka, Estonska a Rumunska se v něm angažují i čeští odborníci.

Pavel Janák autor

Foto: Shutterstock.com Jak se naučit udržitelnému cestovnímu ruchu? Prozradí projekt Vinci Foto: Shutterstock.com

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo zelený cestovní ruch, se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a podporovat odpovědné cestování. Představuje svědomitý posun v cestovním ruchu směrem k udržitelnosti a odpovědnosti za životní prostředí. Cílem je snížit uhlíkovou stopu spojenou s aktivitami cestovního ruchu a řešit problémy, jako je změna klimatu, vyčerpávání zdrojů a ztráta biologické rozmanitosti. Nízkouhlíková turistika, která klade důraz na ekologické iniciativy, ochranu kultury a zapojení komunit, se snaží poskytovat obohacující zážitky z cestování a zároveň chránit přírodní a kulturní zdroje planety.

Proč přejít na nízkouhlíkový cestovní ruch?

Přechod na nízkouhlíkový cestovní ruch je důležitý z několika důvodů, které zahrnují environmentální, sociální, ekonomické a dlouhodobě udržitelné aspekty. Zde je několik klíčových důvodů, proč je tento přechod zásadní:

 • Zmírnění změny klimatu: Cestovní ruch přispívá k emisím skleníkových plynů prostřednictvím dopravy, spotřeby energie v ubytovacích zařízeních a dalších souvisejících činností. Přijetím nízkouhlíkových postupů může toto odvětví přispět ke zmírnění změny klimatu tím, že sníží svou uhlíkovou stopu a podpoří udržitelná energetická řešení.
 • Zmírnění degradace životního prostředí: Tradiční cestovní ruch může vést ke zhoršování životního prostředí, včetně znečištění, odlesňování, ničení stanovišť, ale také mít negativní dopad na památky kulturního dědictví. Nízkouhlíková turistika usiluje o minimalizaci těchto negativních dopadů, podporuje harmoničtější vztah mezi cestovním ruchem a životním prostředím a pomáhá zachovat přírodní a kulturní zdroje pro budoucí generace.
 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti: Neudržitelné postupy v cestovním ruchu mohou vést k vyčerpání přírodních a kulturních zdrojů, což nakonec sníží atraktivitu destinací a poškodí dlouhodobou životaschopnost odvětví cestovního ruchu. Cílem nízkouhlíkového cestovního ruchu je vytvořit rovnováhu, která umožní pokračovat v užívání destinací jak současným, tak budoucím generacím, aniž by byla ohrožena jejich integrita.
 • Dodržování předpisů: Mnoho regionů a zemí zavádí předpisy a normy na podporu udržitelných postupů v cestovním ruchu. Přechod na nízkouhlíkový cestovní ruch pomáhá podnikům a destinacím tyto předpisy dodržovat a vyhnout se tak možným právním rizikům a rizikům poškození pověsti.
 • Podpora zapojování místních komunit: Zapojení místních komunit do plánování a rozvoje cestovního ruchu je klíčovým aspektem nízkouhlíkového cestovního ruchu. Toto zapojení pomáhá budovat pozitivní vztahy mezi turisty a obyvateli, což vede k autentičtějším a vzájemně prospěšnějším zážitkům z cestovního ruchu.
 • Navázání spolupráce a partnerství: Pro úspěch nízkouhlíkového cestovního ruchu je zásadní spolupráce mezi relevantními subjekty, školiteli, pedagogy, pracovníky v cestovním ruchu a místními komunitami. Partnerství může vést k rozvoji strategií, infrastruktury a iniciativ v oblasti udržitelného cestovního ruchu, které jsou přínosné jak pro životní prostředí, tak pro místní ekonomiku.
 • Podpora vzdělávání a informovanosti: Klíčovou složkou je podpora informovanosti a vzdělávání turistů i pracovníků v cestovním ruchu o významu udržitelnosti. To může zahrnovat poskytování informací o ekologicky šetrných postupech, nabízení pokynů pro odpovědný cestovní ruch a zdůrazňování pozitivního dopadu udržitelných rozhodnutí.

Tento posun je tedy prospěšný nejen pro životní prostředí, ale také pro dlouhodobý úspěch a odolnost odvětví cestovního ruchu.

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit povědomí zúčastněných stran v oblasti cestovního ruchu o jejich neúmyslném přispívání k problémům spojeným se změnou klimatu. Pod „zúčastněnými stranami“ rozumějme velmi širokou veřejnost, která zahrnuje provozovatele taxislužby, obsluhu v restauracích, hotelový personál, cestovní kanceláře, turistická informační centra, studenty/školitele/studenty odborného vzdělávání a přípravy v cestovním ruchu a samotné turisty. Ti všichni hrají zásadní roli při rozhodování a zavádění opatření, která vedou ke snížení emisí uhlíku. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytnout jim školení zahrnující základní dovednosti, které podporují nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu, spolu s předáváním osvědčených postupů a realizovatelných strategií pro kontrolu a kompenzaci emisí CO2.

Přesně to je cílem projektu Vinci z programu Erasmus+. Tento projekt se zaměřuje především na zvyšování povědomí o nízkouhlíkovém cestovním ruchu všech zainteresovaných skupin v oblasti cestovního ruchu za pomoci rozšířené a virtuální reality. Cílem projektu Vinci je vzdělávat všechny relevantní subjekty v oblasti cestovního ruchu o tom, jak si lidé mohou užívat poznávání světa s menším dopadem na změnu klimatu.

Při dosahování těchto cílů jsou neocenitelné odborné znalosti, zkušenosti a vědomosti, které do projektu přinášejí různí partneři ze šesti různých evropských zemí a které umožňují jeho realizaci.

S čím projekt Vinci přichází

V rámci cestovního ruchu můžeme rozlišit tři různé fáze: fázi plánování, fázi cestování a fázi cílové destinace. Projekt Vinci se zabývá všemi těmito třemi oblastmi a navrhuje:

 • Inovativní osnovy pro odborné vzdělávání, které pomáhají podporovat nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu a posilovat související podnikání;
 • Využití rozšířené reality a virtuální reality v rámci případových studií zaměřených na nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu, které konkrétně ilustrují účinné způsoby snižování emisí CO2. Tyto případové studie budou užitečné nejen pro studenty odborného vzdělávání a relevantní subjekty v cestovním ruchu, ale pomohou také podnikatelům vytvářet obchodní modely podporující nízkouhlíkový cestovní ruch.
 • Digitální Toolbox určený speciálně pro vyučující a studenty, kteří budou školit studenty v odvětví cestovního ruchu. Tento soubor nástrojů zahrnuje úvod do nízkouhlíkového cestovního ruchu, osvědčené postupy v celé fázi plánování, cestování a destinace, zásady a nástroje, které podporují aktivity s nízkou uhlíkovou stopou, strategické politiky, národní plány, iniciativy relevantní pro nízkouhlíkový cestovní ruch a podnikatelské příležitosti v souladu s iniciativami v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu.
 • Příručka pro školitele (e-Book) vytvořená jako návod pro vyučující v oblasti cestovního ruchu. Popisuje plánování, přípravu a realizaci školení pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy v cestovním ruchu a zúčastněné strany s důrazem na kultivaci nízkouhlíkových aktivit v různých fázích cestovního ruchu. Kromě toho e-kniha představuje vzdělávací cestu pro jednotlivce, kteří usilují o to, aby se stali podnikateli v nízkouhlíkovém cestovním ruchu.

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise prostřednictvím grantu Erasmus č. 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011 spravovaného maltskou Agenturou pro programy Evropské unie (EUPA). Tento článek odráží pouze názory partnerství Vinci a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoliv použití informací v něm obsažených.

Více se o projektu Vinci dozvíte na oficiálních stránkách https://eumecb.com/vinci/.

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...