Čtvrtek 22. února 2024
ikona hodiny5. 12. 2023 11:26

Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Vytvořit relevantní výukové materiály o nízkouhlíkovém cestovním ruchu a podnikání v něm, a to s využitím moderních technologií, jako jsou rozšířená a virtuální realita. To je cílem mezinárodního projektu Vinci, který je součástí programu Erasmus+. Kromě zahraničních organizací z Malty, Chorvatska, Řecka, Estonska a Rumunska se v něm angažují i čeští odborníci.

Pavel Janák autor

Foto: Shutterstock.com Jak se naučit udržitelnému cestovnímu ruchu? Prozradí projekt Vinci Foto: Shutterstock.com

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo zelený cestovní ruch, se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a podporovat odpovědné cestování. Představuje svědomitý posun v cestovním ruchu směrem k udržitelnosti a odpovědnosti za životní prostředí. Cílem je snížit uhlíkovou stopu spojenou s aktivitami cestovního ruchu a řešit problémy, jako je změna klimatu, vyčerpávání zdrojů a ztráta biologické rozmanitosti. Nízkouhlíková turistika, která klade důraz na ekologické iniciativy, ochranu kultury a zapojení komunit, se snaží poskytovat obohacující zážitky z cestování a zároveň chránit přírodní a kulturní zdroje planety.

Proč přejít na nízkouhlíkový cestovní ruch?

Přechod na nízkouhlíkový cestovní ruch je důležitý z několika důvodů, které zahrnují environmentální, sociální, ekonomické a dlouhodobě udržitelné aspekty. Zde je několik klíčových důvodů, proč je tento přechod zásadní:

 • Zmírnění změny klimatu: Cestovní ruch přispívá k emisím skleníkových plynů prostřednictvím dopravy, spotřeby energie v ubytovacích zařízeních a dalších souvisejících činností. Přijetím nízkouhlíkových postupů může toto odvětví přispět ke zmírnění změny klimatu tím, že sníží svou uhlíkovou stopu a podpoří udržitelná energetická řešení.
 • Zmírnění degradace životního prostředí: Tradiční cestovní ruch může vést ke zhoršování životního prostředí, včetně znečištění, odlesňování, ničení stanovišť, ale také mít negativní dopad na památky kulturního dědictví. Nízkouhlíková turistika usiluje o minimalizaci těchto negativních dopadů, podporuje harmoničtější vztah mezi cestovním ruchem a životním prostředím a pomáhá zachovat přírodní a kulturní zdroje pro budoucí generace.
 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti: Neudržitelné postupy v cestovním ruchu mohou vést k vyčerpání přírodních a kulturních zdrojů, což nakonec sníží atraktivitu destinací a poškodí dlouhodobou životaschopnost odvětví cestovního ruchu. Cílem nízkouhlíkového cestovního ruchu je vytvořit rovnováhu, která umožní pokračovat v užívání destinací jak současným, tak budoucím generacím, aniž by byla ohrožena jejich integrita.
 • Dodržování předpisů: Mnoho regionů a zemí zavádí předpisy a normy na podporu udržitelných postupů v cestovním ruchu. Přechod na nízkouhlíkový cestovní ruch pomáhá podnikům a destinacím tyto předpisy dodržovat a vyhnout se tak možným právním rizikům a rizikům poškození pověsti.
 • Podpora zapojování místních komunit: Zapojení místních komunit do plánování a rozvoje cestovního ruchu je klíčovým aspektem nízkouhlíkového cestovního ruchu. Toto zapojení pomáhá budovat pozitivní vztahy mezi turisty a obyvateli, což vede k autentičtějším a vzájemně prospěšnějším zážitkům z cestovního ruchu.
 • Navázání spolupráce a partnerství: Pro úspěch nízkouhlíkového cestovního ruchu je zásadní spolupráce mezi relevantními subjekty, školiteli, pedagogy, pracovníky v cestovním ruchu a místními komunitami. Partnerství může vést k rozvoji strategií, infrastruktury a iniciativ v oblasti udržitelného cestovního ruchu, které jsou přínosné jak pro životní prostředí, tak pro místní ekonomiku.
 • Podpora vzdělávání a informovanosti: Klíčovou složkou je podpora informovanosti a vzdělávání turistů i pracovníků v cestovním ruchu o významu udržitelnosti. To může zahrnovat poskytování informací o ekologicky šetrných postupech, nabízení pokynů pro odpovědný cestovní ruch a zdůrazňování pozitivního dopadu udržitelných rozhodnutí.

Tento posun je tedy prospěšný nejen pro životní prostředí, ale také pro dlouhodobý úspěch a odolnost odvětví cestovního ruchu.

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit povědomí zúčastněných stran v oblasti cestovního ruchu o jejich neúmyslném přispívání k problémům spojeným se změnou klimatu. Pod „zúčastněnými stranami“ rozumějme velmi širokou veřejnost, která zahrnuje provozovatele taxislužby, obsluhu v restauracích, hotelový personál, cestovní kanceláře, turistická informační centra, studenty/školitele/studenty odborného vzdělávání a přípravy v cestovním ruchu a samotné turisty. Ti všichni hrají zásadní roli při rozhodování a zavádění opatření, která vedou ke snížení emisí uhlíku. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytnout jim školení zahrnující základní dovednosti, které podporují nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu, spolu s předáváním osvědčených postupů a realizovatelných strategií pro kontrolu a kompenzaci emisí CO2.

Přesně to je cílem projektu Vinci z programu Erasmus+. Tento projekt se zaměřuje především na zvyšování povědomí o nízkouhlíkovém cestovním ruchu všech zainteresovaných skupin v oblasti cestovního ruchu za pomoci rozšířené a virtuální reality. Cílem projektu Vinci je vzdělávat všechny relevantní subjekty v oblasti cestovního ruchu o tom, jak si lidé mohou užívat poznávání světa s menším dopadem na změnu klimatu.

Při dosahování těchto cílů jsou neocenitelné odborné znalosti, zkušenosti a vědomosti, které do projektu přinášejí různí partneři ze šesti různých evropských zemí a které umožňují jeho realizaci.

S čím projekt Vinci přichází

V rámci cestovního ruchu můžeme rozlišit tři různé fáze: fázi plánování, fázi cestování a fázi cílové destinace. Projekt Vinci se zabývá všemi těmito třemi oblastmi a navrhuje:

 • Inovativní osnovy pro odborné vzdělávání, které pomáhají podporovat nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu a posilovat související podnikání;
 • Využití rozšířené reality a virtuální reality v rámci případových studií zaměřených na nízkouhlíkové aktivity v cestovním ruchu, které konkrétně ilustrují účinné způsoby snižování emisí CO2. Tyto případové studie budou užitečné nejen pro studenty odborného vzdělávání a relevantní subjekty v cestovním ruchu, ale pomohou také podnikatelům vytvářet obchodní modely podporující nízkouhlíkový cestovní ruch.
 • Digitální Toolbox určený speciálně pro vyučující a studenty, kteří budou školit studenty v odvětví cestovního ruchu. Tento soubor nástrojů zahrnuje úvod do nízkouhlíkového cestovního ruchu, osvědčené postupy v celé fázi plánování, cestování a destinace, zásady a nástroje, které podporují aktivity s nízkou uhlíkovou stopou, strategické politiky, národní plány, iniciativy relevantní pro nízkouhlíkový cestovní ruch a podnikatelské příležitosti v souladu s iniciativami v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu.
 • Příručka pro školitele (e-Book) vytvořená jako návod pro vyučující v oblasti cestovního ruchu. Popisuje plánování, přípravu a realizaci školení pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy v cestovním ruchu a zúčastněné strany s důrazem na kultivaci nízkouhlíkových aktivit v různých fázích cestovního ruchu. Kromě toho e-kniha představuje vzdělávací cestu pro jednotlivce, kteří usilují o to, aby se stali podnikateli v nízkouhlíkovém cestovním ruchu.

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise prostřednictvím grantu Erasmus č. 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011 spravovaného maltskou Agenturou pro programy Evropské unie (EUPA). Tento článek odráží pouze názory partnerství Vinci a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoliv použití informací v něm obsažených.

Více se o projektu Vinci dozvíte na oficiálních stránkách https://eumecb.com/vinci/.

Nejnovější články

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Aktuality
V Brně se představí trendy v udržitelném byznysu

„Udržitelnost by měla být klíčovou součástí každé firmy,...

Hlavní součástí programu jsou přednášky odborníků z oblasti...

Aktuality
Zeleninu do letadel si Emirates pěstují samy. Ekologicky

Ta teď úspěšně dokončila převzetí společnosti Emirates Bustanica,...

Od svého uvedení na trh v červenci 2022...