Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny30. 10. 2020 07:38

Sdílené polytechnické učebny: Šance i pro firmy

Vezeme praxi do škol

Podpora polytechnického vzdělávání patří s ohledem na potřeby trhu práce k významným prioritám středního školství. Zájem žáků je však třeba probouzet dřív, než začnou vyplňovat přihlášku ke středoškolskému studiu. A to mnohde naráží na nedostatečnou materiálně technickou vybavenost škol i na nedostatek znalostí části pedagogů. V řadě krajů jsme tak svědky budování sdílených polytechnických učeben a spolupráce středních škol se základními. Nejednou přitom hrají důležitou roli jejich firemní partneři.

Daniela Kramulová autor

publicistka projektu P-KAP, Národní ústav pro vzdělávání

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

O tom, že žáci přicházejí na střední školu s nedostatečnými znalostmi a nízkou motivací ke studiu polytechnicky zaměřených předmětů, referovalo 58 % středních škol v plošném dotazníkovém šetření, které proběhlo v závěru roku 2018. Hodnotí-li střední školy vlastní podmínky pro výuku či zájmové aktivity, polovinu z nich brzdí zastaralé vybavení IT (zlepšit kvalitu IT a zvýšit počty zařízení by uvítalo 72 % škol), téměř 40 % škol se potýká s nevhodným či žádným vybavením laboratoří, odborných učeben či dílen (potřebu zlepšit toto zázemí deklaruje 69 % škol). Čtvrtina škol referuje o nízké podpoře zaměstnavatelů a plných 60 % nemá finance na úhradu vedení nepovinných předmětů, které by rozvíjely zájem žáků, jak ukázaly výsledky šetření potřeb škol v oblasti polytechnického vzdělávání v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování, který zaštiťuje Národní pedagogický institut České republiky.

KAPy pomáhají

Vzhledem k nemalým investičním nákladům do nezbytného vybavení škol a souvisejícího vzdělávání pedagogů se některé kraje v rámci implementací svých krajských akčních plánů (IKAP) snaží situaci zlepšit budováním sdílených polytechnických učeben a vytvářením programů variabilně zaměřených na různé cílové skupiny žáků i pedagogů od mateřských po střední školy. Sdílené prostory zvyšují díky minimální dojezdové vzdálenosti dostupnost technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání pro tuto širokou cílovou skupinu.

V některých krajích již jsou k dispozici první výsledky z praxe sdílených polytechnických učeben nesoucích různá označení (centra interaktivní výuky, polytechnická hnízda, centra odborného výcviku…). Jedná se o dílny, v nichž se mohou žáci seznamovat s materiály, nářadím a dalším vybavením souvisejícím s různými obory, ale i o polytechnické učebny s hi-tech vybavením různého oborového zaměření. Kromě standardních výukových prostor existují pozitivní zkušenosti též s variantou mobilních učeben či dílen (polytechbus, kamion vybavený jako učebna pro výuku elektroniky hydraulických technologií, pneumatických systémů aj.).

Aktivity v Praze

Praha navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a magistrátem. V prostorách středních škol jsou postupně budovaná polytechnická hnízda umožňující vzdělávání žáků ZŠ. Nabízejí klasické dílenské vybavení i výuková pracoviště s počítači, 3D tiskárnami, robotickými stavebnicemi apod.

Do škol, které nemají v rozumné dojezdové vzdálenosti polytechnické hnízdo, může zajet PolyTechBus s mobilními dílnami představujícími technické profese a řemesla. V rámci implementace KAP se v Praze počítá rovněž se vznikem sdílených center inovativní výuky.  V současné době jsou otevřena 2 centra, a to na SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 9 a na SŠ automobilní a informatiky „Weilovka“ v Praze 10.

Centra odborného vzdělávání v Libereckém kraji

V rámci projektů na podporu polytechnického vzdělávání v Libereckém kraji vzniklo při středních a vyšších odborných školách sedm center odborného vzdělávání (COV). Centra odpovídají zaměření jednotlivých odborných škol, v nichž jsou zřízena, a zároveň respektují specifika a tradice jednotlivých regionů. Kromě příslušných strojních vybavení jsou v centrech i oborově specificky vybavené laboratoře, automatizovaná a robotické zařízení aj.

Smyslem COV je sdílení výukových prostor k programům a aktivitám zaměřeným na různé cílové skupiny – v Libereckém kraji tak například tato centra fungují v rámci Střední průmyslové školy v České Lípě, při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově, při Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci, při Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, při Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou i v rámci Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.

Spolupráce firemních partnerů v Jihomoravském kraji

Společnost VISC působící ve čtyřech moravských krajích si klade za cíl propojovat svět školní s pracovním. Poskytuje kariérové poradenství, spolupracuje se středními školami i firemním sektorem.

V Jihomoravském kraji je VISC zapojen do projektu Vybavení technologického centra pro průmysl 4.0. Jde o vybavení dvou technických odborných učeben a učebny mobilní.  Kamion s nápisem Vezeme praxi do škol přiváží za žáky moderní učebnu vybavenou pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky – variabilní program pokrývá možnosti výuky na 1. a 2. stupni ZŠ i na SŠ pro 10–15členné skupiny žáků v rámci projektové výuky, zájmových kroužků nebo dalších formátů podle domluvy.

Centra jako příležitost ke spolupráci

Sdílená moderně vybavená pracoviště při středních školách rozhodně sehrávají významnou roli v podpoře zájmu dětí o technicky, přírodovědně a environmentálně orientované obory, velký význam však mají i pro středoškoláky samotné.

Většina žáků sice projde během studia odborným výcvikem či praxí přímo na pracovištích zaměstnavatelů, v řadě SOŠ a SOU se však můžeme setkat se zkušeností, že firemní partneři nemají dostatečnou kapacitu, aby nabídli praktické vyučování všem žákům či nejsou schopni pokrýt praktickou výuku po celou dobu studia. V neposlední řadě pak mají obavy z práce žáků na svých špičkově technologicky vybavených pracovištích, na něž si vybírají skutečně jen ty nejlepší. Otázkou rovněž zůstává, jak se v dlouhodobějším horizontu promítnou do rozsahu poskytování praktické výuky na pracovištích dopady koronavirové krize a případné změny na trhu odrážející proměny spotřebitelského chování, touto situací akcelerované. (Ostatně omezení docházky žáků na pracoviště hrozí i nyní, případně ho komplikují hygienická opatření s dodržováním odstupu, nepotkáváním se ve stejných skupinách na pracovišti apod. O omezování výroby a propouštění v řadě provozů ani nemluvě.)

Odborná, oborově různorodá, špičkově vybavená školní centra však nabízejí řadu příležitostí ke spolupráci s lídry na jednotlivých trzích i s regionálními partnery z řad zaměstnavatelů. Nejen co do vstupního vybavení, ale zejména v běžném provozu těchto učeben a center, například formou materiální podpory či zapojením odborníků z praxe do výuky i vedení rozvojových zájmových aktivit.

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Pohled z praxe
Houbové obaly z jižní Moravy mají Red Dot

Myco SafePads jsou papírová kapsle naplněná inovativním materiálem...

Že se jedná o velmi slibný a zajímavý...

O řešení mají zájem i obalářské společnosti. Například...

Český biotechnologický startup Myco, který za produkty z...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...