×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Expert radí: Jak ovlivňuje válka daně?

Ruská invaze na Ukrajinu mění mnohé a zdaleka ne pouze na Ukrajině. Jednou z oblastí, které se v Česku válka dotkne, jsou daně. Byť to možná není oblast prioritní a nejviditelnější, není zanedbatelná. Pokud lidé a firmy umí dobře využívat možnosti, které jim stát poskytuje, aby platili daně efektivně, může pak o to víc peněz směřovat k prvotnímu účelu, a tou je pomoc. Vláda schválila podstatné úpravy, kdy umožnila daňové úlevy i u darů, které putují přímo státu Ukrajina, nebo neziskovkám a jiným organizacím, které nejsou na území EU/EHP. Navíc to platí zpětně.

Zenon Folwarczny ikona hodiny11. 4. 2022 16:46
Foto: Shutterstock.com Válka a daně Foto: Shutterstock.com

V  reakci na aktuální dění ohledně války na Ukrajině přinášíme stručné informace ohledně daňové uznatelnosti darů. Cílem je názorně ukázat, jak může poskytnutí daru na dobročinné účely snížit základ daně z příjmů poplatníka, a upozornit na různé režimy DPH, což může hrát roli při rozhodování o výši a formě tohoto daru. Zároveň bychom rádi upozornili na některá úskalí s tímto spojená.

Daň z příjmů

Aktuálně je darování upraveno v § 20 odst. 8 (pro darující právnické osoby) a § 15 odst. 1 (pro darující fyzické osoby) zákona o daních z příjmů. Zde nás zajímá zejména:

■ Subjekt obdarovaného (kvalifikovaný subjekt)

■ Účel daru (kvalifikovaný účel)

■ Spodní a horní limit výše daru

Od základu daně lze například odečíst dar poskytnutý právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to mimo jiné na zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely. Dále je možné odečíst dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie (EU) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů. Vzhledem k tomu, že Ukrajina není členem EU ani EHP, doporučuje aktuálně Finanční správa pro poskytnutí daru na podporu Ukrajiny využít právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek a mají sídlo v České republice. Za současné úpravy zákona o daních z příjmů nelze odečíst od základu daně dary fyzickým osobám na humanitární a charitativní účely. Předmětem daru v tomto případě bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv předměty či služby. Níže uvedené odpočty od základu daně platí pro peněžní i nepeněžní dary. U fyzických osob může v roce 2022 činit dar maximálně 15 % základu daně při celkové hodnotě všech darů alespoň 1 000 Kč; u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě daru 2 000 Kč. V případě nepeněžních darů vzniká otázka hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ může odečíst tržní cenu nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku.

Má smysl pod tíhou aktuálního dění na Ukrajině přemýšlet i nad daňovou optimalizací a řešit uznatelnost finančních i nefinančních darů? My si myslíme, že má. Lze tak soustředit maximum vynaložených finančních i nefinančních prostředků na ta místa, kde udělají nejlepší službu právě těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.

Vládou schválená novela zákona o daních z příjmů

Vláda aktuálně schválila v souvislosti s událostmi na Ukrajině bleskovou novelu zákona o daních z příjmů. Novela je účinná zpětně od začátku 2022. Platí tak i pro dary, které byly v tomto roce již poskytnuté. Předmětem novely jsou následující body. Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout Kromě výše zmíněných subjektů novela rozšiřuje možnost od základu daně odečíst i hodnotu daru, který byl poskytnut:

a) přímo státu Ukrajina;

b) územně‑správnímu celku státu Ukrajina;

c) právnické osobě se sídlem na území státu Ukrajina;

d) fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina;

v podstatě pak i jakékoli právnické osobě, která toto plnění použije na humanitární nebo charitativní účely (a po schválení novely i na „obranné úsilí státu Ukrajina, viz níže), dále poživatele invalidního důchodu, nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby a tak dále. Příjemce daru nadále musí splňovat podmínky uvedené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, viz úvod tohoto článku.

Foto: Jan Rasch Zenon Folwarczny Foto: Jan Rasch

Rozšíření okruhu účelů, na které lze dar poskytnout

Kromě stávajících vyjmenovaných účelů je nově možné odečíst od základu daně také hodnotu daru, který byl poskytnut na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Tím se rozumí například zbraně, munice, vojenské příslušenství a cokoliv dalšího, co může pomoci státu Ukrajina při obraně ve válečném konfliktu. I zde je podmínkou okruh příjemců vyjmenovaný v zákoně (včetně této novely). Zahrnuje například i poživatele invalidního důchodu nebo nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby (toto platilo i před novelou). Rozšíření okruhu subjektů, které mohou uplatnit odpočet daru od základu daně Nově zde vznikla možnost odečíst dary (u fyzických osob) i v případě rezidentů státu Ukrajina. Je zde podmínka prokázat, že úhrn příjmů z ČR tvoří minimálně 90 % celkových zdanitelných příjmů (mimo příjmů podléhajících srážkové dani).

Navýšení limitu pro odečet darů až na 30 % základu daně

Novela umožnila obnovení horní hranice 30 % základu daně, jakožto maximální možné výše uplatnění darů. Tato hranice platila v letech 2020 a 2021. Zvýšení se týká:

a) zdaňovacího období roku 2022 (poplatník je fyzickou osobou);

b) zdaňovacích období, která skončila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 (poplatník je právnickou osobou).

Dále pak rozšíření osvobození přijatého daru u příjemce i na bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, tedy nejen do veřejné sbírky či na humanitární nebo charitativní účel, jako tomu bylo doposud. Z těchto darů tedy nebude nutné odvádět srážkovou daň.

Daň z přidané hodnoty

Poskytnutí daru není obecně předmětem DPH (§ 2 zákona ZDPH), avšak pokud nepeněžní dar poskytne plátce DPH, který předmět daru pořídil v rámci své ekonomické činnosti a uplatnil při jeho pořízení nárok na odpočet DPH na vstupu, jedná se dle ZDPH o dodání zboží nebo poskytnutí služby, a je tak povinen při poskytnutí daru ve většině případů odvést DPH na výstupu z ceny obvyklé. Finanční správa vydala souhrnné informace o možnostech úlev v oblasti DPH. Při dodání zboží za úplatu plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu), lze aplikovat osvobození od daně s nárokem na odpočet dle § 68 odst. 15 ZDPH, tento způsob dodání vykazujeme na řádek 26. Při poskytnutí finančních darů v hotovosti i bezhotovostně nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a v přiznání k DPH je neuvádíme. Při poskytnutí hmotných darů, tedy v případě pořízení zboží za účelem jeho darování, nevzniká nárok na odpočet daně a následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem DPH. V případě, že plátce daruje zboží, jež bylo původně pořízeno pro ekonomickou činnost (a uplatnil si nárok na odpočet), je nutno rozlišit následující situace:

■ darování dobročinné organizaci, která jej následně přepraví na Ukrajinu – jeho poskytnutí je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet dle § 68 odst. 15 ZDPH – viz bod 1) výše;

■ dar poskytnutý v tuzemsku jiným osobám než dobročinným organizacím – plátce je povinen odvést DPH na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH – například nábytek, oblečení atd.;

■ dar poskytnutý do třetí země (na Ukrajinu) – plátce je povinen odvést daň na výstupu rovněž dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH.

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Názory
Investovat do Bitcoinu, nebo je to tunel?

Největší zájem přitahuje Bitcoin. Zatímco před rokem byla...

Pikantní na tom je to, že nám léta...

Dokud Bitcoin rostl na dohled hladiny 70 tisíc...

Z toho by šlo usuzovat, že až sedne...

Propad Bitcoinu je tak brutální, že se nabízí...

Expertní pohled
Dlouhodobá péče o zaměstnance je lékem na krizi

Firmy, které si své sociální prostředí dlouhodobě budují,...

Krize sebou do firem přináší propouštění, omezování výroby...

V době krize je také potřeba přesně vědět,...

Výsledky vzešlé z měření SocioRatingu lze navíc velmi...