Středa 22. května 2024
ikona hodiny21. 10. 2020 06:37

Co přinese nový zákoník práce od roku 2021

Zákoník práce zavádí řadu změn do vztahů firem a jejich pracovníků. O novinkách, které platí od poloviny letošních prázdnin, jsme podnikatele informovali již v zářijovém vydání časopisu Komora. Nyní představujeme změny, na které se musí podnikatelé připravit s příchodem nového roku.

Kateřina Kozáková autor

Úřad HK ČR

Miroslav Beneš Miroslav Beneš spoluautor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Týkají se mimo jiné výpočtu dovolené, který se změní zejména pro zaměstnance ve směnných provozech s nepravidelnou pracovní dobou.

Výpočet dovolené

Základní podmínky pro vznik práva na dovolenou, včetně okruhu překážek v práci nová právní úprava v zásadě zachovává. Stejně tak zůstává tzv. dodatková dovolená pro vymezený okruh prací. Nejdůležitější novinky jsou dvě.

  1. Nově bude existovat jen jeden typ dovolené, a to dovolená za kalendářní rok, respektive její poměrná část, pokud zaměstnanec u konkrétního zaměstnavatele nepracoval celý kalendářní rok.
  2. Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnů zůstává stejná, ale její konkrétní výše bude odvozena od týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec, který má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdně) a bude u svého zaměstnavatele pracovat celý kalendářní rok (52 týdnů) bude mít nárok na 160 hodin dovolené. U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt. Pro ty, kteří pracují ve směnném provozu v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, dojde k spravedlivějšímu způsobu stanovení jak nároku na dovolenou, tak i jejímu čerpání.

Zaměstnanci, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají směny různě dlouhé (jeden den dovolené pro ně dosud představoval den směny bez ohledu na její délku, ač mohla být rozdílná i o několik hodin). Při novém výpočtu nároku na dovolené se tato nerovnost zruší, protože dovolenou budou čerpat po hodinách své původně naplánované směny na den, kdy dovolenou čerpají.

Výpočet nároku na dovolenou – příklad 1:

Prvního čtvrt roku zaměstnanec pracuje na plný pracovní úvazek (se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin). V tomto prvním čtvrt roce se nárok vypočte takto:

40 (týdenní úvazek v hodinách) : 52 (počet týdnů v roce) x 13 (počet týdnů v prvním čtvrtletí) x 4 (počet týdnů celkového nároku na dovolenou za rok) = nárok na dovolenou za 1. čtvrtletí v délce 40 hodin, tedy 5 pracovních dnů

Ve 2. až 4. čtvrtletí bude zaměstnanec pracovat na zkrácený úvazek v rozsahu 20 hodin týdně, každý den 4 hodiny.  Výpočet proběhne stejně 20 : 52 x 39 x 4 = 60 hodin nároku na dovolenou za 2. až 4. čtvrtletí, při 4hodinovém pracovním dnu, tedy 15 pracovních dnů.

Pokud si však zaměstnanec svůj nárok z prvního čtvrtletí nevybere, zůstane mu nárok na 40 hodin dovolené, ale při rozvržení pracovní doby na 4 hodiny denně se z něj stane nárok na 10 dnů dovolené.

Dovolená při změně pracovního úvazku

V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní svůj pracovní úvazek, dojde i ke změně jeho nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s různou délkou stanovené pracovní doby.

Dovolená v případě, že zaměstnanec neodpracoval u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok

Nově nárok na poměrnou část dovolené vznikne, pokud zaměstnanec pracoval u jednoho zaměstnavatele alespoň po dobu 4 týdnů (dosud musel odpracovat 60 dnů).  Nárok vznikne za každý odpracovaný týden ve výši 1/52 z celkového nároku.

Výpočet nároku na dovolenou – příklad 2:

Zaměstnanec nastoupil k novému zaměstnavateli 1. července. Pracuje s pravidelně rozvrženou pracovní dobou v plném úvazku 40 hodin týdně.  V daném roce bude pracovat 26 týdnů. Celkový nárok poměrné dovolené se vypočítá takto:

26 (počet týdnů trvání pracovního poměru ke stejnému zaměstnavateli) : 52 (počet týdnů v roce) x 4 (počet týdnů celkového nároku) = 2 týdny.

Jak je to s krácením dovolené

Ke krácení dovolené může nově dojít jen z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo. Zaměstnanci, který byl v pracovním poměru k témuž zaměstnavateli po celý kalendářní rok, vždy náleží dovolená ve výši nejméně 2 týdnů.

Překážky v práci již nejsou důvodem pro krácení dovolené. Buď se započítávají do výkonu práce (dočasná pracovní neschopnost, karanténa, rodičovská dovolená), nebo nezapočítávají (překážky stanovené kupř. vládními nařízeními), a tím dochází k úpravě nároku na dovolenou.

Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené (respektive sjednané) týdenní pracovní doby. Zároveň platí, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Seminář Hospodářské komory – 9 klíčových změn v novém zákoníku práce, které potřebujete znát

Na konci července 2020 vstoupil v platnost nový zákoník práce. Některá nařízení tak platí už od 31. 7. 2020 a jiná až od 1. 1. 2021? Získejte ucelený přehled nejdůležitějších změn v novele zákoníku práce a jejich konkrétních dopadech na každodenní pracovně právní vztahy. Více na www.komora.cz/vzdelavani/edukis/kurzy-a-seminare/

Lze převést dovolenou do následujícího roku?

V případě, že nárok na dovolenou je vyšší než 4 týdny (na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu) je možné umožnit zaměstnanci, aby si převedl nevyčerpanou část dovolené do roku následujícího. Zaměstnanec si nicméně nově musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat.

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...