Sobota 24. února 2024
ikona hodiny10. 7. 2021 10:37

Daňové aspekty darů a živelních pohrom

V návaznosti na smutné události posledních týdnů, kdy živelní pohromy na území jižní Moravy a Ústeckého kraje způsobily nebývalé následky a škody, bychom chtěli shrnout některé daňové aspekty darů a jiné pomoci spojené právě s takovými situacemi. Tato pravidla a dopady řeší především ti, kteří se rozhodli pomoci. Nicméně i postižené osoby, a to jak právnické, tak i fyzické, musí řešit, jak naložit s náklady spojenými s živelní pohromou, a to i z daňového pohledu.

Barbora Halousková autor

Andrea Kleinová spoluautor

Tax manager Crowe

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Nejprve si ale definujme samotnou živelní pohromu podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“): „Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce.“

Z pohledu daní je pak nutno přistupovat k jednotlivým případům individuálně a vzít do úvahy různé úrovně. Jednak můžeme na dotčené daňové dopady nahlížet dle toku peněz (příjmy a výdaje), jednak dle typu osoby definující příjemce (fyzické a právnické).

Příjmy, respektive výnosy

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob je definováno v různých ustanoveních ZDP a zahrnuje např. přijaté náhrady majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, příspěvky z veřejných rozpočtů, plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby, dotace z vybraných veřejných rozpočtů, bezúplatné příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo z veřejné sbírky atd. Nicméně, jak jsme již psali výše, různé typy příjmů můžou mít velice odlišné daňové dopady, a proto je obvykle nutno analyzovat, od koho dotčený příjem plyne a jaký je jeho právní status.

U příjmů právnických osob obecně platí pravidlo, že dary jsou předmětem daně z příjmů a podléhají zdanění, nicméně i zde existují výjimky, konkrétně tedy osvobození bezúplatného příjmu, kam spadají mimo jiné také příjmy plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel a příjmy přijaté z veřejné sbírky.

S výše uvedeným také chceme upozornit, že náklady (výdaje), které byly vynaloženy v souvislosti s příjmy od daně osvobozenými, je zapotřebí vyloučit ze základu daně.

Výdaje, respektive náklady

Mezi daňově uznatelné výdaje spadají nejenom samotné škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, ale také výdaje vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním živelních pohrom, kam můžeme řadit např. poskytnutí strojů, zařízení, dopravních prostředků, potravin apod. s potvrzením např. od orgánů krizového řízení.

Nicméně, jinou situaci představuje pomoc ve formě daru. Z pohledu dárce se v případě darů obecně jedná o daňově neuznatelný výdaj, a to jak na straně právnických, tak i fyzických osob.

Nicméně, i ZDP zná instituty, jejichž cílem je motivace k solidaritě a filantropii. Dar tak může snížit základ daně z příjmů. Aby bylo možno uplatnit takovou daňovou výhodu, hodnota bezúplatného plnění (tedy daru samotného, jenž může být v peněžní i nepeněžní formě) musí činit v případě právnických osob alespoň 2 000 Kč, u fyzických osob alespoň 1 000 Kč. Obecně lze odečíst dary až do výše 10 % základu daně. Pro zdaňovací období, která skončila, resp. skončí v období od 1. března 2020 do 28. února 2022 lze dokonce odečíst dary ve výši až 30 % základu daně. O navýšení této hranice jsme informovali již v našem článku z února 2021.

Podstatné je také zohlednění osoby příjemce daru. Aby mohl dárce poskytnout dar, který bude odčitatelný od základu daně, musí takovýto dar poskytnout na účely vymezené zákonem. V případě právnických osob se jedná mj. o dary na účely humanitární a charitativní, což je v případě darů k odstranění následků živelní pohromy tohoto rozsahu jistě splněno. Naopak, dary fyzickým osobám jsou, z hlediska odčitatelnosti, omezeny pouze na poskytovatele zdravotních služeb, provozovatele škol a školních zařízení, zařízení na ochranu zvířat a na financování těchto zařízení, a dále na zdravotnické prostředky pro zdravotně postižené osoby či nezletilé děti, které jsou závislé na péči jiné osoby. Zde je tedy – bohužel – nutno zdůraznit, že dary fyzickým osobám jako pomoc v rámci živelních pohrom, nepožívají daňového zvýhodnění a není je tedy možno od základu daně odečíst jako položky snižující základ daně.

V každém případě nezapomínejme, že abychom mohli dar uplatnit, je zapotřebí prokázání jeho skutečného poskytnutí. To je možné provést např. darovací smlouvou, případně potvrzením příjemce o výši a účelu daru.

Nejnovější články

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Trendy
Moderní řešení jménem Cafédock

Kde se zrodil nápad na Cafédock? Před pár lety...

Jak vypadaly první prototypy? Jeden byl menší, se...

Kolik modelů v současnosti existuje? Nyní jsou ještě v oběhu...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Expertní pohled
Stavební řízení? Proč jsme vlastně nejpomalejší?

Připomeňme, že podobně jako Česko si vedou v...

Podle nedávné studie představuje stavebnictví v ekonomikách OECD...