Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny23. 11. 2019 08:05

Jaký bude rok 2020?

Otázka, na kterou odpověď budeme znát zhruba za rok. Přesto bývá konec roku vyhrazen nejrůznějším anketám. I my jsme proto oslovili garanty Profesních unií HK ČR a také představitele vybraných svazů, cechů, klastrů, asociací a společenstev s jedinou otázkou: Co očekáváte od roku 2020 a co vidíte jako svůj hlavní úkol?  

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Petr Chovanec, předseda představenstva Cechu suché výstavby ČR

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

V příštím roce očekáváme zavedení mistrovských zkoušek, u kterých věřím, že lidem ukážou důležitost kvality řemesla a potřebu spravedlivého finančního ohodnocení. Tento krok by měl zvýšit prestiž nejenom našeho řemesla, ale v konečném důsledku i zájem o studium řemesel.

Nejraději bych viděl jako cíl zavést základní školení zahraničních dělníků na našem trhu, neboť tu začínají být ve většině – například zavedením povinného školení, které by zaručilo alespoň základní technické a jazykové minimum, a to s legislativní podporou. Toto úzce souvisí s živnostenskými oprávněními, na která tito zahraniční pracovníci podnikají a která je ve skutečnosti neopravňují k montáži suché výstavby. Vinou nedostatku pracovních sil se takto dostanou k realizacím, což má někdy i fatální následky.

Přál bych si, aby byla pro investory důležitější kvalita odvedené práce než cena a aby si i laická veřejnost uvědomila potřebu a důležitost řemesel na českém trhu.

Pavel Březina, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Již několik let se věnujeme otázce udržení občanské vybavenosti, především té obchodní ve venkovských oblastech naší republiky. Je to téma poměrně složité, regionálně často odlišné, a to nejenom přístupem krajů, ale i samotných obcí. Prodejny potravin v menších obcích většinou doplácejí na migraci obyvatel za prací a vzděláním, na velkou konkurenci a legislativní a administrativní náročnost.

Hlavním úkolem v roce 2020 tak pro nás bude ve spolupráci s dalšími partnery, jako jsou například i příslušná ministerstva, nastartovat pilotní projekt smart village se zaměřením na obchodní obslužnost právě venkovských oblastí. Úkolem moderních technologií by v tomto konkrétním případě mělo být ušetřit co nejvíce mzdových nákladů spojených s provozem obchodů, a tedy s prodejem potravin konečnému zákazníkovi a současně nabídnout zákazníkům komfortnější dobu a formu nákupu. Tedy vše, co odpovídá duchu moderních technologií, které se kolem nás obrovským tempem rozvíjejí a jejich důležitost v každodenním životě neustále roste. Nový způsob prodeje potravin bude testován v různém prostředí a současně bude testována i různá forma zavážení zboží. Důležitým bodem pro nás bude samozřejmě sledování ekonomiky celého procesu a vyhodnocení, zda se skutečně jedná o správně nastavený směr prodeje potravin. Celá věc, tedy zavádění moderní formy prodeje potravin, má ale ještě jedno zásadní úskalí. Je totiž otázkou, zda bude o novou technologii ze strany obcí, a především zákazníků, zvláště pak starších lidí, zájem. Tradiční obchod je totiž velmi často poslední občanskou vybaveností, která v mnoha obcích zůstala a plní tak i velmi důležitou sociální funkci potkávání se lidí. Pro někoho, kdo žije ve velkém městě a před setkáváním se s ostatními spoluobčany uniká často právě na venkov, je to zřejmě těžko představitelná věc, z pohledu lidí žijících na venkově ale realita.

Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

V nadcházejících letech především očekáváme ekonomické zpomalení. Výrobní družstva si v době konjuktury dokázala zajistit výrobu a odbyt, a zejména posílit investice a technologický rozvoj. Z řady z nich tak máme pozitivní informace, že by se jich zhoršení dynamiky českého a evropského hospodářství nemělo významněji dotknout. Nelze však nezmínit, že některé obory zasaženy budou. Patří mezi ně např. výroba pro automobilový průmysl a zaměstnavatelé invalidů, ale také oděvní výroba a služby, u kterých sehrává negativní vliv růst minimální mzdy a mezd obecně nad úroveň produktivity práce.

Pro svaz přináší očekávané zpomalení ekonomiky nové úkoly, např. vysvětlit ekonomické souvislosti některým zástupcům politické reprezentace, ale také odborům, jejichž tlak na růst mezd a nákladů v rozpočtu negativně zasáhne nedostatečné finanční zdroje. Svaz je rovněž připraven svým členům v maximální možné míře pomoci vytvořit takové podmínky, aby je negativní ekonomické vlivy zasáhly co možná nejméně. Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří problémy překonat.

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Nadále chceme vylepšovat v očích veřejnosti „obraz“ velkých obchodních řetězců, ať už jde třeba o příznivé nastavování cenotvorby pro zákazníky, nebo o užší spolupráci s regionálními dodavateli. Budeme iniciovat další jednání ohledně aktuálního návrhu novely o významné tržní síle z pera ministerstva zemědělství. Kvůli dopadům nové regulace na podnikatele a domácnosti požadujeme stažení novely a vypracování jejího nového znění. Stejně tak chceme vést diskuze ohledně zrušení zákona o otevírací době během vybraných státních svátků, jenž nadále vnáší zmatek mezi nakupující a omezuje hospodářskou soutěž v neprospěch „větších“ podnikatelů. Společně s Českou federací potravinových bank se budeme opět chystat na jarní a podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin pro všechny potřebné. Připravujeme rovněž v pořadí již pátý ročník prestižní soutěže obchodních prodejen s názvem Diamantová liga kvality. V oblasti cestovního ruchu bychom chtěli konečně nastavit férová pravidla pro financování a podporu ze strany státu. Cestovní ruch představuje významného zaměstnavatele často právě i v oblastech, kde nejsou jiné pracovní příležitosti. Vhodnou podporou můžeme zvýšit jak jeho podíl na zaměstnanosti, tak i na HDP. Právě dobře cílená podpora státu může přispět k několikanásobnému zvýšení investic od soukromého sektoru. Jsme totiž přesvědčeni, že tuto zemi může cestovní ruch živit výrazně lépe než dosud.

Přeji všem úspěšný rok 2020.

Jan Hrdina, tajemník Asociace českého tradičního obchodu

Foto: archiv HK ČR ???????????????????????????????????? Foto: archiv HK ČR

V novém roce očekávám, nebo si alespoň přeji, aby se na nás jako na nezávislé české obchodníky přestala valit lavina stávajících i nových administrativních povinností. Rád bych očekával, že naši obchodníci budou mít konečně více prostoru pro své podnikání a zlepšování služeb pro zákazníky. Chci očekávat, že naše četná jednání se státními institucemi a partnerskými organizacemi povedou k hmatatelným výsledkům, která pomůžou zlepšit nedobré postavení tradičního obchodu. Vzhledem k tomu, kolika výzvám nezávislí obchodníci čelí, je obtížné vytyčit jeden hlavní cíl. Určitě chceme nadále pokračovat ve zvyšování prestiže nezávislých českých obchodníků a rozvíjet projekt certifikace českých prodejen, usilovat o maximálně možný pozitivní vývoj legislativy, která se českých obchodníků dotýká, což platí zejména o zákonu o významné tržní síle, problematice stravenek či získání podpory pro nejmenší prodejny zajišťující převážnou měrou obchodní obslužnost venkovských oblastí.

Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Svaz strojírenské technologie reprezentuje zájmy cca 45 společností z oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů, které sídlí v ČR a SR. Jádrem svazu jsou především výrobci obráběcích a tvářecích strojů.

Tento obor je základním kamenem celého strojírenství, který zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj dalších strojírenských oborů, a tím i celého průmyslu. Je charakteristický vysokou technickou úrovní a technologickou vyspělostí. Přestože se i zde postupně uplatňují nové technologie, jako například aditivní výroba, obrábění a tváření budou ještě dlouho základními technologickými procesy ve strojírenství. U rozměrově nejpřesnějších výrobků je obrábění zatím nenahraditelné.

V roce 2018 dosáhl náš obor velmi dobrých výsledků. Hlavní příčinou růstu byla vrcholící konjunktura automobilového průmyslu na domácím trhu i na většině trhů zahraničních. Díky tomu se ČR posunula na 13. pozici ve světovém žebříčku producentů obráběcích a tvářecích strojů. V rámci evropského sdružení CECIMO, sdružujícího 15 největších evropských výrobců obráběcích a tvářecích strojů, jsme na 7. místě.

V roce 2019 očekáváme pokles ukazatelů produkce a exportu cca o 10 %. V důsledku známých makroekonomických a geopolitických problémů dochází k oddalování investic do průmyslu. Nejistota vládne zejména v automobilovém průmyslu, který je pod tlakem stále přísnějších emisních limitů a otazníků kolem rozvoje elektromobility. V roce 2020 proto očekáváme pokračující pokles produkce obráběcích a tvářecích strojů v důsledku klesající domácí i zahraniční poptávky.

V této situaci je hlavním úkolem SST podpora inovačních a marketingových aktivit našich členů, podpora technického vzdělávání a propagace našeho oboru v médiích.

Ing. Hynek Strnad, viceprezident Potravinářské Komory České republiky

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Potravinářská komora České republiky očekává v příštím roce především úspěšnou realizaci všech svých opatření směřujících k udržení konkurenceschopnosti českých výrobců potravin, narovnání vztahů s obchodními řetězci, k realistickému nastavení exportní politiky a přiměřené ochraně tuzemského trhu proti nekvalitním a dumpingovým dovozům.

V tomto směru bychom se chtěli zaměřit na podporu spotřeby českých potravin a zvyšování jejich podílu a kvality v tuzemské tržní síti. Jedná se především o realizaci projektu České cechovní normy. Jde o pokračování přechodu od systému Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou na plně funkční systém Českých cechovních norem zdůrazňujících především kvalitu a posilujících práci s výrobci na jejím udržení. Věnovat bychom se také chtěli pracím na přeměně stávajícího systému kvality ČCN na vertikální systém kvality podél potravinového řetězce.

Současně budeme pokračovat ve vytváření aktivní pozice v oblasti udržitelné výroby a spotřeby, a to především z hlediska měření a hodnocení uhlíkové stopy pro potravinářské výrobky a krmiva. Dále pak v rozvíjení témat v rámci problematiky potravinové soběstačnosti, plýtvání potravinami, šetrného využívání zdrojů a omezování vzniku odpadů v potravinářském průmyslu.

Ing. Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Očekávám, že rok 2020 bude stejně hektický a plný pracovních povinností jako ten letošní.

Za klíčové téma příštího roku považuji strategickou diskuzi na úrovni celé české energetiky o budoucím energetickém mixu, koncepčním řešení postupného nahrazování uhlí v teplárnách a ozeleňování plynů. Diskuze by měla v roce 2020 probíhat v rámci aktualizace Státní energetické koncepce a výstupů Uhelné komise. Čeká nás aktualizace energetické legislativy – zákona o podporovaných zdrojích, který by měl mimo jiné umožnit ekonomicky efektivní rozvoj biometanu a zavést záruky původu pro jeho obchodování, a především nás čeká příprava nového energetického zákona. Ten musí být sepsán tak dobře, aby umožnil státní správě po dalších alespoň dvacet let racionálně řídit rozvoj energetického sektoru v oblastech, kde je to potřeba, a zároveň aby nebránil nástupu a rozvoji nových technologií.

Ve shodě se svým posláním bude Český plynárenský svaz pokračovat v tvorbě technických norem, aby nadále zajišťovaly bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenské infrastruktury a současně byly připraveny na budoucnost, včetně transportu nových nízkoemisních plynů – vodíku a biometanu. Budeme pokračovat v naší vzdělávací činnosti jak v rámci sektoru plynárenství, tak pro obecnou odbornou veřejnost se zájmem o náš obor.

Roman Pommer, viceprezident HK ČR a garant Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Za hlavní úkol považuji dotáhnout legislativně Mistrovskou zkoušku a rozjet mistry řemesel.

Pavel Březina, garant profesní unie Obchod a cestovní ruch HK ČR

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

V roce 2019 jsme v rámci Profesní unie Obchod a cestovní ruch otevřeli velmi zajímavá a důležitá témata, kterým se budeme chtít věnovat i v následujícím roce, tedy v roce 2020. Témata, jako je zálohový systém na PET lahve v návaznosti na problematiku odpadového hospodářství České republiky nebo problematika stravenkového systému České republiky, se v rámci naší Profesní unie prodiskutovala s důležitými odborníky a vzhledem k jejich stálé aktuálnosti se dá proto počítat s tím, že budou důležitými body jednání Profesní unie Obchod a cestovní ruch i v následujícím období. Rozhodně se dá počítat i s tím, že se v roce 2020 budeme v rámci Profesní unie věnovat i legislativním novinkám, jako je zákon o významné tržní síle a problematika dvojí kvality potravin. Což jsou ale opět témata, která se v rámci jednání naší Profesní unie již diskutovala, a jednoznačně z toho vyplývá, že se skutečně snažíme věnovat důležitým aktuálním otázkám, které většinou i překračují období jednoho roku a ovlivňují větší část trhu nebo subjektů, než jsou vymezené Profesní unií Obchod a cestovní ruch. Hlavním naším úkolem a cílem je tak na půdu Hospodářské komory dostat a diskutovat důležitá témata, která mají i významný mediální dosah. Následně jsme připraveni navrhnout na základě odborných diskuzí závěry pro Hospodářskou komoru a tím jednoznačně vymezit postoj a zájmy členů Hospodářské komory.​

Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Je těžké vytvořit sjednocenou profesní unii z 56 asociací, klastrů a svazů různých zaměření. Co nás ale všechny trápí, je nedostatek pracovních sil a jejich kvalifikace, tedy vzdělávání. Chybí pracovníci napříč profesemi, některé z nich nemají ani přístup k legálním ekonomickým imigrantům, bez kterých se v našich oborech neobejdeme. To zasahuje nejen průmysl, ale velmi špatně je na tom i sektor služeb, které porostou velmi dynamicky jak v segmentu B2C, tak i B2B, bez ohledu na případné ochlazení ekonomiky. Příští rok má heslo Kvalifikace. Očekávám i vyšší tlak na změny v organizaci práce vzhledem k požadavku mladých lidí na větší flexibilitu pracovní doby. Příští rok se budeme zabývat i legislativou, ať už to bude připravovaná evropská legislativa, takzvaná e-privacy regulation, nebo náš připravovaný zákon o hromadných žalobách.

Abychom byli efektivnější, měli bychom se příští rok v naší unii vnitřně víc strukturalizovat do menších pracovních skupin s oborovými zaměřením. Členové unie jsou zapojeni do mnoha sekcí a odváděj í v nich skvělou práci, ale užší platformy by prospěly lepší viditelnosti a identifikovatelnosti různorodé problematiky. Příští rok bude ve znamení mnoha výzev a já věřím, že se jich nezalekneme. Přeji všem, aby to byl rok úspěšný, s alespoň trochou štěstí při prosazování našich cílů.

Miroslav Mühlböck, garant profesní unie Průmysl a doprava

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Rok 2020+ je pro mnohé v této chvíli velkým otazníkem. Především pro všechny ty, kdo jsou nějakým způsobem provázáni s automobilovým průmyslem, který stojí na prahu nové éry mobility a bude procházet celou řadou změn a nových, nevyzkoušených procesů. Je možné dohledat celé spektrum od sebe diametrálně odlišných predikcí, které ale jednotně naznačují pokles ekonomického růstu v tomto velmi zásadním výrobním segmentu. Což v konečném důsledku ovlivní i ostatní segmenty.

Osobně se domnívám, že každá nová éra s sebou nese nové příležitosti a můžeme tak být svědky velmi pozitivního „evolučního“ působení měnícího se světa na české podnikatele. Měl-li bych to shrnout: rok 2020 bude rokem hledání nových cest, nových modelů a bude rokem, který prověří adaptabilitu českých podnikatelů.

 

 

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...