Středa 29. května 2024
ikona hodiny16. 6. 2023 06:32

Jaká je skutečná cena prací ve stavebnictví?

Analýza, která zahrnovala více než 2500 společností v Evropě, zjistila, že až 30 % celkových nákladů na projekt se v tuzemsku připisuje předělávkám a vícepracím. Společnost PlanRadar, jedna z předních evropských platforem pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí, nedávno publikovala výsledky výzkumu, který analyzoval hlavní příčiny a důsledky předělávek a víceprací v oblasti stavebnictví.

Tereza Štosová autor

Foto: Shutterstock.com Jaká je skutečná cena prací ve stavebnic tví? Foto: Shutterstock.com

Ty zahrnují veškeré práce, které nebyly původně zahrnuty do plánu a rozpočtu projektu. Může se jednat například o dodatečné konstrukční nebo instalační práce, rozšíření původního rozsahu prací, opravy chyb atd. Vícepráce obvykle vyžadují dodatečné zdroje, jako je čas, materiály a pracovní síla, a mohou mít velký dopad na harmonogram a náklady projektu. Podle výsledků výzkumu se mohou náklady zvýšit až o 20 %, přímo v České republice pak dokonce až o 30 %. Tato čísla jsou alarmující a poukazují na potřebu efektivnějších strategií a procesů pro řízení projektů a snížení množství oprav.

Graf: PlanRadar Graf: PlanRadar

„Klíčovým faktorem v každé obchodní strategii je čas. To se zvlášť projevuje v oboru stavebnictví, kde jsou předělávky a vícepráce běžné a způsobují zpoždění, která se všem zainteresovaným stranám velmi prodraží,“ komentuje Sander van de Rijdt, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a dodává: „Nepředvídatelné situace způsobené předělávkami mají důsledky nejen z ekonomického hlediska, ale i pro celý projekt a byznys jako celek. Lze jim však snadno předejít, když použijete ta správná řešení.“

Graf: PlanRadar Graf: PlanRadar

Výzkum mezi více než 2500 zákazníky společnosti PlanRadar zjišťoval důvody výše uvedené nesprávné praxe v sektoru stavebnictví: většina respondentů uváděla jako hlavní příčinu špatnou komunikaci mezi zainteresovanými stranami a týmy (v 12 z 15 zemí), následovanou nedostatečnou organizací a správou dokumentů a chybami při kontrole kvality. Tyto faktory vedly nejen ke zvýšeným nákladům, ale také k prodlevám v dodání, poškození vztahů mezi dodavateli a klienty, snížení spokojenosti zákazníků a celkovému poškození reputace společností.

Graf: PlanRadar Graf: PlanRadar

Hlavní příčiny předělávek a víceprací v České republice:

  • Špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami a členy týmu je podle výzkumu primární příčinou předělávek v České republice. Pokud například stavební tým obdrží chybné informace o umístění mechanických, elektrických a vodovodních systémů, může to mít za následek nákladné opravy, pokud jsou systémy instalovány na nesprávném místě.
  • V těsném závěsu jsou problémy s kontrolou kvality, která, pokud se důsledně neprosazuje, vede k řadě vad a nedodělků. Ty obzvláště s pokročilými fázemi stavby způsobují závažné problémy, jelikož zpětné opravy jsou velice nákladné. Pokud například betonová směs není testována na požadovanou pevnost a přijde se na to pozdě, je nutné tyto části na stavbě odstranit a zcela nahradit.
  • Jako třetí klíčový faktor v tuzemsku vychází nedostatečná organizace a špatná kontrola dokumentů. Pokud je v dokumentech chaos, může být pro členy týmu velmi obtížné se zorientovat a získat právě ty informace, které potřebují. Pokud jsou k dispozici nesprávná či zastaralá data, anebo nejsou potřebné informace vůbec k dohledání, vede to opět k nedorozumění, chybám a zpoždění.
  • Již z podstaty věci stavbu negativně ovlivňuje také nedostatečné plánování. Když je návrh projektu neúplný, nejasný nebo není dostatečně podrobný, vede to zpravidla ke zmatkům a změnám v rozsahu projektu. Navíc, když se stavební práce neprovádějí ve správném pořadí, vede to k nejen k opravám, ale často ke kompletnímu předělání.
  • Pro proces výstavby a životnosti projektu je zásadní také kvalita použitých materiálů. Ta, pokud nejsou dodrženy příslušné standardy, může vést k defektům nebo selhání, což způsobuje zpoždění a zvyšuje náklady na opravy nebo výměny. Výběr nevhodných materiálů může navíc vyústit až k právním postihům. To nejen prodražuje náklady, ale také to může poškodit dobré jméno společnosti.
  • Výzkum přinesl překvapivé zjištění, že se v minulém roce hojně diskutované téma nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve většině zemí včetně České republiky zařadilo až na poslední příčky. Nejedná se tedy o hlavní příčinu oprav a víceprací. Ve stavebnictví samozřejmě dochází k mnoha chybám zapříčiněnými jednotlivými pracovníky, nicméně výsledky ukazují, že tyto chyby mají obzvláště v tuzemsku na předělávky pouze mírný dopad.

„V současné době, kdy se trh musí potýkat s řadou výzev, je potřeba zlepšit kontrolu kvality. To může společnostem přinést úspory milionů eur ročně díky menšímu počtu předělávek,“ říká Ibrahim Imam, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a doplňuje: „Platforma pro digitalizaci stavebních procesů PlanRadar snižuje riziko nutnosti oprav a umožňuje firmám snižovat zbytečné náklady navíc, což je přirozeně podstatný faktor na cestě k tomu, aby byly úspěšné a mohly dále růst.“

Analýza zjistila, že kromě přímých ekonomických škod a poškození dobrého jména mohou předělávky vést i k situacím, kdy vznikne nárok na reklamaci z důvodu porušení smlouvy, a k dalším právním problémům. Dochází také k plýtvání materiály, což má mimo jiné negativní vliv na životní prostředí a společnost. Navíc je známo, že každá oprava a vícepráce negativně ovlivňuje morálku pracovníků, zvyšuje jejich frustraci a snižuje motivaci, což má zásadní vliv na jejich produktivitu. Ani tato rizika by se vzhledem k nedostatku pracovních sil v oboru neměla podceňovat.

Více o průzkumu

V únoru 2023 provedla společnost PlanRadar průzkum v 17 zemích (Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Rumunsko, Spojené království, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Austrálie a Brazílie), jehož se účastnilo 2 551 respondentů v oboru stavebnictví. Výzkum se věnoval nákladům na opravy a vícepráce ve stavebnictví a jejich příčinám, následkům a možným řešením.

Další informace čerpala společnost PlanRadar z veřejně dostupných údajů od odborníků, nezávislých institucí, profesních sdružení a vládních orgánů v jednotlivých zemích.

Sáhněte si celý průzkum.

Digitalizace a budoucnost stavebnictví

Studie přináší cenné poznatky o příčinách a následcích oprav ve stavebnictví a ukazuje, co je potřeba změnit, aby firmy těmto problémům dokázaly předcházti. Většina zemí se shoduje, že náklady na vícepráce a předělávky by bylo možné snížit lepší komunikací mezi všemi zúčastněnými stranami a přesným a realistickým plánováním. Česká republika oproti ostatním aspektům klade také velký důraz na využívání digitálních nástrojů, které usnadňují většinu dalších strategických přístupů ke zlepšení spolupráce – ať už se jedná o zmíněnou komunikaci a plánování, kontrolu kvality či udržování pořádku v dokumentaci. Důkazem toho jsou i reakce klientů PlanRadaru, kteří digitální nástroje zavádějí. Z nich 52 % uvedlo, že implementace PlanRadaru vedla ke snížení množství oprav, a až 89 % uživatelů potvrdilo, že jim PlanRadar pomohl ke snížení celkových nákladů na předělávky. To potvrzuje, že digitalizace je skutečně klíčovým aspektem a budoucností stavebnictví. Této změny netřeba se obávat, ale spíše ji přivítat jako příležitost k efektivnějšímu a udržitelnějšímu rozvoji stavebnictví.

Články autora Tereza Štosová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...